• 0
Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF FORESTS BIODIVERSITY: FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSTRUMENTS

Юрій НЕСТОРЯК,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy NESTORIAK,

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оптимізація системи землекористування

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

LAND-USE SYSTEM OPTIMIZATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ,

директор ДП «Березнівське лісове господарство»

Oleh OLEKSIIEVETS,
Director of State-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo”
Детальніше
  • 0
Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування

АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ANALYSIS OF CONTENT CHARACTERISTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Анатолій СУНДУК,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economic Sciences,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВІ ЗЕМЛІ

PRIORITY DIRECTIONS OF THE INSTITUTE OF PROPERTY FOR FOREST LANDS DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALY,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩЕННЯ

BIODIVERSITY OF FORESTS: FUNCTIONAL DIMENSIONS AND GROWTH DETERMINANTS

Юрій НЕСТОРЯК,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy NESTORIAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

IMPROVEMENT OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN THE AREA OF RISK FARMING: REGIONAL PECULIARITIES

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше