Концептуальні підходи до розроблення й управління природоохоронними програмами на засадах методології проектного менеджменту

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОГРАМАМИ НА ЗАСАДАХ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF NATURE PROTECTION PROGRAMS BASED ON THE METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT

Руслан КОСТЮКЕВИЧ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Ruslan KOSTYUKEVYCH,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ірина ОВЧАРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Державне агентство водних ресурсів України, Київ

Iryna OVCHARENKO,
PhD in Economics,
State Water Resources Agency of Ukraine, Kyiv

Аліна КОСТЮКЕВИЧ,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Alina KOSTYUKEVYCH,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Досліджено причини, що перешкоджають реалізації державних програм у сфері природокористування. Обґрунтовано концептуальні основи управління природоохоронними програмами й проектами на засадах методології проектного менеджменту. Запропоновано науково-методичні підходи до формування організаційно-економічних механізмів реалізації протипаводкових програм.

The reasons of the realization problems of state programs in nature management are investigated. The conceptual foundations of programs and projects of nature use were explained on project management methodology. Scientific and methodological approaches to organizational and economic mechanisms of flood control programs were proposed.
Детальніше
Організаційні засади впровадження інтегрованих систем управління якістю діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: функціональний підхід

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF COMPUTER-INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM INTRODUCTION AT PLUMBING-SEWAGE ECONOMIES: FUNCTIONAL APPROACH

Тетяна КУЗНЕЦОВА
,
кандидат технічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Tetyana KUZNETSOVA,
PhD in Technics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ольга ПАХАРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga PAKHARENKO,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne
Детальніше
Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель

ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

EVALUATION OF INTERNAL ENVIRONMENTAL RISKS IN WATER AND LAND RECLAMATION

Надія ФРОЛЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Nadiya FROLENKOVA,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Любов СИДОРЧУК,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Lyubov SYDORCHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Проведено аналіз концепції екологічного ризику, виділено види екологічного ризику та наведено підходи до оцінки внутрішнього екологічного ризику у сфері водного господарства та меліорації земель.

The analysis of the concept of environmental risk is given, environmental risk types are provided, and approaches to evaluation internal environmental risks in the field of water management and land reclamation are offered.
Детальніше
Обґрунтування сутності концепції культури екологічного менеджменту та принципи її формування

ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

ENVIRONNEMENTAL MANAGEMENT CULTURE AS A CONCEPT AND ITS FORMATION PRINCIPLES

Алла АНДРІЙЦЬО
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Аlla ANDRIYTSIO,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті представлено основні засади концепції культури екологічного менеджменту як системного утворення, яке передбачає розгляд певної чітко визначеної сукупності елементів. Визначено її зміст, мету, структуру, галузі застосування, подано перелік найвагоміших проблем, які вирішуються за її допомогою. На основі зіставлення думок різних авторів виокремлено найвагоміші функції та принципи.

The author presents the conceptual bases of environmental management culture basing on the concept of a system in the article. The research considers environmental management culture as a system, i.e. a set of interacting elements that form an integrated whole. The paper also investigates the elements that form the content of environmental management culture, determines the components, implementation fields, and key issues which can be addressed with its use. While comparing the views of different theorists, the author distinguishes the most important functions and principles.
Детальніше
Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДРОЗДІЛАХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

FEATURES OF ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM’S APPLICATION IN MYKOLAIV’S MUNICIPALITY DEPARTMENTS

Володимир БЛАГОДАТНИЙ
,
кандидат технічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr BLAGODATNY,
PhD Technics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ГУРЕЦЬ,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya GURETS’,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Визначено основні екологічні проблеми великих міст України. Наведено складові циклу систем екологічного менеджменту за Схемою екологічного менеджменту і аудиту (EMAS). Описано процедуру прийняття рішень у процесі впровадження екологічного менеджменту. Проаналізовано результати впровадження системи екологічного менеджменту у відділі транспорту та зв’язку і департаменту житлово-комунального господарства Миколаївського міськвиконкому.

The main ecological problems of Ukrainian large cities are determinated. The ecological management cycle components according to Ecological management and audit scheme (EMAS) are given. The making decision procedure in the of ecological management’s application is described. The results of environmental management system’s application in the Department of Transport and Communications and the Department of Housing and Communal Services of Mykolaiv municipality are analyzed.
Детальніше
Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

ECOLOGICAL CONSTITUENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Людмила ДРОМАШКО
,
заслужений економіст України,
міський голова, Первомайськ

Lyudmyla DROMASHKO,
Honored Economist of Ukraine,
Mayor of the Pervomaysk city

Сергій ДОЦЕНКО,
кандидат технічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Sergiy DOTSENKO,
PhD Technics,
Pervomaysk Polytechnic Institute

Лариса ГРИШИНА,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Larysa GRYSHYNA,
PhD Economics,
Pervomaysk Polytechnic Institute

У статті розглянуто питання соціально-економічного розвитку міста з урахуванням екологічної ситуації. Досліджено основні складові сфери господарювання Первомайська та їх вплив на станнавколишнього середовища. Запропоновано напрями забезпечення екологічно збалансованого розвитку міста.

Social-economic development of the city, taking into consideration the ecological situation, is elaborated in the article. The main components of economic sphere and their influence to environment of Pervomaуsk are investigated. Directions of city’s ecologically balanced development are offered.
Детальніше
Оцінка рівня екологічної безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту

ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ESTIMATION OF LEVEL OF ECOLOGICAL SAFETY AT SHIPBUILDING ENTERPRISE IN ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM

Ірина РЕМЕШЕВСЬКА
,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Iryna REMESHEVS’KA,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Ганна ТРОХИМЕНКО,
кандидат біологічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Ganna TROKHYMENKO,
PhD Biology,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Сергій ТИТОВ,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Sergiy TYTOV,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mуkolaiv

Обґрунтовано комплексну оцінку екологічної безпеки суднобудівного підприємства для прогнозування впливу техногенного забруднення на природне навколишнє середовище й людину з метою дослідження ефективності системи екологічного менеджменту.

The comprehensive assessment of ecological safety at shipbuilding enterprise to predict the impact of industrial pollution on the environment and humans to investigate the effectiveness of ecological management systems is substantiated.
Детальніше