• 0
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

UKRAINE ECONOMY’S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Петро КУЦИК,

кандидат економічних наук,
ректор Львівського торговельно-економічного університету

Petro KUTSYK,
Ph.D. in Economics,
Rector of Lviv Trade and Economic University

Олег КОВТУН,
кандидат економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Oleh KOVTUN,

Ph.D. in Economics,
Lviv Trade and Economic University

Григорій БАШНЯНИН,
доктор економічних наук,
Львівський торговельно-економічний університет

Hrygoriy BASHNYANYN,
Doctor of Economics,
Lviv Trade and Economic University

Володимир ШЕВЧУК,
доктор економічних наук,
перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, Київ

Volodymyr SHEVCHUK,
Doctor of Economics,
First Pro-rector of National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку

ОСОБЛИВОСТІ МАРИКУЛЬТУРИ В СВІТІ І УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FEATURES OF MARICULTURE IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА,

доктор економічних наук, професор,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,

Doctor of Economics, Professor,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Дарія АРЧИБІСОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Daria ARCHYBISOVA,
Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Ганна РИЖКОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna RYZHKOVA,

Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития

УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

UKRAINE IN THE INTERNATIONAL RATINGS OF COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Наталия КУХАРСКАЯ,

доктор экономических наук,
Одесский национальный экономический університет

Nataliуa KUКHARSKAYA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики

ПІДТРИМКА СУБКОНТРАКТАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

SUPPORT OF SUBCONTRACTING IS AN IMPORTANT DIRECTION OF INDUSTRIAL POLICY

Анатолій ЩЕРБАК,

кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Anatoliy SHCHERBAK,
Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості

СЕЛЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

CHOICE OF SOFTWARE TO ENSURE AUTOMATION OF DEBTORS MANAGEMENT

Людмила КРУЧАК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Liudmyla KRUCHAK,
Post-graduate student,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше
  • 0
Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL RISKS OF SMALL HYDROPOWER FACILITIES

Людмила ЛЕВКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVS’KA,

Doctor of Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Валерій МАНДЗИК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Valeriy MANDZYK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF AGRARIAN FIELD DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALYI,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Антоніна ГОРДІЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina GORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше