Роль національного кластеру охорони здоров’я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров’я
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ФОРМУВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ROLE OF THE NATIONAL HEALTH CLUSTER IN FORMING HEALTH SECTOR POTENTIAL

Юлія БЕРЕЖНА
,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Yuliya BEREZHNA,
Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність впровадження кластерного підходу в державному регулюванні сфери охорони здоров’я в Україні. Запропоновано розглядати національний кластер охорони здоров’я як об’єднання на основі узгодження спільних інтересів незалежних суб’єктів господарювання, що є учасниками взаємопов’язаних ринків сфери охорони здоров’я, які співпрацюють між собою заради досягнення соціально-економічних результатів на основі отримання синергетичного ефекту від співпраці. Також розроблено структурну модель формування потенціалу сфери охорони здоров’я за рахунок діяльності учасників національного кластеру охорони здоров’я на взаємопов’язаних ринках сфери охорони здоров’я.

In the article, the objective necessity to introduce cluster approach in governmental control of health protection sector of Ukraine is grounded. It is suggested to examine the national cluster of health protection as a unity on the basis of concordance of general interests of independent business entities, that are the participants of the interconnected markets spheres of health protection, that cooperate inter se for the sake of achievement of socio-economic results on the basis of receipt of synergetic effect from a collaboration. The structural model of health protection sector’s potential forming is also worked out due to activity of participants of the national cluster of health protection on the interconnected markets health protection sector.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали