Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCTIVE POTENTIAL AND INVESTING OF ITS DEVELOPMENT

Олександр ЄРМАКОВ
,
доктор економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Oleksandr YERMAKOV,
Doctor of Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Віталій НАГОРНИЙ,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Vitaliy NAGORNYI,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Сергій ЄРМАКОВ,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Sergiy YERMAKOV,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Досліджено сучасний стан виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств столичного регіону. Визначено тенденції у зміні його складових та особливості їх формування. Наведено визначення економічно стійкого виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Обґрунтовано організаційно-економічні заходи формування й використання виробничого потенціалу агровиробників. Запропоновано модель інвестування економічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

The current state of production potential from capital region agricultural companies is researched. The change tendencies of its constituents and features of their forming were determined. The definitions of economically steady production potential of the agricultural enterprise were given. We grounded organizational and economic activities for formation and utilization of agricultural producers' productive capacities. Investment models of farms' economic development are suggested.
Детальніше
Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрою

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE MORTGAGE CREDITING UPON THE SECURITY OF AGRICULTURAL LANDS SETTING AND THEIR UTILIZATION SYSTEM

Антон ТРЕТЯК
,
член-кореспондент НААН України, доктор економічних наук, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Anton TRETYAK,
Corresponding member of the NAAS of Ukraine, Doctor of Economics, State Ecological Academy of the Post-Diploma Education and Management, Kyiv

Валентина ДРУГАК,
доктор економічних наук, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Valentyna DRUGAK,
Doctor of Economics, State Ecological Academy of the Post-Diploma Education and Management, Kyiv

Ангеліна ВОЛЬСЬКА,
кандидат економічних наук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський

Angelina VOLSKA,
PhD in Economics, Podіlskyі State Agrarian Technical University, Kamianets-Podilskyi

Досліджено концептуальні засади формування просторової та змістовної бази іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення, а також місця й ролі землеустрою в цьому процесі.

Conceptual principles of forming spatial and rich in content base of the mortgage crediting upon the security of agricultural lands and places and roles of land utilization system in this process are investigated.
Детальніше
Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

MECHANISMS OF FOOD SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL

Лариса ГАСУХА
,
заступник начальника управління – начальник відділу економічного розвитку аграрного ринку департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації

Larysa GASUKHA,
Deputy Head of the Department – Head of economic development of the agricultural market, Department of Agriculture Development, Volyn Regional State Administration

Розглянуто особливості застосування механізмів забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні. Наводяться діючі механізми продовольчого забезпечення Волинської області, а також способи реалізації політики продовольчої безпеки на регіональному рівні.

The publication deals with the features of the mechanisms to ensure food security at the regional level with focusing on Volyn region, as well as how to implement the policy of food security at the regional level.
Детальніше
Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

Олеся ТУР,
Національний університет харчових технологій, Київ

Olesіa TUR,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного АПК, що супроводжується виникненням нових викликів, посиленням загроз і небезпек для аграрного сектору економіки та продовольчої незалежності країни.
Детальніше
Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки

НЕОКООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

NEOCOOPERATIVE MODEL OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Олег КОВТУН
,
кандидат економічних наук,
Львівська комерційна академія

Oleg KOVTUN,
PhD in Economics,
Lviv Academy of Commerce

Запропоновано нову кооперативну модель організації вітчизняної економіки як засобу для ефективного вирішення проблем її конкурентоспроможності та стійкого розвитку в умовах рецесії та глобалізації. Аналіз, висновки і пропозиції щодо кооперативного шляху розвитку здійснено щодо аграрного сектору вітчизняної економіки, який визначає її спеціалізацію в системі міжнародного територіального поділу праці. В якості конкретних інноваційних форм та інструментів кооперативного механізму створення стійкого внутрішнього ринку визначені й розглянуті кластери та обслуговуючі кооперативи.

A new cooperative model of the organization of the national economy is offered as a mean to effectively solve the problems of its competitiveness and steady growth under the conditions of recession and globalization. The analysis, conclusions, and propositions concerning the cooperative development course are conducted and described for the agricultural sector of the national economy, which defines its specialization in the system of international, territorial division of labour. Such specific innovative forms and instruments of the cooperative mechanism of establishing a steady, internal market as clusters and service cooperatives are discussed.
Детальніше
  • 0
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

FISCAL STIMULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR


Наталя СІРЕНКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Natalya SIRENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Ольга МЕЛЬНИК,
Миколаївський національний
аграрний університет

Olga MELNYK,
Mykolayiv National
Agrarian University

У статті розкрито роль бюджетно-податкового стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах господарювання. Наведено оцінку основних прямих та непрямих методів стимулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Визначено необхідність фінансування технічного переоснащення підприємств аграрного сектора економіки.

The role of fiscal stimulation of innovative development of the agricultural sector of economy in the conditions of modern management is disclosed in the article. The assessment of the direct and indirect methods of the stimulation of innovative activity in agricultural sector is given. The necessity of agricultural enterprises’ technical re-equipment financing is defined.
Детальніше
  • 0
Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BUDGET FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION


Тетяна ЧАЙКА,

кандидат економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Tetyana CHAYKA,
PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Ірина ВОЛКОВА,
Миколаївський національний
аграрний університет

Iryna VOLKOVA,
Mykolayiv National
Agrarian University

У статті досліджено сучасний стан фінансування вищих аграрних навчальних закладів із державного бюджету. Обґрунтовано необхідність підвищення інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів. Визначено перспективні напрями інноваційних систем і технологій з урахуванням ресурсозберігаючої складової.

In the article the current position of governmental budget funding of higher agricultural educational institutions is researched. The necessity of innovation activity in higher agricultural education is grounded. The perspective directions of innovative systems and technologies in account with resource-saving component are defined.
Детальніше