FROM RURAL BUILDER TO AGRICULTURAL ECONOMIST | ВІД СІЛЬСЬКОГО БУДІВЕЛЬНИКА ДО ЕКОНОМІСТА-АГРАРНИКАДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ
ДМИТРУ ФЕДОСОВИЧУ КРИСАНОВУ – 65!

DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR DMYTRO FEDOSOVYCH KRYSANOV CELEBRATING HIS 65th ANNIVERSARY!

У жовтні 2014 виповнилося 65 років Дмитру Федосовичу Крисанову – відомому вченому економісту-аграрнику, професору, доктору економічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України.

Дмитро Федосович народився 22 жовтня 1949 року в селі Княжичі Сумської області. З відзнакою закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут. За успіхи в навчанні та економічних дослідженнях був удостоєний стипендії імені В.І.Леніна (1974-1977) і сфотографований біля Прапора Перемоги в Музеї Перемоги (1975). Згідно з розподілом пропрацював три роки головним інженером-будівельником в управлінні сільського господарства на Київщині.

У 1980-1983 роках навчався в аспірантурі Інституту економіки АН України, де підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему «Індустріалізація сільського господарства і удосконалення розселення» (1984). Після розподілу працював в Інституті молодшим науковим, науковим і старшим науковим співробітником відділу соціально-економічного розвитку села. Його дослідження були спрямовані на проблеми сільського розселення, вирішення яких вбачалось у зміцненні життєспроможності сіл, інвестуванні соціальної сфери та раціональному використанні поселенського потенціалу.

Водночас і як дипломований інженер-будівельник Д.Крисанов також був затребуваний: з 1987 – член ініціативної групи, а пізніше – член оргкомітету зі спорудження молодіжного житлового комплексу «Академічний». Після закінчення його будівництва понад двісті сімей співробітників АН України отримали сучасне житло в місті Києві.

З 1994 наукова діяльність Дмитра Федосовича значно розширюється і спрямовується на дослідження соціальних та екологічних проблем розвитку АПК і сільських територій в умовах реформування відносин власності, формування нових економічних механізмів їх вирішення та з урахуванням прагнення України інтегруватись в європейський і світовий економічний простір. Дослідження охоплювали такі напрямки: екологізація виробництва, інвестування й техніко-технологічна модернізація підприємств харчових галузей, облаштування сільських територій, забезпечення продовольчої безпеки країни, відтворення соціально привабливого та екологічно безпечного життєвого середовища сільського населення в умовах становлення ринку. За результатами досліджень була підготовлена і захищена докторська дисертація на тему «Соціально-екологічні пріоритети аграрної сфери та економічний механізм їх реалізації» (1999).

Особливо плідними для Д.Крисанова були 2000-і роки – поряд із традиційними з’явилися і нові напрямки досліджень: розвиток малого агробізнесу на сільських територіях; інвестиційно-інноваційне та ресурсне забезпечення АПК; інструменти й економічні механізми поєднання інтересів водоспоживачів, підприємств водопостачання та держави на ринку води. Йому належать праці з питань відтворення матеріальної бази сільського сектора українського суспільства, обґрунтування джерел і механізмів інвестування регіональних АПК, вирішення складних екологічних проблем, розширення та урізноманітнення позааграрної діяльності на селі.

З початку 2010-х років дослідження Дмитра Федосовича переважно охоплюють проблеми розвитку переробно-харчових галузей: структурних трансформацій; зношення й відтворення основних засобів; інвестування інноваційно-технологічної модернізації виробництва та інноваційної діяльності; впровадження систем управління якістю, безпечністю, екологічного управління; проведення робіт зі стандартизації в АПК; залучення іноземних інвестицій; формування собівартості продукції та рентабельності господарювання в продовольчому ланцюзі; випуску якісної та безпечної харчової продукції тощо. Значна увага приділяється сучасним проблемам українського села: депресивність і сталий розвиток сільської місцевості; місцеві бюджети сільських районів; кластеризація виробничої діяльності й соціального обслуговування сільських жителів; виробництво продукції в особистих селянських господарствах; самозайнятість у сільських поселеннях; рівень життя сільського населення; механізми подолання сільської бідності. Результати його досліджень впроваджуються на практиці.

Наукову діяльність Д.Крисанов успішно поєднує з підготовкою та оцінюванням фахових знань економістів, менеджерів та фінансистів. Він неодноразово очолював державні екзаменаційні комісії в національних (біоресурсів і природокористування, податкової служби, харчових технологій) та державних (аграрному, педагогічному, технологічному) університетах.

Під науковим керівництвом Дмитра Федосовича підготовлено та захищено одну докторську і десять кандидатських дисертацій, він є членом двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук з економічних спеціальностей: в Національному університеті харчових технологій (з 2003) та Білоцерківському національному аграрному університеті (з 2006). Рішенням Атестаційної колегії МОН України (2006) йому присвоєно вчене звання «професор» зі спеціальності «економіка та управління національним господарством».

Д.Крисанов є автором і співавтором майже 250 наукових праць і методичних розробок, у тому числі трьох індивідуальних і п’ятнадцяти колективних монографій та двох навчальних посібників. Низка робіт за його участю вийшла друком у Білорусі, Киргизстані, Молдові, Польщі та Російській Федерації. Про надзвичайно широкий спектр його наукових інтересів свідчать публікації в науковому та громадсько-політичному журналі «Економіст»: Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України. – 2010. – №12; Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості. – 2011. – №3; Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації. – 2011. – №4; Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации. – 2012. – №3; Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація. – 2012. – №7; Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва. – 2012. – №11; Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації. – 2013. – №7; Селянські господарства в Україні: генезис, сучасні виклики та домінанти розвитку. – 2013. – №11; Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного Союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності. – 2014. – №2; Оптимізація структури та потужностей харчової і тютюнової промисловості України. – 2014. – №3; Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості. – 2014. – №5. Загальний обсяг творчого доробку Дмитра Федосовича перевищує 200 обліково-видавничих аркушів.

Дмитро Федосович є членом редколегій журналів «Економіст» і «Агросвіт», бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях та круглих столах.

Життєві стежини, пройдені стаціонарно коридори наукової діяльності, принциповість та виняткова працелюбність, повага до наставників та вчителів шановного ювіляра вже давно стали взірцем для наслідування для його учнів та молодших колег. Бажаємо Дмитру Федосовичу міцного здоров’я, людського щастя, творчої наснаги та подальших вагомих наукових здобутків.

Редакційна колегія наукового та
громадсько-політичного журналу «Економіст»,
колеги та друзі зі студентських років


Друкувати
Найбільш популярні матеріали