Системи технічного регулювання Європейського cоюзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ, УКРАЇНИ ТА МИТНОГО СОЮЗУ ДЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: НАПРЯМИ ЇХ ЗБЛИЖЕННЯ, МОЖЛИВОСТІ ЗВУЖЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ АСИМЕТРИЧНОСТІ

SYSTEM OF TECHNICAL REGULATIONS OF THE EUROPEAN UNION, UKRAINE AND THE CUSTOMS UNION FOR THE AGRICULTURAL AND FOOD FIELD: DIRECTIONS FOR THEIR CONVERGING, OPPORTUNITIES FOR CONTRADICTIONS’ REDUCTION AND ASYMMETRY MINIMIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України

Dmytro KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано та розкрито сутність сучасних законодавчих, технічних і практичних невідповідностей та асиметричності між вимогами нормативних документів щодо безпечності та якості продовольчої продукції країн – членів Європейського й Митного союзів та України. Висвітлено складну ситуацію України щодо узгодження різнопланових і асиметричних положень і вимог директив ЄС, технічних регламентів МС і національних стандартів, які чинні або впроваджуються в дію, а також можливі втрати від односторонньої орієнтації вітчизняних підприємств щодо їх дотримання. Систематизовано основні напрями та конкретизовано інструменти, процедури і процеси, запровадження яких дозволить значно зблизити системи технічного регулювання ЄС, України та МС, обмежити роль інституціонального чинника в згортанні зовнішньоекономічних відносин та сприятиме пришвидшенню переходу аграрних і переробно-харчових підприємств на сучасні технології виробництва продовольчої продукції.

The essence of current legal, technical and practical inconsistencies and asymmetry between the requirements of regulations relating to safety and quality of food of EU member and Customs Union and Ukraine is analysed. The article deals with the difficult situation of Ukraine to harmonize diverse and asymmetric regulations and requirements of the EU directives, technical regulations of CU and national standards, valid or enforceable in place and assessed the possible loss of one-sided orientation of domestic companies on their compliance. It is systematized the main directions and specific tools, procedures and processes, implementation of which will significantly bring together the EU technical regulations, Ukraine and CU, to limit the role of institutional factors in the coagulation of foreign economic relations and facilitate faster transition of agricultural and food-processing enterprises to the modern production technology of food products manufacturing.
Детальніше
Приватні трансферти, споживання та інвестиції в україні: оцінки VAR/VEC

ПРИВАТНІ ТРАНСФЕРТИ, СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ VAR/VEC

REMITTANCES, CONSUMPTION AND INVESTMENTS IN UKRAINE: VAR/VEC ESTIMATES

Ірина КУРЕВІНА
,
кандидат економічних наук,
Львівська комерційна академія

Iryna KUREVINA,
PhD in Economics,
Lviv Academy of Commerce

За допомогою методу векторної авторегресії з коригуванням помилки (VAR/VEC) проаналізовано взаємний вплив приватних трансфертів та двох компонент сукупного попиту – приватного споживання та інвестицій. Ідентифіковано обернену (антициклічну) залежність приватних трансфертів від приватного споживання тоді, коли немає безпосередньої залежності від інвестицій. Отримані результати свідчать на користь альтруїстичної мотивації надходжень від працюючих за кордоном. До несприятливих структурних характеристик української економіки слід віднести виявлений обернений зв’язок між приватним споживанням та інвестиціями.

Using VAR/VEC model, multivariate relationships between remittances and private consumption and investments as two components of aggregate demand are estimated. It is found that remittances are inversely related to private consumption, while being neutral in respect to investments. Our results are in support of the altruistic motivation behind remittances from workers abroad. As an increase in private consumption leads to a decrease in investments, and vice versa, it is among structural weaknesses of Ukraine’s economy.
Детальніше
Розширення ресурсної бази бізнес-розвідки в контексті вдосконалення організаційної культури компанії на тлі розвитку інтеграційних процесів

РОЗШИРЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БІЗНЕС-РОЗВІДКИ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ НА ТЛІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

RESOURCE BASE’S EXTENSION OF BUSINESS INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE COMPANY’S ORGANIZATIONAL CULTURE AGAINST A BACKGROUND OF THE INTEGRATION PROCESSES

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук,
Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology,
PhD in Economics,
Kyiv

У статті досліджується розширення в глобальному масштабі присутності бізнес-розвідки в комерційному світі на тлі розвитку інтеграційних процесів. Увага приділяється відображенню особливостей нашого часу в інформаційній сфері. У цьому контексті розглядаються перспективні тенденції трансформації організаційної культури та управлінських відносин. Узагальнюються міжнародні процеси взаємодії державних і недержавних (комерційного та некомерційного недержавного) секторів для захисту національних інтересів. Формуються висновки щодо ефективних шляхів з осучаснення інформаційної інфраструктури та корпоративної культури. З цих позицій на макро- і мікрорівнях досліджуються передумови створення продуктивної системи використання переваг устрою відкритого суспільства.

