Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку
РИНОК ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

UKRAINIAN LAND MARKET: KEY PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
L’viv National Agrarian University

Юрій ДУМА,
Львівський національний аграрний університет

Yuriy DUMA,
L’viv National Agrarian University

Проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо сутності ринку землі. Наведено визначення поняття «ринок землі». Зазначено функції ринку землі й основні умови ефективного його функціонування в Україні. Розглянуто першорядні завдання, які вирішуються за допомогою цивілізованого ринку земель.

The various theoretical approaches to the essence of land market are analysed. The definition of “land market” is given. The functions of land market and fundamental conditions for its effective functioning in Ukraine are defined. The paramount tasks solved by means of civil land market are revealed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали