• 0
Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

TRANSFORMATION OF WATER MANAGEMENT FISCAL REGULATION: ASSESSMENT OF THE EXPEDIENCY TO IMPLEMENT THE EUROPEAN PRACTICE

Ярослав КОТЛЯРЕВСЬКИЙ,

доктор економічних наук,
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Yaroslav KOTLYAREVSKYI,
Doctor of Economics,
Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Ірина ДОВГА,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ЛІСІВ ТА ЛІСОВКРИТИХ ПЛОЩ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

INSTITUTIONAL BASIS TO INCREASE THE FOREST AREA AND FORESTED AREAS: UKRAINIAN REALITY

Леся СТЕШЕНКО,

кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

UKRAINIAN FORESTRY IN TERMS OF EURO-INTEGRATION CHALLENGES: INSTITUTIONAL GROUND FOR MODERNIZATION

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ДЗЮБЕНКО,
кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy Regional Forestry and Hunting Administration
Детальніше
  • 0
Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ВОДОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF RENTAL PAYMENTS IN WATER-ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINE

Наталія КОВШУН,

кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Nataliya KOVSHUN,
Ph.D. in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use
Детальніше
  • 0
Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

OPERATION OF REGIONAL WATER-ECONOMIC COMPLEXES UNDER DECENTRALISATION CONDITIONS

Тетяна ДОБРЯНСЬКА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Tetyana DOBRYANS’KA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Еколого-економічне обґрунтування імітаційних моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛІССЯ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SIMULATION MODELS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CONTAMINATED LANDS OF POLISSYA

Михайло ТАРАРІКО,

Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Mykhaylo TARARIKO,
Institute of Agroecology and Nature Management, NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансово-економічне регулювання водокористування на регіональному рівні: пріоритети нарощення фіскального потенціалу

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРІОРИТЕТИ НАРОЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF WATER MANAGEMENT AT A REGIONAL LEVEL: PRIORITIES OF FISCAL POTENTIAL INCREASE

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше