Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

SUBSTANTIATION OF STRATEGIC PROBLEM CONCEPT IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Світлана МІНАКОВА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний морський університет

Svitlana MINAKOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Maritime University

Статтю присвячено визначенню сутності, мети та особливостей стратегічного антикризового управління. Досліджено взаємозв’язок рангу антикризової стратегії в ієрархії стратегій підприємства залежно від ідентифікації на підприємстві локальної, системної чи стратегічної кризи. Систематизовано антикризові стратегії за спільними ознаками. Визначено види тактик у антикризовому управлінні.

The article is devoted to the definition of the essence, objectives and characteristics of strategic crisis management. The interrelation of rank anti-crisis strategy in the hierarchy of the company strategies, depending on the identity of the company local, systemic or strategic crisis is analysed. The anti-crisis strategies are defined on the grounds of common characteristics. The types of tactics in crisis management are defined.

Повний текст статті
Детальніше
Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

FINANCIAL DIAGNOSTICS AS A PART OF ANTIRECESSIONARY CONTROLLING AT THE ENTERPRISE

Дмитро САВЧУК
,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»

Dmytro SAVCHUK,
SHEE "Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman"

У статті досліджуються теоретичні, методологічні та практичні проблеми фінансової діагностики підприємств як складової антикризового контролінгу. Доведено, що всі розширені методологічні підходи до фінансової діагностики ураховують фінансові показники підприємства. Запропоновано інноваційні підходи для вирішення проблеми своєчасного попередження фінансової кризи. На основі інноваційних рішень запропоновано системний підхід до фінансової діагностики, що поєднує елементи трьох методологічних підходів: прогноз платоспроможності на основі розрахунку показника виділення резервів на покриття боргів, визначення цілого показника фінансового стану шляхом аналізу звітної інформації, оцінка потенціалу зростання вартості виходячи з розрахунку показників, орієнтованих на вартість.

In this article there are investigated the theoretical, methodological and practical issues of financial diagnostics of enterprises as part of antirecessionary financial controlling. It is proven that none of the extended methodological approaches to financial diagnostics ignores all financial parameters of the company. There are founded a number of innovative proposals concerning the solution of the problem of an early notification of the financial crisis. On the basis of the innovative solutions is assigned a system approach to financial diagnostics that combines elements of three methodological approaches: the prediction of solvency on the basis of calculation of the index of provisioning for debt, the determination of the integral index of the financial condition by analysing reporting information, the assess of the potential appreciation of value on the basis of the calculation of value-oriented indicators.

Повний текст статті
Детальніше
Прогнозування виробництва будівельних матеріалів в Україні

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

PREDICTING THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN UKRAINE

Ірина ПЕДЬКО
,
кандидат економічних наук,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Iryna PED’KO,
PhD in Economics,
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

У статті розглянуто динаміку виробництва основних продуктів для будівництва в Україні. Доведено, що всі вироби будівельного призначення характеризуються сезонним попитом. Розраховано сезонні індекси для основних продуктів будівництва в Україні. Отримано прогнози без урахування та з урахуванням сезонності для основних продуктів галузі виробництва будівельних матеріалів.

The paper considers the dynamics of production of basic construction materials in Ukraine. It is proved that all construction products can be characterized by seasonal demand. Seasonal indices for the main products of construction in Ukraine are calculated. From the analysis a forecast with and without taking into account the seasonality of the main products for building materials is obtained.

Повний текст статті
Детальніше
Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АТРАКТИВНОСТІ: КОНТЕКСТ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS: CONTEXT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL RESEARCH

В’ячеслав СТЕПАНОВ
,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України», Одеса

Vyacheclav STEPANOV,
Doctor of Economics,
Public Institution "Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of National Academy of Sciences of Ukraine", Odessa.

Світлана РАССАДНИКОВА,
кандидат економічних наук, доктор філософії,
Державна установа «Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України», Одеса

Svitlana RASSADNYKOVA,
PhD in Economics,
Public Institution "Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of National Academy of Sciences of Ukraine", Odessa

Досліджується проблема інвестиційної атрактивності як фактора розвитку складних соціо-економіко-екологічних систем з точки зору сучасної парадигми постнеокласичної науки в контексті теорії атрактора, а також розкривається сутність інвестиційної атрактивності із застосуванням методології синергетики та еволюції відкритих нелінійних систем.
Детальніше
Modelling of the Teaching Process in Logistic Systems by Using of Nested Petri Nets

MODELLING OF THE TEACHING PROCESS IN LOGISTIC SYSTEMS BY USING OF NESTED PETRI NETS

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ВКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Svitlana MINAKOVA
,
PhD in Economics,
Odessa National Maritime University

Світлана МІНАКОВА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний морський університет

Nested Petri nets (Nested Petri Nets – NPN) is one of the modern tools of modeling and research of parallel working systems that have certain independence and own activity. These features make attractive their use when modeling educational process, conducted by a group of students both in traditional educational process and interactive computer training.
In this article we first offered two-level teaching model, consisting of a central system and a set of systems – satellites, which model the individual behavior of students.
Детальніше
Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п’яти рівнів

МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ П’ЯТИ РІВНІВ

THE METHODOLOGY FOR MEASURING THE INTANGIBLE ASSETS OF INNOVATIVE SYSTEMS OF FIVE LEVELS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering, Professor
Honoured master of sciences and engineering of Ukraine,
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Досліджуються особливості методів отримання достовірної інформації щодо ролі нематеріальних активів в економічному розвитку держави. Показано необхідність і значущість виміру й прогнозування об’ємів в її економічному розвитку.

The peculiarities of methods for obtaining reliable information about the role of intangible assets in the economic development of the state are investigated. The necessity and importance of measuring and forecasting of volumes in its economic development are manifested.

Повний текст статті
Детальніше
Методика комплексного аналізу та оцінки відповідності формування регіональних роздрібних торговельних мереж принципам сталого розвитку

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРИНЦИПАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

METHODS OF COMPLEX ANALYSIS AND CONFORMITY ASSESSMENT OF FORMATION OF REGIONAL RETAIL NETWORKS TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Зоряна ГЕРАСИМЧУК
,
доктор економічних наук, професор,
Луцький національний технічний університет

Zoryana GERASYMCHUK,
Doctor of Economics, Professor,
Lutsk National Technical University

Віктор КОРСАК,
кандидат медичних наук,
директор ТзОВ «ВолвестГруп»

Victor KORSAK,
Candidate of Medical Sciences,
Director of LLC "Volwest Group"

Розроблено методичний підхід до аналізу відповідності формування регіональних роздрібних торговельних мереж (РРТМ) засадам сталого розвитку, який передбачає: вибір мети, завдань, напрямків та системи показників оцінки територіальної організації роздрібної торговельної мережі; розрахунок інтегральних індексів розвитку РРТМ та соціально-економічно-екологічної безпеки регіону; розрахунок інтегрального індексу сталості розвитку РРТМ; оцінку збалансованості-розбалансованості розвитку РРТМ та безпеки регіону.
Детальніше