• 0
Потужність економічних систем: принцип невиродженості

ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,

Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES

Павло КЕРІМОВ,

аспірант,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Pavlo KERIMOV,
Post-graduate student,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Механізми управління агроландшафтами

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ

CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution European Analytical Centre, Kyiv

Ольга КАЛЕНСЬКА,

молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Ol’ha KALENS’KA,
Junior research assistant of the Department of land and forest resources,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Лілія СВИРИДОВА,

аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Liliya SVYRYDOVA,

Post-graduate student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Потужність економічних систем: принцип невиродженості

ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,
Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі

ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STIMULATION IN UKRAINE AND GLOBALLY

Володимир ХАУСТОВ,

кандидат технічних наук,
учений секретар Інституту економіки та прогнозування НАН України

Volodymyr KHAUSTOV,
Ph.D. in Technical Sciences,
Academic Secretary, Institute for Economy and Forecasting of Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

THE ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF AN ENTERPRISE USING THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS

Тетяна ПАЯНОК,

кандидат економічних наук,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Tetyana PAYANOK,
Ph.D. in Economics,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’

Алла САВЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Alla SAVCHENKO,
Ph.D. in Economics,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур

ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше