Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

FUNCTIONAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF FORMING THE MARKETING STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT

Світлана КОВАЛЬЧУК
,
доктор економічних наук,
Хмельницький національний університет

Svitlana KOVALCHUK,
Doctor of Economics,
Khmelnytskyi National University

Здійснено авторські узагальнення щодо визначення інноваційного розвитку промислових підприємств. Визначено та формалізовано сферу внутрішніх конфліктів в інноваційній діяльності підприємств та можливості їх подолання. У статті знайшов відображення процес формування та реалізації маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств.

The article deals with the definition of industrial enterprises’ innovative development. The scope of internal conflicts within enterprises’ innovative activities as well as the ways to eliminate them is defined and formalised. The article reveals the process of formation and realisation of marketing strategies of industrial enterprises’ innovative development.

Повний текст статті
Детальніше
Нейромаркетинг — теорія та практика впливу на підсвідомість споживача

НЕЙРОМАРКЕТИНГ — ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПЛИВУ НА ПІДСВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧА

NEUROMARKETING – THEORY AND PRACTICE OF INFLUENCE OVER CONSUMER’S SUBCONSCIOUSNESS

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor,
Head of Department of Marketing, Odessa National Polytechnic University

Юлія ГУБАРЄВА,
керівник відділу реклами офіційного дилера Honda в Одесі ТОВ «ФОРТУНА ГРУП ЛТД»

Yuliya GUBAREVA,
Head of Advertising Department of the official dealer Honda in Odessa «FORTUNA GROUP LTD» LLC

У статті визначено сутність нейромаркетингу, специфіка якого полягає у використанні психотерапевтичних досліджень мозку для здійснення впливу на поведінку споживачів. Виділено наступні розділи нейромаркетингу: маркетингові дослідження з визначенням реакцій мозку; аромамаркетинг; аудіомаркетинг; психологія кольору. Систематизовано прогресивний світовий досвід для використання українськими підприємствами.

The article defines the essence of neuromarketing, the specificity of which is the use of psychotherapy research of the brain to influence consumer behaviour. The following parts of neuromarketing are defined: market research to determine the reactions of the brain; scent marketing; audiomarketing; psychology of colour. It is systematized the progressive world experience for Ukrainian enterprises.

Повний текст статті
Детальніше
Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

IMPLEMENTING THE CONCEPT OF OPEN INNOVATION IN THE SOUTHERN REGION OF UKRAINE

Ганна САЛІТРА
,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna SALITRA,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding , Mykolaiv

У статті на основі статистичних даних проводиться аналіз науково-технічної діяльності установ та організацій, склад, структура та темпи збільшення/скорочення чисельності осіб, що займаються науковою та науково-технічними роботами. Висвітлюються переваги й недоліки наукового потенціалу та реалізації науково-технічних робіт на території Південного регіону України упродовж 2010-2013 років. Розкривається суть парадигми відкритих інновацій, їх роль та необхідність у процесі трансформації діяльності підприємств, а також переваги концепції перед іншими формами інноваційного процесу. Надається обґрунтування щодо процесу впровадження відкритих інновацій на території Південного регіону України та принципів побудови процесу переходу в залежності від спеціалізації підприємств регіону.

In the article on the basis of statistical information the analysis of scientific and technical activity of establishments and organizations, composition, structure and rates of increase/reduction of quantity of persons which are engaged in scientific and by scientific and technical works, is conducted. Advantages and lacks of scientific potential and realization of scientific and technical works are revealed on the territory of the South region of Ukraine during 2010-2013. Essence of paradigm of the opened innovations, their role and necessity are shown in the process of transformation of activity of enterprises, and also advantage of conception, before other forms of innovative process. A grounding in relation to the process of introduction of the opened innovations is given on territory of the South region of Ukraine and principles of construction of transition process depending on specialization of enterprises of region is given.

Повний текст статті
Детальніше
Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України

ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

REASONABLE WAYS AND MEANS TO PROVIDE SAFE NUTRITION OF UKRAINIAN POPULATION

Юлія ЗАБАРНА
,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Yuliya ZABARNA,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Розглянуто сучасний стан продовольчої безпеки в Україні, зокрема в аспекті безпеки харчування населення, досліджуються питання щодо ефективності здійснення державного контролю та нагляду, які покликані захистити права споживача, забезпечити якість та безпеку харчових продуктів, проблеми правового регулювання в даному сегменті ринку, а також недоліки української системи регулювання безпечного харчування населення. Визначено проблемні сфери для формулювання пріоритетних напрямів державного регулювання у галузі харчування населення. Запропоновано підходи до формування механізму забезпечення продовольчої безпеки в Україні.

The current state of food security in Ukraine, particularly in terms of population’s food safety is investigated, the issues as to the effectiveness of state control and supervision aimed at protection of consumer rights and ensuring quality and safety of food, problems of legal regulation in this market field, and disadvantages of Ukrainian regulatory system for safe nutrition are analysed. The field’s problem issues are determined to formulate priority directions of state regulation in the field of population’s nutrition. The approaches to form the mechanism of food safety in Ukraine are suggested.

Повний текст статті
Детальніше
Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: СПОРНОСТЬ ИСХОДНОЙ КОНЦЕПЦИИ

ACCOUNTING POLICY OF ENTERPRISE: DIVISIVENESS OF THE ORIGINAL CONCEPT

Борис ВАЛУЕВ
,
доктор экономических наук,
Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли

Borys VALUYEV,
PhD Economics,
Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade

Елена ДРОЗДОВА,
Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли

Olena DROZDOVA,
Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade

Рассматриваются основные положения учетной политики предприятия, не имеющие в действительности политической направленности. Определены ее реальные направления, составляющие ее проблемный характер.

The main principles of accounting policy of enterprise without political orientation are reviewed. It is determined its real directions, consisting its problematic nature.
Детальніше
Аудиторський контроль у митній справі

АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У МИТНІЙ СПРАВІ

AUDIT CONTROL IN CUSTOM COURT

Павло ПАШКО
,
доктор економічних наук,
Державна митна служба України

Pavlo PASHKO,
PhD Economics,
State Customs Service of Ukraine

У статті обґрунтовується доцільність проведення аудиторського контролю в митній справі. Пропонується при проведенні митного аудиту використовувати форми електронної перевірки документів. Обґрунтовано пропозиції щодо стимулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати з власної ініціативи митний аудиторський контроль.

The article proves an expediency of leading an audit control in custom court. It is suggested to use forms of electronic checking of documents when leading audit control. It is grounded the offers to stimulate foreign economics’ subjects to lead an audit control on their own initiative.
Детальніше
Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENGINEERING RESEARCH COMPLEX OF UKRAINE

Ігор КРИВОВ’ЯЗЮК
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Igor KRYVOVYAZYUK,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Лідія КРИВОВ’ЯЗЮК,
Луцький національний технічний університет

Lidiya KRYVOVYAZYUK,
Lutsk National Technical University

Статтю присвячено проблемам методології оцінювання стану машинобудівного комплексу України. Запропоновано методичний підхід щодо дослідження розвитку машинобудівного комплексу. Проведено аналіз стану та виявлено тенденції розвитку машинобудівного комплексу України. Здійснено комплексну оцінку розвитку машинобудування. Запропоновано шляхи активізації та підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу країни.

The article is devoted to the problems of methodology for evaluation the engineering industry of Ukraine. A methodical approach to research of engineering industry development is proposed. The analysis of status is made and trends of engineering industry in Ukraine are found. A comprehensive assessment of engineering development is made. The ways of intensification and improving the competitiveness of engineering industry are proposed.
Детальніше