The article deals with the expansion of global business intelligence presence in the commercial world against the background of the integration processes. Attention is paid to the reflection characteristics of our time in the information field. In this context leading trends transforming organizational culture and management relations are considered. The results of studying the features and capabilities of the business intelligence in the implementation of equitable cooperation in the information age are considered. International processes of interaction between state and non-state (non-commercial and non-government) sector to protect national interests are summarized. From this perspective on the macro- and micro levels the prerequisites of creating the productive system to take advantages of the open society system are investigated.
Детальніше
Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНОЇ СИСТЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ

THE STATE ORDER IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF FORMATION OF CONTRACT SYSTEM OF ITS REALISATION FOR DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yurii KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито чинники втрати стимулюючої функції державного замовлення в Україні. Виявлено автономізацію систем державного замовлення і державних закупівель по відношенню одна до одної. Показано потенціал державного замовлення для стимулювання вітчизняного виробництва за умов інтеграції у нього державних закупівель і створення єдиного технологічного циклу задоволення суспільних потреб. Обґрунтовуються напрями формування в Україні державної контрактної системи як господарського механізму реалізації державного замовлення на основі названого циклу.

The reasons of loss of stimulating function of the state order in Ukraine are opened. Autonomy of systems of the state order and the state purchases under the relation to each other is revealed. The potential of the state order for stimulation of a domestic production under condition of integration into it of the state purchases and creation of a uniform work cycle of satisfaction of public requirements is shown. Formation directions in Ukraine the state contract system as economic mechanism of realisation of the state order on the basis of the named cycle are proved.
Детальніше
Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції

РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL FARMING AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ ORGANIC MANUFACTURING

Наталія БУГА
,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Nataliya BUGA,
PhD in Economics,
Pervomajskiy Polytechnic Institute

Неля КУЛИК,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Nelya KULYK,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

Любов ЗУЯКОВА,
Національний науковий центр Інституту механізації і електрифікації сільського господарства

Lyubov ZUYAKOVA,
National Scientific Centre of the Institute for Agriculture Engineering and Electrification

У дослідженні висвітлено проблеми розвитку біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто системи формування науково-технічного й виробничого забезпечення виконання державних програм і законів України з комплексної біологізації. Встановлено, що одним з напрямів успішної реалізації цілей органічного виробництва є створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва й застосування препаратів біологічного захисту рослин. Визначено регіональну структуру мережі біовиробництва та розроблено типовий проект біолабораторії з виробництва ентомофагів. Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження нової моделі розвитку аграрного сектору економіки України, що передбачає поєднання інтересів споживачів і виробників сільськогосподарської продукції, збереження навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації.

The article highlights the problem of biological farming and implementation of agricultural products’ organic manufacturing. We considered the formation of scientific, technical and manufacturing software implementation of government programs and laws of Ukraine on complex biologization. It is established that one of the successful areas of implementation the objectives of organic production is the creation of environmentally friendly industrial biotechnology and equipment for the production and use of biological plant protection agents. It is emphasized on the need to develop and implement a new model of development of agrarian sector of Ukraine, which involves combining the interests of consumers and agricultural producers, environmental protection and its improvement.
Детальніше
Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектора економіки України

СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНО-АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

SYNERGETIC METHODOLOGY OF ASSESSMENT THE DEVELOPMENT’S EFFECTIVENESS OF REGIONALAGRICULTURAL FIELD OF UKRAINIAN ECONOMY

Світлана СУДОМИР
,
кандидат економічних наук,
відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Svitlana SUDOMYR,
PhD in Economics,
Separated subdivisions of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhanskiy Agricultural Institute»

Розроблені формули: синергетичного ефекту від одночасного впровадження всіх видів потенціалів; кількісного зростання соціально-економічного розвитку регіону; рівня сформованості потенціалу регіону; результативності регіональної діяльності; інтегрального індексу розвитку регіону. Запропоновані основні зміни: в біологічному; організаційному; техніко-технологічному; соціальному та економічному потенціалах, які в своїй комплексній збалансованості створюватимуть передумови для забезпечення потенційних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції як основної складової синергетичного ефекту діяльності підприємства. Встановлено, що оцінку результативності регіональної діяльності рекомендується здійснювати на основі використання моделі багатофакторного аналізу. Зіставлення фактичних результативних показників з розрахунковими дає можливість визначити ефективність управлінських дій щодо забезпечення конкурентоспроможності діяльності регіону як системи і, зокрема, аграрного сектора економіки.

The author develops following formulas: synergistic effect of the simultaneous implementation of all potentials, quantitative growth of socio-economic development of the region, the level of region’s potential, the effectiveness of regional activities, and integral index of regional development. The author proposes major changes in the biological, organizational, technological, social and economic potential, which in its comprehensive balance create the preconditions for providing the potential agricultural production as a major component of the company’s synergistic effect. It is established that the assessment of the regional activity is recommended on the basis of multivariate analysis model. By comparing actual performance indicators with calculated values it makes it possible to determine the effectiveness of management actions to ensure the competitiveness of the region as a system, and in particular the agricultural sector.
Детальніше
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

RATIONAL NATURE USING AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS SUSTAINAbLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
National Shipbuilding University named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskiy

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

У статті обґрунтовано основні напрями раціонального землекористування як одного з основних елементів сталого розвитку сільських територій. Досліджено сучасний рівень забруднення навколишнього середовища. Визначено першочергові напрями, здатні забезпечити передумови для формування системи сталого розвитку сільських територій.

The basic directions of rational land using as one of the basic elements of rural areas sustainable development are grounded in the article. Is investigated the modern level of environmental pollution. The priority areas that are able to provide the preconditions for sustainable development system forming of rural areas are identified.
Детальніше