Розвиток акцизного оподаткування нафтопродуктів в Україні

РОЗВИТОК АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF OIL PRODUCTS’ EXCISE TAXATION IN UKRAINE

Надія НОВИЦЬКА
,
Національний університет Державної податкової служби України

Nadiya NOVYTSKA,
National State Tax Service University of Ukraine

У статті проведено аналіз акцизного оподаткування в Україні та країнах ЄС з точки зору його впливу на обсяги споживання нафтопродуктів та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Представлено розроблені пропозиції стосовно податкових стимулів до обігу на ринку пального з кращими екологічними характеристиками та щодо розвитку акцизів на нафтопродукти в напрямку усунення невідповідностей критеріям оптимальності системи оподаткування.

The article is devoted to analysis of the excise taxation in Ukraine and the EU in terms of its impact on the consumption of oil products and emissions of pollutants into the atmosphere. It is suggested the tax incentives to turn on the fuel market with better environmental performance and on the development of excise duties on petroleum products towards eliminating disparities with optimality criteria of taxation.
Детальніше
Проблеми підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

PROBLEMS OF INCREASING MILK PRODUCTION PROFITABILITY AT UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Іван СВИНОУС
,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Любов ІВАНОВА,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Lyubov IVANOVA,
PhD in Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Віталій РАДЬКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Vitaliy RAD’KO,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкрито основні тенденції розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Досліджено фактори впливу на формування закупівельної ціни на молочну сировину. Визначено напрями ефективного розвитку молочного скотарства.

The main trends of milk production development at agricultural enterprises are revealed. The basic factors of influence on the formation of the purchase price for raw milk are researched. The main directions of dairy farming development are determined.
Детальніше
Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE PARAMETERS OF ENTERPRISES FINANCIAL STABILITY DETERMINING

Олена ЛЕМІШКО
,
докторант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Olena LEMISHKO,
Doctoral student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних засад визначення параметрів фінансової стабільності підприємств. Удосконалено дефініції фінансової рівноваги, платоспроможності, ліквідності, фінансової незалежності, фінансової стійкості підприємства. Виявлено гармонійний зв’язок та взаємозалежність між даними категоріями. Встановлено основні параметри фінансово стабільного підприємства як цілісної економічної системи.

The article is devoted to theoretical and methodological foundations of the parameters of enterprises financial stability determining. Definitions of financial balance, solvency, liquidity, financial independence, financial stability of a company are improved. A harmonious relationship and interdependency between these categories is reveled. The basic parameters of financially stable company are determined, as an integrated economic system.
Детальніше
Процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній

ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ

COMPUTERISATION OF BUSINESS-COMPANIES’ ACTIVITY

Катерина НАЛИВАЙЧЕНКО
,
доктор економічних наук,
Кримський економічний інститут, Сімферополь

Kateryna NALYVAYCHENKO,
Doctor of Economics,
Crimean Economic Institute, Simferopol’

У статті розглядаються сучасні процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній. Узагальнено напрацювання світових компаній, що створюють інформаційні технології у глобальному інформаційному середовищі: найбільш ефективним є електронний інформаційний продукт, який містить універсальний алгоритм його розробки. З’ясовано, що фірми надають перевагу відкритим програмним кодам.

In the article it is considered the modern processes of computerisation of business-companies’ activity. It is generalized the best practice of world companies, involved in developing IT in global IT environment: the most effective is electronic information product containing universal algorithm of its designing. It is clarified, that companies prefer opened program codes.
Детальніше
Міжнародний вимір продуктивності залізничного транспорту України як основа вибору напрямів його модернізації

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ НАПРЯМІВ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ

INTERNATIONAL DIMENSION OF UKRAINIAN RAILWAY TRANSPORT PRODUCTIVITY AS A BASIS FOR CHOOSING ITS MODERNIZATION DIRECTIONS

Георгій ЕЙТУТІС
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Georgiy EYTUTIS,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Валерій КАРПОВ,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Valeriy KARPOV,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Олена НИКИФОРУК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Olena NYKYFORUK,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Проведено порівняльний аналіз показників продуктивності залізниць із визначенням місця вітчизняного залізничного транспорту серед країн-учасників МСЗ за бальною оцінкою, відповідності його міжнародному рівню, а також розроблено пропозиції щодо його модернізації для досягнення рівня міжнародних стандартів. За основу аналізу прийнято загальновідомий метод бальної оцінки, який широко застосовується в міжнародній практиці для визначення рейтингових оцінок та в основі якого є розрахунок місця кожної країни серед інших країн. Загальне місце України за сукупною бальною оцінкою досить високе – четверте серед країн МСЗ. Здійснено поглиблений аналіз кожного з десяти показників, що входять у розрахунок рейтингу. Результати можуть бути використані як індикатори можливого зростання продуктивності українських залізниць та їх відповідності кращим показникам закордонних доріг.

The paper analyses the productivity indicators of railways of member countries of the International Union of Railways (UIC). The article defines the place of domestic rail transport for scoring compliance with its international standards and developed proposals for modernization to achieve international standards. The basis of the analysis is a known method of scoring widely used internationally for the determination of ratings and which is based on calculation of the position of each country among other countries. Ukraine’s aggregate scoring is quite high - fourth among the UIC. The article presents profound analysis of each of the ten indicators that are included in the calculation of the ranking. The analysis can be used as indicators of the possible increase in productivity of Ukrainian railways and their compliance with the best figures of the foreign railways.
Детальніше
Методы оценки эффективности расходов государственного бюджета

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

METHODS OF EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE STATE BUDGET

Севиндж ГУСЕЙНОВА
,
Азербайджанский государственный экономический университет

Sevindzh HUSEYNOVA,
Azerbaijan State Economic University

Исследование источников формирования и закономерностей классификации расходов государственного бюджета имеет научно-практическое значение. В данной статье излагается концептуальная схема взаимосвязи эффективности и результативности государственных расходов.
Проанализированы также методы оценки эффективности бюджетных расходов и приоритетные направления политики бюджетного устройства зарубежных стран.

The research of the formation sources and the regularity of classification of the state budget’s expenditures has scientific and practical value. This article presents a conceptual interconnection diagram of the efficiency and effectiveness of the state expenditures. The methods of efficiency assessment of the state expenditures and policy priorities of the budget unit of foreign countries were also analysed.
Детальніше
Инновационная деятельность совместных предприятий в Азербайджане

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

INNOVATIVE ACTIVITIES OF JOINT VENTURES IN AZERBAIJAN

Саламиан Садра АМИРШАХРУХ
,
Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку

Salamian Sadra AMIRSHAKHRUKH,
Azerbaijan State Oil Academy, Baku

В статье анализируется состояние социально-экономического развития Азербайджана; указывается его место в мировом интеграционном процессе; оценивается роль, значение и инновационная активность иностранных и совместных предприятий в развитии экономики, выделяется при этом деятельность «Gilan Holding» и его отдельных предприятий; даются рекомендации по развитию их деятельности на территории республики.

In the article, the condition of socio-economic development of Azerbaijan is analysed on the basis of long-term statistics; its place is shown in the process of global integration. The role and importance of innovative activity of foreign and joint ventures in development of the economy are estimated, taking into consideration the “Gilan Holding” and its individual enterprise; the recommendations to develop their activity at the territory of the republic are made.
Детальніше