Відповідальність та скептицизм внутрішніх аудиторів в оцінці ризиків шахрайства

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА СКЕПТИЦИЗМ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ В ОЦІНЦІ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА

RESPONSIBILITY AND SKEPTICISM OF INTERNAL AUDITORS IN FRAUD RISKS’ ASSESSMENT

Олена ШЕСТАКОВА
,
Академія фінансового управління, Київ

Olena SHESTAKOVA,
Academy of the Financial Management, Kyiv

У статті проаналізовано роль внутрішніх аудиторів у попередженні та виявленні шахрайств. Зроблено акцент на психологічній складовій діяльності внутрішнього аудитора. Досліджено вплив таких особистих характеристик аудитора, як відповідальність та скептицизм, на якість оцінки ризиків шахрайства. Визначено фактори, які впливають на їх рівень. Доведено існування кореляції між рівнем відповідальності й скептицизму та якістю оцінки ризиків шахрайства внутрішнім аудитором.

The article analyses the role of internal auditors in deterring and detection of fraud. It focuses on the psychological component of internal auditor’s activities; investigates the influence of personal characteristics such as the responsibility and scepticism on the quality risk assessment of fraud; defines the factors that have influence on their level; provides argumentation of correlation existence between the level of responsibility and scepticism and quality assessment of fraud risks by internal auditor.
Детальніше
Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні

РЕАЛЬНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

TANGIBLE AND POTENTIAL RISKS OF INNOVATIVE PROCESSES IN UKRAINE

Оксана ДЕСЯТНЮК
,
доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Oksana DESYATNYUK,
Doctor of Economics,
Ternopil National Economic University

Володимир ДМИТРІВ,
аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Volodymyr DMYTRIV,
Post-graduate student,
Ternopil National Economic University

Обґрунтовано ризиковість інноваційної діяльності в Україні. Визначено основні тенденції фінансування інноваційних підприємств. Доведено об’єктивність виникнення реальних та потенційних ризиків при реалізації інноваційних проектів та їх інвестиційній підтримці. Зроблено висновки щодо можливості й необхідності прогнозування та ефективного управління ризиками при реалізації інновацій у державі.

The risk of innovative activities in Ukraine is substantiated. The basic tendencies of innovative enterprises’ funding are identified. The objectivity of tangible and potential risks’ arising in innovative projects’ realisation and their investment support is proved. The conclusions concerning the possibility and indispensability of forecasting and effective risks’ managing in realisation of innovations in the country are made.
Детальніше
Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку транспортно-дорожнього комплексу України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF UKRAINIAN TRANSPORT SYSTEM’S DEVELOPMENT SIMULATION

Наталія КУДРИЦЬКА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Nataliya KUDRYTS’KA,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Статтю присвячено розробці комплексу економіко-математичних моделей динамічного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України: визначення основних напрямів альтернативних стратегій за допомогою SWOT-аналізу; оцінка конкурентоспроможності транспортної організації з використанням імовірнісного підходу; визначення рейтингу регіонів України за рівнем транспортної забезпеченості та інноваційного розвитку; удосконалення методології формування тарифів на перевезення вантажів з урахуванням ризику та використанням теорії нечітких множин; ймовірнісна модель оновлення транспортних засобів із використанням теорії марківських ланцюгів. Запропоновано моделі вибору оптимальних інвестиційних проектів з урахуванням ризику та інших факторів, що впливають на прибутковість, розроблено комплекс моделей прогнозування показників діяльності транспортної системи України на короткострокову перспективу.

The article is devoted to the development of complex economic and mathematical models of dynamic development of the transport system of Ukraine: identifying key areas of alternative strategies using SWOT-analysis, evaluation of the competitiveness of transport using probabilistic approach, the ranking of regions in Ukraine in terms of transport provision and innovative development, improving the methodology formation of cargo tariffs taking into account the risks and the use of fuzzy set theory, probability model updating of vehicles using the theory of Markov chains. The models of optimal choice of investment projects based on risks and other factors that affect the profitability, we developed complex forecasting models of performance prediction of the transport system of Ukraine in the short term.
Детальніше
Клієнтоорієнтований підхід у діяльності підприємств індустрії гостинності

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

CLIENT-ORIENTED APPROACH IN HOSPITALITY INDUSTRY

Павло ПЕТРИЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Pavlo PETRYCHENKO,
PhD in Economics,
Odessa National Economics University

У статті розкрито особливості створення конкурентних переваг на підприємствах індустрії гостинності в останні десятиліття, досліджено причини суттєвих змін у бізнесі, які потребують впровадження клієнтоорієнтованого підходу в маркетингову діяльність підприємств. Проаналізовано думки відомих дослідників щодо визначення поняття клієнтоорієнтованість. Визначено трансформацію конкурентного простору підприємств індустрії гостинності. Запропоновано систему заходів щодо визначення стратегічних цілей та ключових завдань реалізації клієнтоорієнтованого сервісу.

The features of past decades’ competitive advantages in the hospitality industry, the causes of significant changes in business that require implementation of client-oriented approach in marketing activities of enterprises are explored in this article. The definitions of client-oriented approach are analyzed. Transformation of competitive space of hospitality industry enterprises is defined. The system of identification of strategic goals and key objectives of client-oriented service is offered.
Детальніше
Сутність, предмет і завдання інноваційного аналізу підприємства

СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

CONTENT, SUBJECT AND TASKS OF INNOVATIVE ANALYSIS OF THE ENTERPRISE

Наталія КУЦАЙ
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Nataliya KUTSAY,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical University

У статті здійснено аналіз інноваційної діяльності підприємства, за результатами якого обґрунтовано доцільність розробки й реалізації управлінських рішень. Виділено проблеми при розробці плану інновацій на підприємстві. Розкрито основні аспекти формування показників інноваційної активності, які визначають рівень забезпеченості підприємства ресурсами в інноваційній сфері.

This paper analyses the innovative analysis of the enterprise, which resulted in the expediency of development and implementation of management decisions. Problems with developing a plan for innovation in the enterprise are emphasized. The basic aspects of innovation activity indicators that determine the level of security of enterprise resources in innovative field are revealed.
Детальніше
Активізація рекреаційної діяльності в зоні осушувальних меліорацій: регіональні пріоритети та інституціональні передумови

АКТИВІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ: РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

INTENSIFICATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES IN DRAINAGE RECLAMATION: REGIONAL PRIORITIES AND INSTITUTIONAL REQUIREMENTS

Ольга ДЯЧУК
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Ol’ga DYACHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті обґрунтовується доцільність активізації рекреаційного підприємництва на осушених землях, які є непридатними для ведення сільськогосподарського виробництва. Розкриваються основні проблеми розширеного відтворення потенціалу рекреаційної індустрії в зоні осушувальних меліорацій у зв’язку з низьким рівнем концентрації інвестиційних ресурсів на цих територіях та відсутністю ефективної державної політики підтримки розвитку зеленого та сільського туризму.

Прискорення процесів розвитку індустрії рекреаційної діяльності пов’язується з розробкою та реалізацією проектів розбудови зеленого й сільського туризму на основі угод державно-приватного партнерства. Запропоновано застосування системи фіскального стимулювання зеленого та сільського туризму в зоні масштабних осушувальних меліорацій на основі пільгового оподаткування та субсидування рекреаційного бізнесу в межах домашніх господарств.

In this paper the necessity of activation of the recreation business on reclaimed lands that are not suitable for agricultural production is grounded. The basic problems of expanded potential’s reproduction of recreational industry in the area of drainage reclamation due to the low concentration of investment resources in these areas and the lack of effective public policies that support the development of green and rural tourism are revealed.

Accelerating the process of development of the industry of recreation activities is associated with the development and implementation of building green and rural tourism based on the agreements of public-private partnerships. It is offered an application of fiscal stimulation of green and rural tourism in the area of large-scale drainage reclamation based on tax reliefs and subsidies recreational businesses within households.
Детальніше
Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

THE CONCEPT OF FORMING THE SYSTEM OF MARKETING RESEARCH OF ENGINEERING ENTERPRISE`S INNOVATIONS

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
Doctor of Economics,
Odessa National Polytechnic University

Оксана ЯШКІНА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Oksana YASHKINA,
PhD in Economics,
Odessa National Polytechnic University

У статті запропоновано систему маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства. Обґрунтовано організаційно-управлінську структуру системи маркетингових досліджень інновацій. Запропоновано портфелі методів маркетингових досліджень перспектив інноваційної діяльності, інноваційного продукту (технології) та інноваційної продукції (товарів).

The system of marketing researches of innovations of machine-building enterprise is offered in the article. The organizationally-administrative structure of the system of marketing researches of innovations is reasonable. Brief-cases of marketing researches’ methods of prospects of innovative activity, innovative product (technologies) and innovative products (commodities) are proposed.
Детальніше