• 0
Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

FINANCIAL SUPPORT FOR THE EDUCATIONAL SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTION

Тетяна БОГОЛІБ,

Доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Tetyana BOHOLIB,
Doctor of Economics, Honored worker of education of Ukraine,
SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU named after Grygoriy Skovoroda”
Детальніше
  • 0
Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОЛОГІЮ: ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА РЕЗЕРВИ НАРОЩЕННЯ

INVESTMENT IN ECOLOGY: SOURCES, FORMS AND INCREASING RESERVES

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ ПОДІЯМИ В УКРАЇНІ (НОВІ АСПЕКТИ)

STUDY OF PROBLEMS OF RISK EVENTS MANAGEMENT IN UKRAINE (NEW ASPECTS)

В’ячеслав СТЕПАНОВ,

доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Vyacheslav STEPANOV,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Катерина СТЕПАНОВА,
кандидат економічних наук,
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Кateryna STEPANOVA,
PhD in Economics,
International Humanitarian University, Odessa
Детальніше
  • 0
Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF LAND USING BY AGRARIAN ENTERPRISES OF RIVNE REGION

Оксана ДРЕБОТ,

доктор економічних наук,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Oksana DREBOT,
Doctor of Economics,
Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Марія ВИСОЧАНСЬКА,
аспірант,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Mariya VYSOCHANSKA,
Postgraduate student,
Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ НА РІВЕНЬ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

INFLUENCE OF TECHNOLOGICALLY DISTURBED LANDS UPON THE LEVEL OF AGRO-ECOLOGICAL SECURITY

Ольга ШВЕЦЬ,

Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Ol’ha SHVETS’,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF TERRITORIAL PLANNING OF RURAL TERRITORIES’ LAND MANAGEMENT

Ольга ДОРОШ,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ol’ha DOROSH,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше