О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ON THE NECESSITY OF ECONOMY’S STATE PLANNING FROM THE OPTIMAL PLANNING THEORY POSITION

Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
,
Киев

Yuriy ARKHANGELSKY,
Kyiv

В статье обосновывается с позиций теории оптимального планирования необходимость восстановления обновленного государственного планирования экономики в Украине. Обновление состоит в том, что балансировать спрос и предложение следует не административными методами, а с помощью уточняющихся цен, генерируемых Госпланом по межотраслевой и межрегиональной продукции.

In the article the necessity of restore the updated economy’s state planning from the optimal planning theory position is grounded. The update consists in the fact that balance supply and demand should be no administrative methods, but with the help of improved prices generated by the State Planning Commission for inter-sectoral and inter-regional products.
Детальніше
Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE AGGREGATED DEMAND CONCEPT

Тетяна ШИНКОРЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetyana SHYNKORENKO,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Лідія КУЗНЄЦОВА,
кандидат економічних наук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lidiya KUZNETSOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr BILOTSERKIVETS,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Тетяна МАКУШЕНКО,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetyana MAKUSHENKO,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано тенденції розвитку сукупного попиту та здійснена оцінка впливу його складових на макроекономічну динаміку України. На основі порівняльного аналізу структури попиту в Україні та країнах ЄС встановлено основні диспропорції формування сукупного попиту, проявом чого є надмірна залежність української економіки від зовнішньої складової та хронічне відставання за нормою накопичення основного капіталу. Визначено ключові проблеми формування неефективної структури сукупного попиту, які полягають у консервації українського експорту на обмеженій групі товарів із низькою доданою вартістю, світові ринки яких не є стабільними і підлягають суттєвим щорічним коливанням, високій географічній концентрації експортних поставок, неефективному розподілі доходів та кредитних ресурсів між інституційними секторами економіки, посиленні диспропорцій між попитом та пропозицією. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності механізму соціально-економічної політики, спрямованої на удосконалення структури попиту з урахуванням існуючих можливостей української економіки.

Tendencies of aggregated demand development are analyzed and an assessment of its components impact on macroeconomic dynamics of Ukraine is conducted. On the basis of comparative analysis of the demand structure in Ukraine and EU countries main disproportions of aggregated demand formation are determined, which are demonstrated by excessive dependence of Ukrainian economy on external component and chronic backlog at the fixed capital accumulation standard. Key problems of forming ineffective structure of aggregated demand, which consists in conservation of Ukrainian export at the limited group of goods with low added value, global markets of which are not stable and are subject to substantial annual fluctuations, high geographical concentration of export supplies, ineffective distribution of incomes and credit resources between institutional sectors of economy, increase in demand and supply disproportion are determined. Measures for increase of efficiency of the mechanism of the socialeconomic policy which is directed at the improvement of the demand structure, taking into consideration current means of Ukrainian economy are offered.
Детальніше
Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито проблеми розвитку вітчизняної промисловості в контексті структурно-виробничих, товарно-ринкових, зовнішньоекономічних, інвестиційно-відтворювальних аспектів функціонування галузі та здійснюваної щодо неї державної політики. Запропоновано деякі напрями вдосконалення цієї політики на основі відновлення активної господарської ролі держави.

Problems of development of the Ukrainian industry in a context of structurally-manufacturing, market, external economic, investment aspects of functioning of branch and a state policy carried out in it are opened. Some directions of improvement of this policy on the basis of restoration of active economic role of the state are offered.
Детальніше
Інноваційний розвиток країн емерджентного типу

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES

Ганна ЯЦЕНКО
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ganna YATSENKO,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті зазначається вагомий вплив групи країн емерджентного типу на розвиток світової економіки. Показано, що в даний час не сформовано єдиної думки відносно приналежності тієї або іншої країни до цієї групи. Тому на основі аналізу представлених у літературі класифікацій та авторської класифікації в статті зроблено висновок щодо наявності в Україні потенціалу для формування емерджентної економіки, а також запропоновано рекомендації для активізації даного процесу на основі створення об’єктів інноваційної інфраструктури, зокрема технологічних парків.

In this article author determines the enormous influence of emerging markets group on the world economic development. It is proved that nowadays there is no consensus among mainstream economists about the membership of a particular country in this group. Based on the classifications which are presented in the literature and on the author’s classification, the conclusion about the potential for emerging economy formation in Ukraine is made. Besides, recommendations about the intensification of this process on the basis of creation of innovative infrastructure objects (in particular, technoparks) are presented.
Детальніше
Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні

НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE

Наіля БАЛТАЧЕЄВА
,
доктор економічних наук,
Донецький національний університет

Nailya BALTACHEYEVA,
PhD Economics,
Donetsk National University

Запропоновано напрями системної трансформації соціальної політики в Україні. Обґрунтовано доцільність переходу від бюджетно-страхової до субсидіарно-страхової моделі реалізації соціальних потреб та створення в Україні системи незалежної соціальної експертизи.

Directions of social policy system’s transformation in Ukraine are offered. Transition expedience of social necessities realization from budgetary-insurance to the subsidiary-insurance model, creating system of independent social examination in Ukraine is grounded.
Детальніше
Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE LABOUR RELATIONS SYSTEM’S MODERNIZATION IN UKRAINE

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У статті досліджуються трудові відносини, їх характер і вектор змін. Виявляються різнорівневі чинники впливу на процеси трансформації, можливості й загрози у зв'язку з цим для національної економіки. Аналізуються ймовірні шляхи адаптації до модернізаційних змін глобального масштабу.

Labour relations, their character and vector of changes, are examined in the article. The multilevel factors of influence on the processes of transformation, possibilities and threats in this connection for national economy come to light. The credible ways of adaptation to the modernization changes of global scale are analyzed.
Детальніше
Проблеми зайнятості сільської молоді

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

THE PROBLEM OF COUNTRY YOUTH EMPLOYMENT

Руслана ТАРАТУЛА
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Ruslana TARATULA,
РhD Economics,
Lviv National Agrarian University

Ірина ЗОЗУЛЯ,
Львівський національний аграрний університет

Iryna ZOZULYA,
Lviv National Agrarian University

Статтю присвячено розгляду проблеми зайнятості сільської молоді та пошуку шляхів зменшення безробіття на селі. Вказано на головні причини скорочення чисельності селян, в т.ч. молоді, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах, а також тенденції розвитку самостійної зайнятості на селі.
Досліджено ситуацію на сільському молодіжному ринку праці та запропоновано основні напрями пом’якшення безробіття в сільській місцевості.

Article is analyzed the problems of employment of rural youth and search of ways of unemployment reduction on village. The main reasons of number of countrymen’ reduction, including the youth, occupied in the agricultural enterprises and the tendencies of independent employment development on village are specified.
The situation on a rural youth labour market is investigated, the basic directions of softening of unemployment in countryside are offered.
Детальніше