Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ)

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE KYIV REGION)

Олена КОБЗАР
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Olena KOBZAR,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Розкрито концептуальні засади формування регіональної екологічної політики. Проаналізовано структуру та проблеми економічного механізму екологічної політики Київського регіону. Висвітлено проблеми фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. На основі результатів аналізу запропоновано перспективні напрями вдосконалення економічного механізму реалізації регіональної екологічної політики на прикладі Київського регіону.

Conceptual principles of the regional environmental policy are revealed. The structure and the problem of the economic mechanism of environmental policy of the Kyiv region are analysed. The problems of funding environmental activities at the regional level are covered. Promising ways of improving the economic mechanism of implementation of regional environmental policies of Kyiv region are offered.
Детальніше
Аналіз структури земельних угідь Горохівського району

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ

LAND STRUCTURE ANALYSIS IN GOROKHIV REGION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University

Оксана СКОРУПСЬКА,
Львівський національний аграрний університет

Oksana SKORUPSKA,
Lviv National Agrarian University

Розглядається склад земельних угідь та аналізується їх структура в розрізі сільських рад Горохівського району Волинської області. Проведено ранжування й групування сільських рад за загальною площею земельних угідь, проаналізовано кількість випадків, визначено питому вагу окремих груп. Здійснено аналіз розподілу за груповими та кумулятивними частотами й частками. Пропонується табличний та графо-візуальний аналіз співвідношення угідь у статистичних групах, зокрема: інтервалу коливань розораності, сільськогосподарської освоєності, лісистості, площі окремих сільськогосподарських, водно-болотних та інших угідь.

The lands composition of Gorokhiv district in Volyn region is studied and their structure in terms of village councils is analysed. The ranking and classification of village councils by lands total area is carried out. The analysis of distribution by group and cumulative frequencies and shares is also performed. We offer tabular and graph-visual analysis of lands correlation by statistic groups, in particular: tilling interval, agricultural mastering, woodiness, area of certain agricultural, water-boggy and other lands.
Детальніше
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

RATIONAL NATURE USING AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS SUSTAINAbLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
National Shipbuilding University named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskiy

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

У статті обґрунтовано основні напрями раціонального землекористування як одного з основних елементів сталого розвитку сільських територій. Досліджено сучасний рівень забруднення навколишнього середовища. Визначено першочергові напрями, здатні забезпечити передумови для формування системи сталого розвитку сільських територій.

The basic directions of rational land using as one of the basic elements of rural areas sustainable development are grounded in the article. Is investigated the modern level of environmental pollution. The priority areas that are able to provide the preconditions for sustainable development system forming of rural areas are identified.
Детальніше
Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

PROPERTY RELATIONS REFORMATION IN FOREST MANAGEMENT FIELD: PRIORITIES AND RESTRICTIONS

Анатолій КАРПУК
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Розглядаються форми власності на лісові ресурси та землі лісового фонду, що регламентуються вітчизняним нормативно-правовим полем. Найбільш резонансним питанням реформування відносин власності на ліси є можливість інституціоналізації приватної форми власності та передання окремих земель лісового фонду у комунальну власність. Форсування процесу створення лісів комунальної власності буде доцільним, коли будуть зняті всі протиріччя щодо розмежування земель у межах і поза межами населених пунктів, а також тоді, коли територіальні громади отримають ширші повноваження щодо наповнення місцевих бюджетів і матимуть можливість укладати угоди із суб’єктами лісогосподарського підприємництва, здатними примножувати лісоресурсний потенціал населених пунктів та прилеглих територій.
З огляду на численні обмеження щодо передачі лісів у приватну власність та невисоку ефективність гіперодержавлення лісових благ необхідно передбачити можливість зміни прав користування, що суттєво не вплине на рівень доступності лісів для широких верств населення. Необхідно значно диверсифікувати форми тимчасового користування лісами, щоб активізувати підприємницьку активність у сфері заготівлі та первинної переробки деревини. З огляду на це варто узаконити можливість імплементації у практику лісокористування орендних схем, концесійного режиму, угод про розподіл продукції, довірчого управління.

