• 0
Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕКТОРІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ

DIVERSIFICATION OF VECTORS FOR SPECIALISTS’ TRAINING FOR CUSTOMS AND TAX FIELD

Андрій КРИСОВАТИЙ,

доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Andriy KRYSOVATYI,
Doctor of Economics,
Ternopil National Economic University

Андрій ВОЙЦЕЩУК,
кандидат економічних наук,
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України, Хмельницький

Andriy VOITSESCHUK,
Ph.D. in Economics
Director of the Department for Specialized Training and Canine Services of the State Fiscal Service of Ukraine, Khmelnytskyi

Інна ГУЦУЛ,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna GUTSUL,
Ph.D. in Economics,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, КОРПОРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

THE THEORETICAL ESSENCE AND INTERCONNECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CORPORATE SUSTAINABILITY AND FINANCIAL STABILITY

Георгій РОГОВ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Georgiy ROGOV,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Сутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

NATURE AND COMPOSITION OF INSTITUTIONAL INVESTORS OF FINANCIAL MARKET

Раїса КВАСНИЦЬКА
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Raisa KVASNYTSKA,
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University
Детальніше
  • 0
Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ROLE OF FINANCIAL MONITORING TO ENSURE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

Максим ВАСЮК
,
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Maksym VASIUK,
Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
Аналіз фінансового забезпечення процесів управління ландшафтами природоохоронної території

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТЕРИТОРІЇ

ANALYSIS OF THE FINANCIAL ISSUES IN THE PROCESSES OF PROTECTED AREAS LANDSCAPES MANAGEMENT

Руслана ТАРАТУЛА
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Ruslana TARATULA,
РhD Economics,
Lviv National Agrarian University

У статті здійснено еколого-економічну оцінку використання ландшафтного потенціалу, а також аналіз фінансового забезпечення процесів управління ландшафтами природоохоронної території.

In the article ecological and economic evaluation of the landscape potential usage was done, as well as the analysis of the financial issues in the processes of protected areas landscapes management.
Детальніше
Розвиток земельно-іпотечного кредитування сільського господарства через механізм земельних банків

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗЕМЕЛЬНИХ БАНКІВ

DEVELOPMENT OF LAND AND MORTGAGE CREDITING OF AGRICULTURE THROUGH LAND BANKS MECHANISM

Роман СТУПЕНЬ
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Roman STUPEN’,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University

У статті розкрито сутність механізму земельно-іпотечного кредитування як одного з найбільш економічно та соціально значущих, що порушує такі гострі проблеми, як забезпечення довгостроковими інвестиційними ресурсами сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності сільського господарства та пов’язаних із ним галузей виробництва. Визначено напрями застосування механізму в перспективі формування ринку земель сільськогосподарського призначення.

The article describes the mechanism of land and mortgage crediting which is one of the most important ones concerning such essential problems as supplying of agricultural enterprises with long-term investment resources, increase of agricultural effectiveness and branches of production connected with it. Mechanism’s using directions are highlighted to form land market of agricultural purpose in the future.
Детальніше
Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК ЯК ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

USING OF DEPOSITARY RECEIPTS AS EFFECTIVE MEASURE OF PUBLIC PLACEMENT OF THE SHARES OF INDUSTRIES OF CORPORATE SECTOR

Уляна ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Львівська державна фінансова академія

Ulyana VATAMANYUK-ZELINSKA,
PhD in Economics,
Lviv State Academy of Finance

У дослідженні висвітлено механізм випуску та обігу на міжнародних фондових ринках похідних цінних паперів у вигляді депозитарних розписок українських емітентів. Зважаючи на те, що інтеграція в європейський та світовий фондові ринки передбачає сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів, запропоновано способи залучення фінансових інвестицій в економіку нашої держави через депозитарні розписки на акції вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. Обґрунтовано, що випуск депозитарних розписок є альтернативою прямого лістингу акцій на зарубіжних фондових ринках і впровадження обігу депозитарних розписок іноземних емітентів на українському фондовому ринку також створює додаткові можливості для формування попиту в українських інвесторів на іноземні цінні папери. Розроблені заходи дозволять забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами в умовах інтеграції та глобалізації ринків цінних паперів як на національному, так і на міжнародному рівні.

This research highlights the mechanism of production and circulation on the international stock markets derivative securities in the form of depositary receipts of Ukrainian elements. Although, the integration into European and world stock markets involves promoting the adaptation of the national securities markets to international standards, the ways of attracting financial investment in our state through depositary receipts for shares in domestic business entities are proposed. It is proved that the issue of depositary receipts is an alternative to the direct listing of shares on foreign stock markets and implementation of outstanding depositary receipts of foreign issuers on the Ukrainian stock market also creates additional opportunities for the demand forming of Ukrainian investors on the foreign securities. Developed measures will provide the services of securities transactions in conditions of the integration and globalization of securities markets, both on national and international level.
Детальніше