• 0
Змістовні ознаки комплексної економічної оцінки природного багатства україни


ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

SUBSTANTIVE FEATURES OF COMPLEX ECONOMIC ASSESSMENT OF UKRAINIAN NATURAL WEALTH


Михайло ХВЕСИК,
академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ігор БИСТРЯКОВ,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Ihor BYSTRYAKOV,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Дмитро КЛИНОВИЙ,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Dmytro KLYNOVIY,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Степан ЛИЗУН,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Stepan LYZUN,
Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Механізми коригування боргового навантаження України в умовах військово-економічної кризи


МЕХАНІЗМИ КОРИГУВАННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

WAYS OF UKRAINIAN DEBT RESTRUCTURING UNDER CONDITIONS OF MILITARY AND ECONOMIC CRISIS

Андрій ШКЛЯР
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Andriy SHKLIAR,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Актуальні проблеми валютно-цінової стабільності в Україні напередодні запровадження інфляційного таргетування

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНО-ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ

ACTUAL ISSUES OF CURRENCY AND PRICE STABILITY IN UKRAINE ON THE EVE OF INFLATION TARGETING REGIME INTRODUCTION

Сергій ШВЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Serhiy SHVETS’,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Необхідність таргетування інфляції в Україні

НЕОБХІДНІСТЬ ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

THE NECESSITY OF INFLATION TARGETING IN UKRAINE

Ольга Уткина
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Olga UTKYNA,
SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Стабілізуючий вплив надходжень до бюджету за умов високого державного зовнішнього боргу: оцінки для України

СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ ЗА УМОВ ВИСОКОГО ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ: ОЦІНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

STABILIZING EFFECT OF BUDGET REVENUES IN TERMS OF HIGH EXTERNAL PUBLIC DEBT: ESTIMATES FOR UKRAINE

Руслана РИМАРСЬКА
,
кандидат економічних наук,
докторант кафедри менеджменту організацій Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Ruslana RYMARSKA,
PhD in Economics,
candidate for a doctor’s degree of the Organizations Management Department of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Детальніше
  • 0
Основи теорії потужності економічних систем

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. НЕМАТЕРІАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ІННОВАЦІЙНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

BASES OF THEORY OF ECONOMIC SYSTEMS’ POWER TOTAL POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS. INTANGIBLE POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS. INNOVATIVE POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів

МЕТОД ОЦІНКИ РОЛІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ П’ЯТИ РІВНІВ

THE METHOD FOR MEASURING OF INTANGIBLE ASSETS IN ECONOMIC ACTIVITIES OF INNOVATIVE SYSTEMS OF FIVE LEVELS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Science,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Timur MOROZOV,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше