• 0
Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКСЕЛІВ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ

EVALUATION TECHNIQUE OF THE RISK OF THE USE OF PROMISSORY NOTES FOR LEGALIZATION OF CRIMINAL ASSETS

Тетяна ДМИТРЕНКО,

Голова Правління ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку»,
аспірант ДННУ «Академія фінансового управління», Київ

Tetyana DMYTRENKO,
Chairman of the Board of non-governmental organization “Agency for bill market development”,
Post-graduate student of the Academy of Financial Management, Kyiv
Детальніше
  • 0
Роль земельної реформи в економічних перетвореннях

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

ROLE OF THE LAND REFORM IN ECONOMIC TRANSFORMATIONS

Мирослав БОГІРА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Myroslav BOHIRA,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ У КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

PUBLIC FINANCES IN THE CONTEXT OF THE GENESIS AND EVOLUTION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF FINANCIAL SCIENCE

Світлана БОЙКО,

кандидат економічних наук,
Білоцерківський інститут економіки та управління

Svitlana BOYKO,
Ph.D. in Economics,
Bila Tserkva Institute of Economics and Management
Детальніше
  • 0
Фінансові аспекти становлення аграрного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ

FINANCIAL ASPECTS OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP FORMATION IN THE DRAINAGE RECLAMATIONS AREA

Сергій Кузьменко,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy Kuz’menko,
postgraduate student,
Scientific-research Financial Institute of the State Educational Scientific Establishment «The Academy of Financial Management», Kyiv

Михайло Бєляк,
аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Mykhailo Bieliak,
Postgraduate student,
Scientific-research Financial Institute of the State Educational Scientific Establisment «The Academy of Financial Management», Kyiv
Детальніше
  • 0
Сектор ІКТ України як об’єкт стратегічного планування

СЕКТОР ІКТ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

UKRAINE IT SECTOR AS STRATEGY PLANNING OBJECT

Анна СОЛДАТКІНА,

Одеська національна академія зв'язку ім. О.Попова

Anna SOLDATKINA,
Odessa National Academy of Telecommunications named after O.Popov
Детальніше
  • 0
Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформацій відчуження праці

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИКА ТРАНСФОРМАЦІЙ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАЦІ

INTELLECTUAL PRODUCTION’S ROLE INCREASING AS A FACTOR OF ALIENATION OF LABOUR’ TRANSFORMATION

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Dr. Sc. in Sociology,
PhD in Economics, Kyiv
Детальніше
  • 0
Роль національного кластеру охорони здоров’я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров’я

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ФОРМУВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ROLE OF THE NATIONAL HEALTH CLUSTER IN FORMING HEALTH SECTOR POTENTIAL

Юлія БЕРЕЖНА
,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Yuliya BEREZHNA,
Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
Детальніше