• 0
Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є

КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПІДСТАВИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ Є

SHIPBUILDING DESIGNING PREPRODUCTION: THERE IS REASON FOR OPTIMISM

Володимир ПАРСЯК,

доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv

Олена ЖУКОВА,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Olena ZHUKOVA,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації

СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

SOCIAL RESOURCES OF THE REGION’S DEVELOPMENT IN TERMS OF DECENTRALIZATION

Світлана ГРІНЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Київ

Svitlana GRINEVSKA,

Ph.D. in Economics,
Institute of the Economy of Industry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПО ВИДАМ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

STRUCTURE OF LABOUR FORCE BY TYPES OF PROPERTY IN THE INDUSTRY OF AZERBAIJAN

Тейюб АЛИЕВ,

кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанського государственного университета нефти и промышленности, Баку

Teyyub ALIYEV,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku

Шамс АЛИЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанського государственного университета нефти и промышленности, Баку

Shams ALIYEVA,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku
Детальніше
  • 0
Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

EFFECTIVENESS OF URBAN LAND USE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION METHODS

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ECOLOGICAL TAX ON DISCHARGING POLLUT ANTS INTO WATER OBJECTS: THEORETICAL ASPECT

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

STATE INVESTMENT POLICY: GOALS AND OBJECTIVES UNDER THE CONDITIONS OF FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Людмила ГОЦУЛЯК,

аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Liudmyla GOTSULIAK,
Post-graduate student,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University
Детальніше
  • 0
Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

IMPACT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE-BASED INNOVATIVE SYSTEM IN COURSE OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY FORMATION

Олексій ПАРХОМЕНКО,

кандидат економічних наук,
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ

Oleksiy PARKHOMENKO,

Ph.D. in Economics,
Intellectual Property Institute of the National University “Odessa Law Academy”, Kyiv
Детальніше