Використання інтегрованих маркетингових комунікацій у просуванні товарів та послуг класу «люкс»

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОСУВАННІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ КЛАСУ «ЛЮКС»

APPLICATION OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS (IMC) IN THE PROMOTION OF LUXURY PRODUCTS AND SERVICES

Олена ЖЕБРОВСЬКА
,
аспірант,
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Olena ZHEBROVSKA,
Postgraduate student,
Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

У статті досліджено доцільність, практику та особливості використання інтегрованих маркетингових комунікацій у просуванні на ринку товарів та послуг класу «люкс». Розглянуто трансформацію сутності поняття ІМК від етапу виникнення передумов їх створення до більш розширених формулювань сучасних авторів. Визначено узагальнюючі етапи реалізації програми ІМК з наведенням прикладів відомих іноземних компаній. Проаналізовано доцільність використання найсучасніших каналів комунікацій.

The article analyses the expediency, practicability and peculiarities of application of integrated marketing communications in promoting luxury products and services on the market. It deals with the transformation of the essence of the IMC notion right from the stage of the emergence of prerequisite to their creation and up to the broader formulations of contemporary authors. Resumptive and general stages of the realization of the IMC program are defined, being supported by examples of famous foreign companies. The article also analyses the practicability of application of the most up-to-date channels of communication.

Повний текст статті
Детальніше
Інтелектуальні ресурси телекомунікаційних підприємств

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INTELLECTUAL RESOURCES OF THE TELECOMMUNICATION COMPANIES

Тетяна БОЙКО
,
аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tetyana BOYKO,
Postgraduate student,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті розглянуто проблематику ідентифікації інтелектуальних ресурсів телекомунікаційних компаній у контексті формування й використання інтелектуального потенціалу. Автором виділено в межах кожної видової групи (організаційні, людські, ресурси відносин) ключові інтелектуальні ресурси й узагальнено сутнісні аспекти їхнього впливу на ефективність і результативність діяльності підприємств. На прикладі основного сегменту ринку телекомунікаційних послуг України – мобільного зв’язку – досліджено та формалізовано механізм створення інтелектуального потенціалу у процесі споживання інтелектуальних ресурсів.

In the article the issue of the intellectual resources identification in telecommunication companies is studied with connection to the process of the intellectual potential accumulation and usage. The author has defined key intellectual resources in the specific groups (organizational, human and relational resources) and summarized core aspects of their influence on the effectiveness and efficiency of the companies’ activities. The example of the mechanism of intellectual potential generation as the result of the intellectual resources consumption is studied and generalized for the mobile telephony – the main segment of the Ukrainian telecom market.

Повний текст статті
Детальніше
Особливості використання інструментів контролінгу запасів у системі управління фінансами торговельних мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

THE ASPECTS OF INVENTORY CONTROLLING INSTRUMENTS IMPLEMENTATION IN THE SYSTEM OF RETAIL CHAINS FINANCE MANAGEMENT

Наталія БУРАТЧУК
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Nataliya BURATCHUK,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Статтю присвячено проблемі використання інструментарію контролінгу в системі управління фінансами торговельних мереж. Автором запропоновано розширену класифікацію методів та інструментів контролінгу запасів з виділенням трьох груп специфічних інструментів: інструменти логістичного контролінгу, інструменти контролінгу витрат та ланцюгів поставок, особливі інструменти контролінгу запасів. На основі дослідження інструментів та методів контролінгу запропоновано орієнтовний перелік специфічних інструментів контролінгу запасів для торговельної мережі.

The article deals with issues of implementation of inventory controlling instruments in the system of retail chains finance management. The author suggests expanded classification of methods and instruments of inventory controlling distinguishing 3 groups of specific instruments: logistic controlling instruments, expenditures and supply chains controlling instruments and inventory special controlling mechanisms. Based on investigation of controlling methods and instruments, the approximate list of inventory specific controlling instruments for retail chain is offered.

Повний текст статті
Детальніше
Системоутворююча роль логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

STRATEGIC ROLE OF RAIL TRANSPORT ENTERPRISES LOGISTIC POTENTIAL

Ольга ЛЕВЧЕНКО
,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Olha LEVCHENKO,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Статтю присвячено визначенню ролі логістичного потенціалу в забезпеченні ефективної діяльності підприємств залізничного транспорту. Досліджено системоутворюючу роль логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Виявлено місце логістичного потенціалу в загальному потенціалі підприємств залізничного транспорту та розглянуто його складові.

The article is devoted to defining the role of logistics potential in ensuring the efficient operation of rail transport. It is investigated the strategic role of logistic potential of rail transport enterprises. The importance of logistic potential within the overall capacity of railway potential is revealed and its components are investigated.

Повний текст статті
Детальніше
Аналіз циклічності розвитку соціально-економічної системи як напрям попередження виникнення кризи

АНАЛІЗ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК НАПРЯМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ

ANALYSIS OF DEVELOPMENT’S CYCLIC CHARACTER OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AS A CRISIS PREVENTION APPROACH

Тарас БОЖИДАРНІК
,
доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Taras BOZHYDARNIK,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Ірина АБРАМОВА,
Луцький національний технічний університет

Iryna ABRAMOVA,
Lutsk National Technical University

У статті проаналізовано циклічність розвитку соціально-економічної системи на прикладі Волинської області на основі проведеного таксономічного аналізу. Визначено стадії циклічного розвитку Волинської області протягом 1996-2010 років. Обґрунтовано переваги таксономічного методу щодо аналізу циклічності розвитку соціально-економічної системи. Запропоновано стратегії антикризового менеджменту соціально-економічної системи залежно від стадії циклічності розвитку.

The cyclic character of development of the socioeconomic system by the example of Volyn’ region based on conducted taxonomic analysis is analysed. The stages of cyclic development of Volyn’ region during 1996-2010 are determined. The advantages of taxonomic method as to analysis of cyclic character of socio-economic system development are substantiated. The strategies of anti-crisis management of socio-economic system depending on the stage of development’s cyclic character are suggested.

Повний текст статті
Детальніше
Інституціональні аспекти розвитку рекреаційних підприємств у сучасних умовах

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

INSTITUTIONAL ASPECTS OF RECREATIONAL ENTERPRISES DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS

Ніна КУШНІР
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Nina KUSHNIR,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ольга ДЯЧУК,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Ol’ha DYACHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Діана ВОЙТОВИЧ,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Diana VOYTOVYCH,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Розглянуто перспективні напрями розвитку рекреаційних підприємств на основі угод оренди та концесії щодо використання рекреаційного потенціалу територій, а також формування кластерних утворень. Доведено,що концесійна та орендна форма організації діяльності рекреаційних підприємств дасть можливість налагодити інвестиційні відносини між органами державної влади, місцевого самоврядування та домогосподарствами, з одного боку, і концесіонером-інвестором – з другого. Встановлено, що поширення концесійних угод у сфері рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій дасть можливість хоча б частково подолати тотальний дефіцит залучення в економіку цих територій іноземних інвестицій та передового зарубіжного досвіду. Більше того, поширення концесійних угод на корпоративний і комунальний сектори, а також сектор домогосподарств сприятиме легалізації цілого комплексу видів діяльності, які на даний момент перебувають у тіні.

The promising directions of recreational enterprises development based on rental and concession as to using of territories’’ recreational potential as well as establishment of cluster formations It is proved that concessional and rental form of activity organization of recreational enterprises will allow improving of investment relations between governmental bodies, self-governing authorities and households on the one part and concessionaireinvestor on the other. It is determined that spreading of concession agreements in recreational entrepreneurship sector in drainage amelioration areas will allow at least partial overcoming of deficit of foreign investments and advanced experience attraction to these areas’ economy. Moreover, applying of concessional agreements to corporative and municipal sectors as well as household sector will promote legalization of a set of business activities being shady nowadays.

Повний текст статті
Детальніше
Регулювання оренди водних об’єктів на регіональному рівні: досвід Волинської області

РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ДОСВІД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

WATER BODIES RENT MANAGEMENT AT REGIONAL LEVEL: VOLYN’ REGION EXPERIENCE

Роза БУСЕЛ
,
Луцьк

Rosa BUSEL,
Lutsk

У статті порушується проблема вдосконалення системи регулювання оренди водних об’єктів на регіональному рівні у зв’язку з передачею значної частини водно-ресурсного потенціалу в оренду в ряді регіонів. Досліджується міжрайонний розподіл передачі в оренду водних об’єктів у Волинській області. Виявлено причини та характерні риси передачі в оренду ставків, озер та водосховищ у поліській та лісостеповій зоні Волині.

The article deals with the problem of improvement of water bodies rent management system at regional level due to lend-lease of considerable part of water resource potential in a set of regions. The interdistrict distribution of lend-lease of water bodies in Volyn’ region is investigated. The causes and typical features of lend-lease of ponds, lakes and water-storage basins in forest and forest steppe areas of Volyn’ region are defined.

Повний текст статті
Детальніше