Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу

ПРОБЛЕМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДИСБАЛАНСУ

THE PROBLEM OF UKRAINIAN ECONOMICS’ INVESTMENT CAPITAL AUGMENTATION UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET IMBALANCE STRENGTHENING

Сергій ШВЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Sergiy SHVETS’,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті розкриваються питання ефекту витіснення державними запозиченнями приватних інвестицій в економіці. За допомогою економетричної доказової бази на даних восьмирічної ретроспективи у короткостроковому аспекті визначено фактори впливу на зміну реальних інвестицій в основний капітал в Україні. Проведено аналіз визначених факторів з деталізацією економічної природи їх утворення та подано пропозиції щодо зменшення негативного впливу державної сфери на формування ринку позичкового капіталу.

The matters of government borrowing effects on supplanting private investment are revealed in the article. The major factors determinations of change in real fixed assets formation in Ukraine are elaborated by means of econometrics using eight-year retrospective analysis in the short term period. The economic aspect of the factors are thoroughly analysed upon a category formation as well as suggestions to reduce a negative public sector impact on a loan market operation.
Детальніше
Рекапіталізовані державою банки: проблеми та перспективи продажу

РЕКАПІТАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВОЮ БАНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОДАЖУ

BANKS RECAPITALIZED BY STATE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF SELLING

Євген БУБЛИК
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yevgen BUBLYK,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Світлана БРУС,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Svitlana BRUS,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Наталія ШЕЛУДЬКО,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Nataliya SHELUD’KO,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті міститься обґрунтування низки проблем, пов’язаних із практичною реалізацією Закону України від 15 березня 2012 року №4524 «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава». Автори наводять аргументи на користь внесення змін у чинне законодавство, що визначає порядок продажу пакетів акцій, які належать державі, у статутних капіталах рекапіталізованих банків. З урахуванням досвіду, фінансового стану та перспектив розвитку рекапіталізованих державою банків обґрунтовано оптимальні часові горизонти виходу держави з капіталу рекапіталізованих банків.

The article deals with a rationalization of block of problems, related to practical using of Law of Ukraine from March 15, 2012, № 4524 “About the features of selling belonging to state shares of stock of banks recapitalized with state participation”. Authors argued for making alterations in current legislation that regulate the order of selling belonging to state shares of stock of recapitalized banks. Taking into account gained experience, financial situation and prospects of recapitalized by state banks development, in the article time horizons optimal for state to exit from the capital of recapitalized banks has been determined.
Детальніше
Formation of Logistics Infrastructure in the Context Ofeuro-Integration Intentions of Ukraine

FORMATION OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OFEURO-INTEGRATION INTENTIONS OF UKRAINE

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Tetyana STROYKO
,
Doctor of Economics,
Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlynsky

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv

Інна ІРТИЩЕВА,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

In the article are grounded the basic aspects of formation of national economy logistics infrastructure. Is investigated the modern level of development of Ukrainian logistics infrastructure, compared with foreign countries. The perspectives of development of logistics infrastructure in the context of enlargement of Ukrainian euro-integration intents are determined.

У статті визначені основні аспекти формування логістичної інфраструктури в національній економіці. Досліджено сучасний рівень розвитку української логістичної інфраструктури у порівнянні з іншими країнами. Визначено перспективи розвитку логістичної інфраструктури в умовах посилення намірів до євроінтеграції.
Детальніше
Удосконалення економічних механізмів управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівнях

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

IMPROVEMENT OF ECONOMICAL MANAGEMENT MECHANISMS IN THE WASTE FIELD ON THE STATE AND REGIONAL LEVELS

Ольга МАЛЄЙ
,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Olga MALEY,
Kharkiv National Automobile and Highway University

У статті зроблено аналіз сучасних економічних інструментів та практики їх застосування в управлінні у сфері поводження з відходами в Україні. Визначено основні відмінності у використанні економічного інструментарію у вітчизняній системі управління порівняно з розвиненими країнами світу. Запропоновано можливі інноваційні шляхи вдосконалення економічних інструментів управління у сфері поводження з відходами.

We analysed the modern economic instruments and their practical realization in a waste field management in Ukraine. Basic differences in the use of economic tool in home control system are determined compared to the developed countries of the world. The possible innovative ways of perfection of economic instruments of management are offered by the waste sphere.
Детальніше
Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

METHODOLOGICAL APPROACHES CONCERNING IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Антоніна МАРТІЄНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Antonina MARTIYENKO,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Олексій ХУМАРОВ,
Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет

Oleksiy KHUMAROV,
Institute of Business, Economy and Information Technologies, Odessa National Polytechnic University

У статті вперше визначено сутність і обґрунтовано необхідність надання та законодавчого закріплення адміністративних послуг у природокористуванні в Україні. Розроблено концептуальні підходи до їх здійснення на основі: оптимізації державного адміністрування економіко-екологічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та домогосподарств; підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері природокористування та надають адміністративні послуги з метою сталого використання, охорони, відновлення та відтворення природних ресурсів. Визначено критерії та розроблено класифікацію адміністративних послуг, встановлено принципові засади їх законодавчого закріплення для досягнення екологоорієнтованого розвитку держави. Визначено, що принциповою основою, на якій має розроблятися законодавче закріплення, є модернізація управління природокористуванням на базі зниження часових, організаційних та вартісних трансакцій і трансакційних витрат у процесі надання адміністративних послуг у природокористуванні. Визначено структуру законодавства, що окреслює правове поле здійснення адміністративних послуг у сфері природокористування, а також суб’єктів їх надання.

In the article it was defined for the first time the nature and the necessity of strengthening the legal and administrative services in environmental management. It have been developed the conceptual approaches to their implementation on the basis of optimization of public administration economic and environmental performance of businesses and households; improving the efficiency of the executive bodies engaged in environmental management and providing administrative services for sustainable using, protection, rehabilitation and restoration natural resources. The criteria and classification of administrative services are established, fundamental principles of their legal consolidation to achieve ecologically of Ukraine are determined. The fundamental basis on which has developed legislative consolidation - is upgrading environmental management based on reducing time, cost and organizational transactions and transaction costs in the provision of administrative services in environmental management. It was defined the structure of legislation that outlines the legal framework of the implementation of administrative services in the sphere of environment and subjects of their provision.
Детальніше
Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект

ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

CONCEPTION OF ACCOUNTING DEVELOPMENT: PHILOSOPHICAL ASPECT

Ольга КОНДРАТЮК
,
кандидат економічних наук,
Криворізький національний університет

Olga KONDRATYUK,
PhD in Economics,
Kryvyi Rih National University

У статті розкривається зміст поняття розвитку бухгалтерського обліку на основі розуміння теорії розвитку як такого. Обґрунтовано, що розвиток бухгалтерського обліку є позитивним безперервним процесом; характеризується наявністю тріади «історичний розвиток, теперішній стан, продовжуваний розвиток» та відповідно до ефекту дифузії поступово переходить з одного стану (етапу) в інший. За аналогією із законом розвитку в бухгалтерському обліку відбуваються протиріччя, в решті – прирощення нового, якісного, кращого, довершеного.

In this article the concept of accounting development is explained on the basis of development theory. The author substantiates the accounting development as positive perpetual process, which is characterized by presence of the triad “historical evolution, current state, continual development” and pursuant to diffusing effect gradually develops from one state (stage) to another. By analogy with law of development, the contradictions occur in accounting and as the result the increment of something new, qualitative, better, completed one takes place.
Детальніше
Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

MARGINAL APPROACH TO THE PRICE REGULATION IN THE HOTEL BUSINESS

Оливер ОРЛОВ
,
доктор экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Oliver ORLOV,
Doctor of Economics,
Khmelnytsky National University

Евгения РЯСНЫХ,
кандидат экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Yevgeniya RYASNYKH,
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University

Елена САВЧЕНКО,
кандидат экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Yelena SAVCHENKO
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University

Гостиничный бизнес в Украине в последнее время занимает существенное место в сфере услуг. Его рассматривают как важную составляющую социально-экономической политики государства и регионов, которая влияет как на реализацию потенциала туристической отрасли, бизнесовые связи, так и на удовлетворение социально-культурных потребностей граждан.

В то же время в этой сфере остается ряд актуальных проблем, которые требуют решения. Одной из таких проблем является регулирование цен на услуги гостиниц. Учитывая то, что существует значительное число факторов, которые влияют на уровень цен на такие услуги, менеджменту гостиниц достаточно сложно разрабатывать гибкую политику, которая, с одной стороны, не ухудшала бы их финансовое положение, а с другой – удовлетворяла потребности в гостиничных услугах...

Recently Ukrainian hotel business has been of significant importance in service industries. It is considered as the substantial component of state and regional social and economic policy which affects both tourism field's potential realisation, business connections and satisfaction of social and cultural citizens' needs.

At the same time there is a set of pressing problems which require solution. Hotel price control is one of them. Taking into account the fact of existing many factors which have an influence upon prices of the services provided, it is difficult for hotel management to develop flexible policy capable of not worsening their financial status as well as satisfying demands of touristic services...
Детальніше