Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

MODERN TRENDS OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK’S MONETARY POLICY DEVELOPMENT

Максим ЩЕГЛЮК
,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»

Maksym SHCHEGLIUK,
Postgraduate student,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті виокремлено визначення, мету, напрями та цілі грошово-кредитної політики ЄЦБ, вивчено феномен інфляції та показано, як ЄЦБ здійснює заходи щодо її регулювання. Досліджено положення Договору про функціонування Європейського Союзу, які стосуються монетарної політики, виокремлено цілі та інструменти монетарної політики Європейського центрального банку. З’ясовано та узагальнено головні принципи, якими керується ЄЦБ у своїй діяльності. Сформовано механізм грошово-кредитної політики, що включає такі складові, як економічний аналіз, стратегія грошово-кредитної політики, офіційні процентні ставки та ціноутворення.

The article singles out the definition, aim, direction and goals of monetary policy of the ECB, analyses the phenomenon of inflation and shows how the ECB implements measures on its regulation. The article investigates provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning monetary policy and defines the aims and instruments of monetary policy of the European Central Bank. It is shown and summarized the main principles of the ECB activities. The mechanism of monetary policy, including such components as economic analysis, strategy of monetary policy, official interest rates and pricing is formed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали