• 0
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

EVALUATION OF PARAMETERS OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolayiv National University named after V. O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University
Детальніше
  • 0
Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки

ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМНИХ ЕФЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ASSESSMENT OF SYSTEM EFFECTS FUNCTIONING OF THE ECONOMIC SYSTEMS BASED ON NATURAL-RESOURCE COMPLEXES ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Оксана САКАЛЬ
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Наталія ТРЕТЯК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Natalia TRETIAK,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ, ФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

FINANCIAL SUPPORT FOR REPRODUCTION AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES: THE PROBLEM OF SOURCES, FORMS AND TOOLS DIVERSIFICATION

Юлія ХВЕСИК
,
доктор економічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yuliya KHVESYK,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Детальніше
Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

CURRENT LEVEL OF ORGANIC PRODUCTION IN THE SYSTEM OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

Маріанна СТЕГНЕЙ
,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

Статтю присвячено оцінці сучасного рівня органічного виробництва в системі екологічно сталого розвитку сільських територій України. Досліджено тенденцію наповнення внутрішнього ринку вітчизняною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Побудовано динамічну модель закономірностей зміни площі та кількості сертифікованих сільськогосподарських угідь. Проведено оцінку прогнозних значень обсягів органічного сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано проблеми та ризики процесу становлення й розвитку органічного виробництва. Окреслено рекомендації для підтримки розвитку органічного виробництва в Україні.

The article deals with estimation of current level of organic production in the system of ecologically sustainable development of rural areas of Ukraine. It is investigated the trend of filling of internal market by home organic products at the expense of setting up of own processing of organic raw materials. Dynamic model of changes in sizes and the number of certified agricultural soils is built. It is made the estimation of predictive values of sizes of organic agricultural production. The problems and risks of the process of formation and development of organic production are grounded. The recommendations to support the development of organic production in Ukraine are outlined.

Повний текст статті
Детальніше
Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ECONOMIC REGULATION OF LAND USING OF WATER RESOURCES: REGIONAL PECULIARITIES

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLIEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

У статті обґрунтовується необхідність формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду в умовах поглиблення інституціональних трансформацій у водогосподарському комплексі. Проаналізовано територіальну неоднорідність частки земель водного фонду в загальній площі земель та частки природних водотоків (річок та струмків) у загальній площі земель водного фонду. Запропоновано перспективні напрями формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду на основі створення інститутів державно-приватного партнерства.

The necessity to form a modern system of economic water fund lands regulation under the deepening of institutional transformations in water industry is grounded in the article. The territorial heterogeneity of a part of water fund lands within the total area of lands and parts of natural water courses (rivers and streams) within the total area of water fund lands are analysed. The promising directions to form a modern system of economic water fund lands regulation based on establishment of public-private partnership institutions are offered.

Повний текст статті
Детальніше
Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

WATER USING MANAGEMENT ALGORITHM OPTIMIZATION UNDER MARKET ECONOMY CONDITIONS

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLYEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Проаналізовано роль та напрямки оптимізації управління водопотоками як важливого фактора підвищення ефективності використання водних ресурсів. Розкрито зміст основних етапів оптимізації водокористування в умовах становлення ринкових відносин. Доводиться необхідність удосконалення організації та керування водокористуванням шляхом створення оптимальних технологічних і економічно замкнутих виробничих комплексів.

The role and directions of optimization of water flows as a key factor to improve efficiency of water resources using are analysed. The content of the main stages of water using optimization under market economy conditions establishment is revealed. The necessity to improve water using by means of establishment of optimal technological and economically closed manufacturing complex is proven.

Повний текст статті
Детальніше
Європейська практика екологічного оподаткування відходів

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВІДХОДІВ

EUROPEAN EXPERIENCE OF USING LANDFILL TAXES

Олена ШАКО
,
здобувач кафедри фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана»

Olena SHAKO,
External doctorate student of the financial department,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті досліджено європейську практику застосування екологічних податків на відходи. Проведено компаративне дослідження рівня ставок податків, податкових надходжень та структури поводження з відходами в країнах ЄС та в Україні. Виділено етапи розвитку системи ціноутворення на послуги поводження з відходами. Проведено оцінку ефективності застосування даного виду податків.

The article deals with the European experience of using landfill taxes. The comparative analysis of tax rate level, tax income and the structure of landfill treatment in the EU countries and Ukraine is carried out. The stages of price forming on landfill treatment services are defined. The efficiency assessment of such tax application is carried out.

Повний текст статті
Детальніше