Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

IMPLEMENTING THE CONCEPT OF OPEN INNOVATION IN THE SOUTHERN REGION OF UKRAINE

Ганна САЛІТРА
,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna SALITRA,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding , Mykolaiv

У статті на основі статистичних даних проводиться аналіз науково-технічної діяльності установ та організацій, склад, структура та темпи збільшення/скорочення чисельності осіб, що займаються науковою та науково-технічними роботами. Висвітлюються переваги й недоліки наукового потенціалу та реалізації науково-технічних робіт на території Південного регіону України упродовж 2010-2013 років. Розкривається суть парадигми відкритих інновацій, їх роль та необхідність у процесі трансформації діяльності підприємств, а також переваги концепції перед іншими формами інноваційного процесу. Надається обґрунтування щодо процесу впровадження відкритих інновацій на території Південного регіону України та принципів побудови процесу переходу в залежності від спеціалізації підприємств регіону.

In the article on the basis of statistical information the analysis of scientific and technical activity of establishments and organizations, composition, structure and rates of increase/reduction of quantity of persons which are engaged in scientific and by scientific and technical works, is conducted. Advantages and lacks of scientific potential and realization of scientific and technical works are revealed on the territory of the South region of Ukraine during 2010-2013. Essence of paradigm of the opened innovations, their role and necessity are shown in the process of transformation of activity of enterprises, and also advantage of conception, before other forms of innovative process. A grounding in relation to the process of introduction of the opened innovations is given on territory of the South region of Ukraine and principles of construction of transition process depending on specialization of enterprises of region is given.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали