Регіональне стратегування – основа формування стратегії розвитку регіону

РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГУВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

REGIONAL STRATEGIZING IS A BASE OF FORMATION THE REGION’S DEVELOPMENT STRATEGY

Наталія КУХАРСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Nataliya KUKHARSKA,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa

Обґрунтовано перехід від стратегічного планування як сукупності окремих методів та інструментів до стратегування регіонального розвитку як нового підходу до управління, який спирається на оновлену методологію програмно-цільового управління. Остання є єдиною цілісною, взаємопов’язаною системою механізмів побудови і реалізації стратегії розвитку регіону на основі стратегічних цілей, здатних консолідувати зусилля властей, бізнесу і суспільства.

The transition from strategic planning as a set of specific methods and tools to strategizing the regional development as a new management approach based on the updated methodology of program-target management, which is a single whole, interconnected system of the mechanisms of constructing and realization the region’s development strategy based on strategic targets, which are able to consoli-date the efforts of authorities, business and society.
Детальніше
Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи


БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ЗГЛАДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОЛИВАНЬ В УМОВАХ КРИЗИ

THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH AND SMOOTHING THE FLUCTUATIONS IN FINANCIAL CRISIS

Ганна ПАНАСЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Ganna PANASENKO,
PhD Economics,
Makiyivka Economics and Humanities Institute

У статті досліджується вплив банківського сектора на економічне зростання і його здатність згладжувати фінансові коливання в умовах кризи. З використанням поширеного підходу Panzar J.C. і Rosse J.N., на основі концепції Raghuram G. Rajan і Luigi Zingales побудовано оригінальну економетричну модель залежності дохідності банківських установ і темпів зростання ВВП на душу населення. Виділено п'ять «невизначеностей», які обумовлюють неможливість створення замкнутої системи прогнозу попиту та пропозиції інструментів фінансового ринку. На основі проведеної систематизації наукових досліджень розроблено теоретичний підхід для вивчення взаємозв'язку банківського сектора і динаміки ВВП.

The article examines the impact of the banking sector on economic growth and its ability to smooth out fluctuations in the financial crisis. With the widespread approach done by Panzar J.C. and Rosse J.N., based on the concept of Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales it is built an econometric model of the original function of profitability of banking institutions and the growth rate of GDP per capita. The top five «uncertainties» that lead to the inability to create a closed system of forecasting demand and supply of money market instruments. On the basis of systematic research a theoretical approach to study the relationship of the banking sector and the GDP growth has been developed.
Детальніше
Сутність і практика креативного обліку


СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ

THE ESSENCE AND PRACTICE OF CREATIVE ACCOUNTING

Юлія ІВАХІВ
,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Yuliya IVAKHIV,
Postgraduate,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Статтю присвячено питанням наявності помилок і викривлень у фінансовій звітності підприємств. У ній розкрито сутність креативного обліку, встановлено його основні причини, мотиви, прояви і наслідки. За результатами досліджень автором наведено типові приклади неналежного розкриття інформації у фінансовій звітності.

The article is devoted to issues of errors’ presence and distortions in enterprise’s financial statements. The essence of creative accounting is considered and main reasons, motives for it, its evidences and consequences are determined. According to the author research’s results the most typical examples of undue disclosure of information in financial statements are presented.
Детальніше
Детермінанти розвитку споживчої цінності продукції флексографічних підприємств


ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE DETERMINANTS OF THE FLEXOGRAPHIC COMPANIES’ PRODUCTS CUSTOMER VALUE DEVELOPMENT

Віра МЕЛЬНИЧУК
,
аспірант,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Vira MELNYCHUK,
Postgraduate,
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Розглянуто особливості формування споживчої цінності продукції флексографічних підприємств, які в першу чергу обумовлені їх діяльністю на промисловому ринку. З огляду на це детально досліджено вплив потреб кінцевих споживачів та вимог підприємств харчової промисловості на процес формування споживчої цінності. Крім того, на основі структури елементів споживчої цінності вперше запропоновано механізм її розвитку для продукції поліграфічних підприємств та визначено етапи її створення під впливом визначених диференціаторів.

The characteristics of the flexographic companies’ products consumer value formation that primarily due to their activity in the industrial market ware are considered. Therefore, the impact of end-users needs and food industry companies’ requirements on the process of consumer value creation was researched in details. In addition, based on the consumer value elements structure the mechanism of its development for printing enterprises production was proposed for the first time and its creation under the influence of certain differentiator stages was defined.
Детальніше