We consider the ownership of forest resources and forest lands, regulated by national regulatory and legal framework. The most resonant issues of reform of forest property are the possibility of institutionalization of private ownership and the transfer of some forest land in communal ownership. Forcing the process of creating communal forest ownership is appropriate, when they removed all the controversy concerning the delimitation of land within and outside the settlements, and when local communities will have broader powers to local budget revenues and be able to make deals with the subjects of forestry businesses capable of augmenting forest potential settlements and surrounding areas.
It is necessary to significantly diversify the temporary use of forests to enhance entrepreneurial activity in the harvesting and primary processing of wood. In view of this it is necessary to legitimize the possibility of implementation in practice of forest management lease schemes of concession regime, production sharing agreements and asset management.
Детальніше
Кластеризація земельно-господарських систем

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

CLUSTERING OF LAND ECONOMIC SYSTEMS

Оксана СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет,
Дубляни

Oksana STUPEN’,
Lviv National Agrarian University,
Dublyany

Представлено структуру земельного кластеру, в якій основна увага акцентується на таких видах діяльності, як виробнича, маркетингова, фінансова та страхова. Проаналізовано основні ознаки кластерів у сфері функціонування земельно-господарських систем.
Розглянуто тенденції у сфері інтеграційних процесів земельно-господарських систем та виділено два типи інтегрованих утворень: агрохолдинги – об’єднання, утворені на базі великого капіталу, та сільськогосподарські кооперативи, що мають ознаки земельних кластерів і сформовані як результат взаємодії дрібних і середніх сільськогосподарських виробників. Встановлено, що в аграрному секторі виокремлюють такі види інтеграційних процесів, як корпоратизація, кооперація та кластеризація.
Важливою проблемою інтеграційного потенціалу українських земельно-господарських систем є те, що в частині формування земельних кластерів у формі сільськогосподарських кооперативів він не використовується належним чином. Охарактеризовано структуру організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві. Зображено розподіл фермерських господарств за площею та кількістю земельних угідь, що є у користуванні цих форм підприємницької діяльності.

It is suggested the structure of land cluster taking into account such kinds of activities as: producing, marketing, financing and insurance. Main characteristics of clusters in the sphere of land economic systems functioning are analysed.
Some tendencies in the sphere of integration processes of land economic systems are highlighted and two types of integrated units are distinguished: agro- holdings are units formed on the basis of great amount of capital as well as agricultural cooperative societies with some characteristics of land clusters and they are formed as a result of interdependent of small and medium agricultural producers. It is determined that there are two types of integration processes as corporation, cooperation and clustering.
A very important problem of integration potential of Ukrainian land economic systems is that it is not used properly in land clusters forming in a form of agricultural cooperatives.
The structure of organizational and legal forms of economy in agriculture is characterized. Distribution of farms due to their areas and amount of lands used by these forms of businesses are shown.
Детальніше
Ефективність капіталовкладень у розвиток туристичної галузі (на прикладі Закарпатської області)

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

EFFICIENCY OF CAPITAL INVESTMENTS IN TOURISM DEVELOPMENT (THROUGH THE EXAMPLE OF ZAKARPATTIA REGION)

Мар’яна БАГРІЙ
,
Львівський національний аграрний університет,
Дубляни

Maryana BAGRIY,
Lviv National Agrarian University,
Dublyany

У статті розглянуто чинники, від яких залежить інвестиційна активність у туристичній сфері. Розроблено схему формування сприятливого клімату для реалізації інвестиційних проектів. Ґрунтовно розкрито ризики, які пов’язані з інноваційною діяльністю.

The article considers the factors that influence investments activity in tourism. A scheme for creation of favourable climate for investments projects implementation has been carried out. Innovation activity-related risks have been discussed in details.
Детальніше
Екологічна складова фіскального регулювання водокористування

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ECOLOGICAL COMPONENT OF WATER USING FISCAL MANAGEMENT

Людмила ЛЕВКОВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVSKA,
Doctor of Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Ірина ТРАЧУК,
аспірант,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna TRACHUK,
Post-graduate student,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Порушуються проблеми пред’явлення та стягнення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Проаналізовано основні тенденції пред’явлення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти за період з 2000 по 2012 рік. Приведено регіональний розріз екологічного податку, фактично сплаченого підприємствами, організаціями, установами за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також обсягів скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за регіонами у 2011 році. Запропоновано перспективні напрями підвищення дієвості фіскального регулювання відтворення та охорони водних ресурсів.

The article deals with problems of presentation and collection of environmental tax on discharges of pollutants directly into water bodies. The basic trends of bringing environmental tax on discharges of pollutants directly into water bodies during the period from 2000 to 2012 are analysed. Promising directions to improve the efficiency of fiscal adjustment of restoration and protection of water resources are offered.
Детальніше