• 0
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки

ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ, ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

COUNTERACTION TO THE LAUNDERING OF THE PROCEEDS FROM CRIME IN THE PUBLIC SECTOR, AS THE STATE MECHANISM REDUCING THE SHADOW ECONOMY

Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА
,
Національний інститут стратегічних досліджень,
начальник Управління Державної служби
фінансового моніторингу України

Nataliya POPLEVICHEVA,
National Institute for Strategic Studies,
Head of Department of the State Financial
Monitoring Service of Ukraine

У статті розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки.

Автором здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій
бюджетного процесу: складання й прийняття рішення про бюджет (планування), виконання бюджету, формування звітів та фінансовий аналіз.

The article examines the problems of counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy.

The author carried out the review of negative impact of corruption and crimes involving embezzlement of public funds, developed a scheme for the implementation phase of the crimes involving embezzlement of public funds and their subsequent legalization in terms of stages of the budget process: the preparation and decision-making on budget (planning), budget execution, reporting and financial analysis.
Детальніше
  • 0
Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні


ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

PROSPECTS FOR THE INVESTMENT-ORIENTED TAXATION CONCEPT INTRODUCTION IN UKRAINE


Олександр ЛАЙКО,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень
НАН України, Одеса

Oleksandr LAYKO,
PhD Economics,
Institute of Market Problems
and Economical & Ecological Researches
of NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглядається і пропонується концептуальний підхід до цільового переорієнтування системи оподаткування, що має на меті сприяння активізації інвестиційних процесів шляхом забезпечення сприятливих умов для розширеного відтворення капіталу. Необхідність теоретичного обґрунтування та практичної реалізації підходу щодо активізації інвестиційної діяльності за допомогою пожвавлення відтворювальних процесів визначається кількісною та якісною неспроможністю національної інвестиційної системи забезпечити потреби економічного розвитку в умовах відносно незначної участі іноземного капіталу.

In the article the conceptual approach to the target reorienting of the tax system that aims to promote investment processes by providing favorable conditions for expanded reproduction of capital is discussed and proposed. The need for theoretical justification and practical approach for investment process stimulation by revitalizing the reproduction processes because of the reason of quantitative and qualitative failure of national investment system to meet the needs of economic development in a relatively small share of foreign capital.
Детальніше
  • 0
Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ КАК ОСНОВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

BUDGETARY POLICY OF UKRAINE IS A BASIS OF MACROECONOMIC STABILITY


Tetyana BOGOLIB,

PhD Economics,
SHEI «Pereyaslav-Khmelnitsky GPU
named after Grygoriy Skovoroda»

Татьяна БОГОЛИБ,

доктор экономических наук,
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ
имени Григория Сковороды»

В статье проанализировано состояние бюджетной политики, ее взаимосвязь с макроэкономической стабильностью; показано, что системные проблемы развития экономики привели к нарушению макроэкономического равновесия. Структура бюджетных расходов не является оптимальной для стимулирования экономического развития. Зачастую эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, а получаемый социально-экономический эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели средств.

The article analyzes the state of budgetary policy, its interconnection with a macroeconomic stability; it reveals that system problems of economic development led to the macroeconomic disequilibrium. The structure of budget expenditures is not optimal for the stimulation of economic development. The efficiency of realized budget expenditures is often low, the obtained social and economic effect is incommensurate with a volume of funds used for these or other purposes.
Детальніше
  • 0
Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів


ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДОХІДНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

PROBLEMS OF DIVERSIFICATION OF TERRITORIAL BUDGETS’ PROFITABLE SOURCES

Ірина ВОЛОХОВА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний
економічний університет

Iryna VOLOKHOVA,

PhD Economics,
Odessa National
Economic University

У статті розкриті проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів та обґрунтовані шляхи їх вирішення. Доведено, що органи місцевого самоврядування в Україні досить сильно обмежені в доходних повноваженнях, тому планують свої видатки в межах доходів, що прогнозуються. Крім того, частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України дуже висока, що свідчить про неправильний розподіл доходних повноважень (відповідно доходних джерел) між рівнями влади.

In the article it is exposed problems of diversification of territorial budgets’ profitable sources and it is grounded the ways of their solution. It is well-proven that the organs of local self-government in Ukraine are strongly enough limited in profitable plenary powers that is why they plan the charges within the limits of profit which are forecasting. In addition, part of interbudgetary transfers in the profits of local budgets of Ukraine is ever-higher, that testifies the incorrect distributing of profitable plenary powers (accordingly profitable sources) between the levels of power.
Детальніше
  • 0
Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи


ДОСВІД КРАЇН ЄС У ЗАПРОВАДЖЕННІ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЯК РЕАКЦІЯ НА ПРОЯВИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

EU COUNTRIES EXPERIENCE IN IMPLEMENTING OF FISCAL RULES AND REGULATIONS AS A REACTION TO THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS


Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Oleksandr DLUGOPOLSKYI,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Аліна ЖУКОВСЬКА,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Alina ZHUKOVSKA,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Розглянуто особливості запровадження в практику реалізації фіскальної політики країн ЄС відносно нового інституційного механізму – фіскальних правил і норм, які здатні попередити боргову кризу та посилити фіскальну дисципліну. Проаналізовано досвід Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Італії та інших країн ЄС у реалізації фіскальної політики на основі фіскальних правил і норм.

The article covers the problems of peculiarities of implementing of the fiscal policy of the EU countries concerning new institutional mechanism – fiscal rules and regulations that can prevent the debt crisis and strengthen the fiscal discipline. The experience of Great Britain, the Netherlands, Germany, Italy and other EU countries in the realization of fiscal policy based on fiscal rules and regulations has been analyzed.
Детальніше
  • 0
Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств


ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

FISCAL EFFICIENCY OF TAXATION ENTERPRISES’ INCOME


Kateryna KOPCHYNSKA,
National University of the State
Tax Service of Ukraine, Irpin’

Катерина КОПЧИНСЬКА,
Національний університет державної
податкової служби України, Ірпінь

У статті розкрито сутність податкової політики щодо прибуткового оподаткування, визначено її вплив на ефективність економіки країни, проведено аналіз динаміки податкових надходжень з податку на прибуток підприємств та визначено його роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України. Розраховано показники загального податкового навантаження та податкового навантаження з податку на прибуток, здійснено оцінку привабливості вітчизняної податкової системи у порівнянні з податковими системами інших країн світу.

The article reveals the essence of tax policy concerning income tax, assess its impact on economic performance, analysis the dynamics of tax revenues on enterprise income tax and the role in the formation of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine is defined. The total rate of the tax burden and income tax burden is calculated, the attractiveness of the domestic tax system in comparison with the tax systems of other countries is estimated.
Детальніше
  • 0
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

FISCAL STIMULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR


Наталя СІРЕНКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Natalya SIRENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Ольга МЕЛЬНИК,
Миколаївський національний
аграрний університет

Olga MELNYK,
Mykolayiv National
Agrarian University

У статті розкрито роль бюджетно-податкового стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах господарювання. Наведено оцінку основних прямих та непрямих методів стимулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Визначено необхідність фінансування технічного переоснащення підприємств аграрного сектора економіки.

The role of fiscal stimulation of innovative development of the agricultural sector of economy in the conditions of modern management is disclosed in the article. The assessment of the direct and indirect methods of the stimulation of innovative activity in agricultural sector is given. The necessity of agricultural enterprises’ technical re-equipment financing is defined.
Детальніше
  • 0
Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BUDGET FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION


Тетяна ЧАЙКА,

кандидат економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Tetyana CHAYKA,
PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Ірина ВОЛКОВА,
Миколаївський національний
аграрний університет

Iryna VOLKOVA,
Mykolayiv National
Agrarian University

У статті досліджено сучасний стан фінансування вищих аграрних навчальних закладів із державного бюджету. Обґрунтовано необхідність підвищення інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів. Визначено перспективні напрями інноваційних систем і технологій з урахуванням ресурсозберігаючої складової.

In the article the current position of governmental budget funding of higher agricultural educational institutions is researched. The necessity of innovation activity in higher agricultural education is grounded. The perspective directions of innovative systems and technologies in account with resource-saving component are defined.
Детальніше
  • 0
Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ

STATE SUPPORT OF INTEGRATION AND COOPERATION IN AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: FOREIGN EXPERIENCE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Тетяна ЛУНКІНА,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Tetyana LUNKINA,

PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Євгенія ПАВЛЮК,
Миколаївський національний
аграрний університет

Evgeniya PAVLYUK,
Mykolayiv National
Agrarian University

Досліджено зарубіжний досвід підтримки процесів інтеграції та кооперації. Запропоновано систему організаційно-економічних заходів державної підтримки інтеграції підприємств агропромислового комплексу. Проаналізовано сучасний стан та законодавчо-нормативну базу щодо підтримки розвитку кооперації. Визначено основні напрями подальшої державної підтримки та фінансування інтеграційних процесів у вітчизняному АПК.

The foreign experience of integration and cooperation support is researched. The system of economic and organizational measures of governmental support of agricultural enterprises integration is proposed. The modern position and legislative base of cooperation support are analyzed. The main directions of further state financial support of national agricultural sector’s integration are defined.
Детальніше
  • 0
Сучасний стан розвитку кредитних спілок України

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

THE CURRENT STATE OF UKRAINIAN CREDIT UNION’S DEVELOPMENT


Оксана ЄЛІСЄЄВА,
доктор економічних наук,
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

Oksana YELISEYEVA,
PhD Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk
National University

Герман СТОЯНОВ,
Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара

German STOYANOV,
Oles Honchar
Dnipropetrovsk
National University

Статтю присвячено економіко-статистичному аналізу сучасного стану й тенденціям розвитку кредитних спілок України. Досліджуються показники діяльності кредитних спілок протягом 2005-2012 років. Висвітлено основні проблеми, що заважають розвитку кредитних спілок в Україні.

The article is dedicated to the analysis of the contemporary situation on Ukraine’s market of credit unions during 2005-2012 years. In some developed countries in the world the position of credit unions as financial institutions is strong enough. As well credit unions are spread in Scandinavian and Balkan peninsular countries, Canada, USA, France, Belgium and other modern economics countries.
Детальніше