Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

METHODOLOGICAL BASES OF ASSESSING THE INFLUENCE OFWAGE ON REPRODUCTION OF HUMAN POTENTIAL OF THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC AREA

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv National Technological University

Альона РЕВКО,
Чернігівський національний технологічний університет

Alyona REVKO,
Chernigiv National Technological University

Обґрунтовано систему методологічних принципів та розроблено авторську методику оцінювання інвестиційної спроможності заробітної плати домогосподарств. Апробація цієї методики дозволила дослідити, як у структурі доходів населення змінюється інвестиційна складова заробітної плати, яка може бути спрямована на розвиток та відтворення людського потенціалу регіонів України у порівнянні з деякими європейськими країнами. Запропоновано власне визначення інвестиційної спроможності заробітної плати.

The system of methodological principles has been substantiated and the author’s method of evaluating investment capability of wage households has been worked out. Approbation of this method allowed investigating how in the structure of incomes the investment component of wages that can be directed at development and reproduction of the human potential of the regions in Ukraine compared to some European countries changes. The own definition of the investment capability of wage has been suggested.
Детальніше
Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ: ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІЇ ТА ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ

RURAL DISTRICTS’ LOCALBUDGETS: CONFIRMED FUNCTIONS AND FINANCIAL OPPORTUNITIES

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytro KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Юлія НЕГОДА,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Yuliya NEHODA,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкрито теоретичні засади та практичні аспекти виконання органами місцевого самоврядування функцій надання публічних послуг населенню та економічного розвитку підпорядкованої території з точки зору забезпечення їх фінансовими ресурсами. На прикладі приміського району столичного регіону проаналізовано ситуацію з наповненням доходної частини місцевих бюджетів та оцінено ступінь їх достатності для виконання рольових функцій місцевими органами влади. Розроблено пропозиції щодо фінансової децентралізації, створенню з урахуванням місцевої специфіки нових джерел оподаткування у низових ланках місцевого самоврядування та зміцненню наявного потенціалу генерування доходів з метою посилення фінансової самодостатності та повнішого покриття фінансових потреб бюджетів споживання низових територіальних громад.

The theoretical principles and practical aspects of local authorities executing social maintenance functions for civilians and economic development of subordinate territory in the terms of their provision by financial resources are revealed in the article. Taking one of suburban districts of metropolitan area as an example, the situation with local budgets revenues has been analysed; the level of their adequacy for local authorities’ main functions fulfilment has been evaluated. Suggestions are developed on financial decentralization, creation recognition local specific of new sources of taxation in the basilar links of local self-government and strengthening of present potential of generating of profits, with the purpose of strengthening of financial self-sufficiency and more full covering of financial necessities of budgets of consumption of basilar territorial communities.
Детальніше
Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF REGIONAL INNOVATION MARKETS FORMATION IN UKRAINE

Володимир ОСИПОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Volodymyr OSYPOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Андрій ПАНКОВ,
заступник Краматорського міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Andriy PANKOV,
Deputy Mayor of Kramatorsk on the activity of the executive bodies

Олексій ВОРОЖЕЙКІН,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Oleksiy VOROZHEYKIN,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто можливості створення регіональних інноваційних ринків як одного з напрямів підвищення ефективності інноваційної діяльності регіону (субрегіону). Визначено зовнішнє середовище та внутрішню структуру, які необхідні для функціонування інноваційних ринків. Зроблено висновок про перспективність впровадження таких ринків у інноваційну структуру регіону (субрегіону).

The article is devoted to the analysis of possibilities of regional innovation markets creation as one of the directions of improving the efficiency of innovation activities in the region (subregion). It is defined external environment and internal structure, which necessary for the functioning of innovative markets. The advantage of implementing such markets in region’s (subregion’s) innovative structure is grounded.
Детальніше
Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів

ФРАНЧАЙЗИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

FRANCHISING AS AN EFFECTIVE WAY OF RETAIL ORGANIZATION AND STIMULATION OF REGIONS’ ECONOMIC DEVELOPMENT

Віктор КОРСАК
,
компанія «Наш Край Group», Луцьк

Victor KORSAK,
The Nash Kraj Group Company, Lutsk

На основі світового досвіду доведено ефективність франчайзингу як способу організації бізнесу. Порівняно ефективність функціонування роздрібних торгових організацій франчайзі, франчайзерів та незалежних операторів. Встановлено закономірність між площею торговельного закладу у форматі «магазин біля дому» та його ефективністю. Висвітлено причини успішності франчайзингу в роздрібній торгівлі регіону.

On the basis of the international experience the effectiveness of franchising as a way of business is grounded. The effective functioning of franchise retail organizations, franchisers and independent operators are compared. It is established the regularity between trade area of the business in format «convenience store» and its efficiency. The reasons of retail franchising success are ascertained.
Детальніше
Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності регіону


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

THE THEORETICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE REGION COMPETITIVENESS

Зоряна ГЕРАСИМЧУК,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Zoryana GERASYMCHUK,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Здійснено огляд теорій конкуренції, стійкого розвитку, регіонального розвитку, безпеки на предмет формування теоретичних засад забезпечення конкурентоспроможності регіону та регулювання міжрегіональної конкуренції. На основі їх синтезу розроблено теорію забезпечення конкурентоспроможності регіону та міжрегіональної конкуренції, запропоновано структурну схему розуміння її змісту.

The review of competition theories, steady development, regional development, safety is carried out for the purpose of forming the theoretical principles providing the region competitiveness and management the competition between the regions. On the basis of their synthesis the theory of providing the region competitiveness and competition between the regions is developed, the structural pattern of its maintenance understanding is offered.
Детальніше
Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів україни


ФІНАНСОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ КРИТЕРІЇВ ДЕПРЕСИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ

A FINANCIAL FRAMEWORK OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE DEPRESSION CRITERIA’S SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UKRAINIAN AREAS

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
PhD Economics, Chernigiv State Technological University

Сергій ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Sergiy ZELENSKY,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Олена ЗЕЛЕНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Olena ZELENSKA,
PhD Economics, Chernigiv State Technological University

Анатолій ЛІТОШ,
начальник Головного управління Державного казначейства України в Чернігівській області

Anatoliy LITOSH,
Chief of the central administrative of the State Treasury of Ukraine in Chernigiv region

У статті досліджуються фінансові підвалини діяльності органів місцевого самоврядування Поліського регіону України, місце критеріїв фінансового характеру у визначенні ступеня депресивності адміністративно-територіальних одиниць.

A financial activity’s foundations of the local government authorities of the Ukrainian region of Polissya, the place of financial criteria in a determination the depression grade of the administrative-territorial units are investigated.
Детальніше
Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF A FORMING THE RESOURCE PROVIDING OF THE ECONOMIC REGION POTENTIAL

Валентин ТАЛАХ
,
кандидат економічних наук, Луцький національний технічний університет

Valentyn ТALAKH,
PhD Economics, Lutsk National Technical University

У статті розкрито особливості формування структуроутворюючих елементів економічного потенціалу на регіональному рівні з метою з’ясування набору головних складових, визначення їх важливості та взаємодії в загальній структурі, кількісної оцінки й виявлення резервів підвищення ефективності його використання.

The features of the formation the structure forming elements of the economic potential at the regional level with the purpose to find out the set of the main components, determination of their importance and the cooperation in a general structure, the quantitative estimation and detection the backlogs of increase their efficiency of its using are revealed in the article.
Детальніше