• 0
Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

STATE INVESTMENT POLICY: GOALS AND OBJECTIVES UNDER THE CONDITIONS OF FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Людмила ГОЦУЛЯК,

аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Liudmyla GOTSULIAK,
Post-graduate student,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University
Детальніше
  • 0
Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

IMPACT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE-BASED INNOVATIVE SYSTEM IN COURSE OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY FORMATION

Олексій ПАРХОМЕНКО,

кандидат економічних наук,
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ

Oleksiy PARKHOMENKO,

Ph.D. in Economics,
Intellectual Property Institute of the National University “Odessa Law Academy”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту

ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

RENEWAL OF ROLLING STOCK IS A STRATEGIC GOAL OF RAILWAYS

Анастасія РАЧИНСЬКА,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Anastasiya RACHYNS’KA,
Post-graduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Підходи до визначення структури та наповнення інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ПАРАДИГМИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

APPROACH TO UNDERSTANDING THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE INFORMATION-EDUCATIONAL PARADIGM OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Олексій ПАРХОМЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ

Oleksiy PARKHOMENKO,
PhD in Economics,
Intellectual Property Institute of the National University «Odessa Law Academy», Kyiv
Детальніше
Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

THE INVESTMENT FACTOR FOR INNOVATIVE ENSURING OF RATIONAL NATURE MANAGEMENT

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Ірина ЖАК,
Львівський національний аграрний університет

Iryna ZHAK,
Lviv National Agrarian University

У дослідженні охарактеризовано чинники формування екологічних інновацій, визначено напрями інвестування в екологічну сферу та фактори формування інвестиційної привабливості природокористування, сформульовано мету формування інвестиційної привабливості. Значну роль у стимулюванні інвестиційної діяльності має державний рівень, на якому формується законодавча база, тому питання щодо економічних інструментів на регіональному рівні розглядається у взаємозалежності з державним рівнем регулювання природокористування. Розглянуто концептуальну модель формування інвестиційної привабливості природокористування, яка передбачає управління еволюцією досліджуваного процесу, створення умов для впровадження у теорію і практику запропонованої моделі, розробки засобів, що забезпечують успішне її використання.

This research describes the main factors of environmental innovation formation, investing ways of environmental protection and formation factors of investment attractiveness of nature and also it was formulated the aim of investment attractiveness. The important role in stimulating investment plays the state level in which the legal framework is formed. So the question of economic instruments at the regional level is considered in the interdependence of state-level environmental management. It was considered the conceptual model of investment attractiveness of nature which provides evolution managing of researched process and creation the conditions of introduction of theory and practice of the proposed model, development of means which provide the successful use of these methods.
Детальніше
Шляхи та способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства України

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

WAYS AND METHODS OF THE INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT INTENSIFICATION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Еліна МОРОЗ
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Elina MOROZ,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

У статті розкрито основні чинники гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства України та запропоновано шляхи й способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку досліджуваних господарюючих суб’єктів.

The article deals with the main factors constraining the innovation and investment development of water supply and sewerage of Ukrainian enterprises. The ways and means of intensification of the innovation and investment development are offered.
Детальніше
Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

INVESTMENT POLICY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INDUSTRY

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lyubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Виявлено та охарактеризовано тенденції інвестування в українську промисловість та визначено шляхи розвитку інвестиційної політики в напрямі забезпечення технологічного розвитку, серед яких розгортання нових макротехнологій на основі прогнозних опрацювань у рамках форсайта згідно з довгими циклами кон'юнктури, формування процесної взаємодії технологічно взаємозалежних секторів промисловості для реалізації конкурентних переваг як засобу організації потенційних «полюсів росту» конкурентоспроможності.

It is exposed and described the tendency of investing in Ukrainian industry and the ways of development of investment policy in the direction of providing of technological development are determined, among which development of new macrotechnologies on the basis of prognosis developments within the framework of forecasting in obedience to the long cycles of the state of affairs, forming of process co-operation technologically of interdependent sectors of industry for realization the competitive edges as mean of organization of potential «poles of growth» of competitiveness.
Детальніше