Сучасний стан бюджетної децентралізації в Україні

СУЧАСНИЙ СТАН БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

CURRENT STATE OF BUDGETARY DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Аліна КОЗЕНКО
,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Alina KOZENKO,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

У статті розкрито сутність та переваги бю-джетної децентралізації. Проаналізовано сучасний стан процесу бюджетної децентралізації в Україні. Запропоновані шляхи для покращення подальшого розвитку цього процесу.

In the article the essence and advantages of budgetary decentralization are revealed. Current process’ state of budgetary decentralization in Ukraine is analysed. The ways to improve further development of this process are offered.
Детальніше
  • 0
Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

PRACTICAL APPLICATION OF IMPROVED METHOD OF ECONOMIC EFFICIENCY LEVEL ESTIMATION OF BANK CREDITING OF INNOVATIVE PROJECTS


Олександр ФАЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Oleksandr FAYCHUK,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ольга ФАЙЧУК.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Olga FAYCHUK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 17
Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНИХ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

THEORETICAL ASPECTS OF DEPOSIT RISKS’ ESSENCE IN BANKING ACTIVITY


Ірина Д’ЯКОНОВА,
доктор економічних наук,
Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми

Iryna DIAKONOVA,
Doctor of Economics,
Ukrainian Academy of Banking, of the National Bank of Ukraine, Sumy

Асіят ШЕЛЮК,
аспірант,
Українська академія банківської справи Національного банку України, Суми

Asiyat SHELYUK
,
Post-graduate student,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy
Детальніше
  • 0
Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків

ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В РЕЙТИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВ

INTEGRATION OF MATHEMATICAL TOOLS IN BANKS’ MODELLING RATING


Дмитро СТАЩУК,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Dmytro STASHCHUK,
Post-graduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
ІРО та зміна параметрів фінансової комунікації в постемісійній стратегії розвитку вітчизняних підприємств

ІРО ТА ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОСТЕМІСІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

IPO AND CHANGE OF FINANCIAL COMMUNICATION PARAMETERS IN THE POSTEMISSION DEVELOPMENT STRATEGY OF DOMESTIC ENTERPRISES


Ольга СМИРНА
,
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Olga SMYRNA,
Kryvyi Rih Economic Institute
of the Kryvyi Rih National University
Детальніше
  • 0
Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ КАК ОСНОВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

BUDGETARY POLICY OF UKRAINE IS A BASIS OF MACROECONOMIC STABILITY


Tetyana BOGOLIB,

PhD Economics,
SHEI «Pereyaslav-Khmelnitsky GPU
named after Grygoriy Skovoroda»

Татьяна БОГОЛИБ,

доктор экономических наук,
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ
имени Григория Сковороды»

В статье проанализировано состояние бюджетной политики, ее взаимосвязь с макроэкономической стабильностью; показано, что системные проблемы развития экономики привели к нарушению макроэкономического равновесия. Структура бюджетных расходов не является оптимальной для стимулирования экономического развития. Зачастую эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, а получаемый социально-экономический эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели средств.

The article analyzes the state of budgetary policy, its interconnection with a macroeconomic stability; it reveals that system problems of economic development led to the macroeconomic disequilibrium. The structure of budget expenditures is not optimal for the stimulation of economic development. The efficiency of realized budget expenditures is often low, the obtained social and economic effect is incommensurate with a volume of funds used for these or other purposes.
Детальніше
  • 0
Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів


ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДОХІДНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

PROBLEMS OF DIVERSIFICATION OF TERRITORIAL BUDGETS’ PROFITABLE SOURCES

Ірина ВОЛОХОВА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний
економічний університет

Iryna VOLOKHOVA,

PhD Economics,
Odessa National
Economic University

У статті розкриті проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів та обґрунтовані шляхи їх вирішення. Доведено, що органи місцевого самоврядування в Україні досить сильно обмежені в доходних повноваженнях, тому планують свої видатки в межах доходів, що прогнозуються. Крім того, частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України дуже висока, що свідчить про неправильний розподіл доходних повноважень (відповідно доходних джерел) між рівнями влади.

In the article it is exposed problems of diversification of territorial budgets’ profitable sources and it is grounded the ways of their solution. It is well-proven that the organs of local self-government in Ukraine are strongly enough limited in profitable plenary powers that is why they plan the charges within the limits of profit which are forecasting. In addition, part of interbudgetary transfers in the profits of local budgets of Ukraine is ever-higher, that testifies the incorrect distributing of profitable plenary powers (accordingly profitable sources) between the levels of power.
Детальніше