Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

INVESTMENT ACTIVITIES’ DEVELOPMENT IN MYKOLAYIV REGION, PROBLEMS AND BASIC DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

Іван ЧЕРВЕН
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Ivan CHERVEN,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Марина КАРЕБА,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna KAREBA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Висвітлено результати аналізу розвитку інвестиційної діяльності і залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області. Виявлено існуючі тут проблеми і наведено цілу низку напрямків їх вирішення.

The results of analysis the investment’s development of activity and bringing in the foreign investments are lighted up in the agrarian sector of the Mykolaiv region. Existing problems are exposed and a number of directions of their solutions is resulted.
Детальніше
Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

STRATEGIC MANAGEMENT’S FEATURES OF THE AGRARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Наталя СІРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Natalya SIRENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Інна БАРИШЕВСЬКА,
Миколаївський державний аграрний університет

Inna BARYSHEVS’KA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розкрито сутність стратегічного управління та особливості формування стратегій розвитку аграрних підприємств.

The article deals with the essence of strategic management development strategies and peculiarities of agricultural enterprises.
Детальніше
Оптимізація виробничих ресурсів рослинництва фермерських господарств

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ РОСЛИННИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

OPTIMIZATION THE PLANT-GROWING’S INDUSTRIAL RESOURCES OF FARM ENTERPRISES

Олена ШЕБАНІНА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena SHEBANINA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Марина ДОМАСКІНА,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna DOMASKINA,
Mykolayiv State Agrarian University

Досліджено лінійні методи моделювання виробничих процесів у рослинництві, виявлено недоліки й oбґрунтовано шляхи їх подолання. Запропоновано використання і показано результати впровадження розширеної економіко-математичної моделі оптимізації використання виробничих ресурсів у рослинництві.

The methods of line modelling of production processes in plant-growing are investigated; its drawbacks and solutions are considered in this article. It is offered the application and the results of introduction the extended economic and mathematical model into the optimization of manufacturing resources’ use in
the plant-growing are shown.
Детальніше
Сучасна парадигма явища конкуренції та формування сільськогосподарськими товаровиробниками конкурентних переваг

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЯВИЩА КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

PHENOMENON OF COMPETITION’S CONTEMPORARY PARADIGM AND FORMATION THE COMPETITIVE ADVANTAGES BY AGRICULTURAL MANUFACTURERS

Людмила ЄВЧУК
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Lyudmyla YEVCHUK,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розкрито особливості сучасного конкурентного середовища в аграрному секторі, необхідність та шляхи формування сільськогосподарськими виробниками конкурентних переваг.

The features of the modern competitive environment in agrarian sector, necessity and formation ways of competitive advantages by agricultural manufacturers are revealed in the article.
Детальніше
Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC POTENTIAL’S EVALUATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Лариса МАРМУЛЬ
,
доктор економічних наук,
Херсонський державний аграрний університет

Larysa MARMUL’,
PhD Economics,
Kherson State Agricultural University

Ольга ЛУГОВА,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga LUGOVA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто проблемні питання оцінки потенціалу сільськогосподарських підприємств. Наведено можливі етапи проведення оцінки економічного потенціалу. Розкрито сутність методів оцінки потенціалу.

The article reviews issues of potential’s evaluation the agricultural enterprises. The possible stages of enterprises’ economic potential evaluation are given. The essence of potential’s evaluation methods is revealed.
Детальніше
Стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування: методологічний аспект

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL LAND TENURE: METHODOLOGICAL ASPECT

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

На основі проведених досліджень, критичного осмислення існуючих систем та класифікацій показників і вимог до їх побудови в статті запропоновано методологічні підходи до оцінювання стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на мікрорівні.

In the article on the basis of the conducted researches and critical comprehension of the existent systems and classifications of indexes and requirements to their construction methodological approaches are offered to the evaluation of firmness of development of agricultural land-tenure on microlevel.
Детальніше
Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення

ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT OF MYKOLAYIV REGION REQUIRES THE IMPROVEMENT

Алла БУРКОВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla BURKOVS’KA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Іван БУРКОВСЬКИЙ,
кандидат технічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Ivan BURKOVS’KY,
PhD Technics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті висвітлено сучасний стан, виявлено існуючі недоліки та напрями вдосконалення інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки Миколаївської області.

Investment management of Mykolayiv region’s agrarian economic sector: the current state is revealed; the existing shortcomings and improvement directions are found out.
Детальніше