Теоретико-методичні засади формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RECLAIMED FARMLAND MARKET FORMATION

Тетяна ВЕЛЕСИК
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Tetyana VELESYK,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Проаналізовано основні проблеми, які передують формуванню ринку осушених сільськогосподарських земель в Україні. Наведено шляхи формування ринку осушених земель. Наголошено на доцільності державної підтримки пропонованих заходів.

The main problems that preceded the formation of the market of reclaimed farmland in Ukraine are analysed. The basic ways of creating a market drained land are given. The appropriateness of government support measures is emphasised.
Детальніше
Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

METHODOLOGICAL APPROACHES CONCERNING IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Антоніна МАРТІЄНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Antonina MARTIYENKO,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Олексій ХУМАРОВ,
Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет

Oleksiy KHUMAROV,
Institute of Business, Economy and Information Technologies, Odessa National Polytechnic University

У статті вперше визначено сутність і обґрунтовано необхідність надання та законодавчого закріплення адміністративних послуг у природокористуванні в Україні. Розроблено концептуальні підходи до їх здійснення на основі: оптимізації державного адміністрування економіко-екологічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та домогосподарств; підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері природокористування та надають адміністративні послуги з метою сталого використання, охорони, відновлення та відтворення природних ресурсів. Визначено критерії та розроблено класифікацію адміністративних послуг, встановлено принципові засади їх законодавчого закріплення для досягнення екологоорієнтованого розвитку держави. Визначено, що принциповою основою, на якій має розроблятися законодавче закріплення, є модернізація управління природокористуванням на базі зниження часових, організаційних та вартісних трансакцій і трансакційних витрат у процесі надання адміністративних послуг у природокористуванні. Визначено структуру законодавства, що окреслює правове поле здійснення адміністративних послуг у сфері природокористування, а також суб’єктів їх надання.

In the article it was defined for the first time the nature and the necessity of strengthening the legal and administrative services in environmental management. It have been developed the conceptual approaches to their implementation on the basis of optimization of public administration economic and environmental performance of businesses and households; improving the efficiency of the executive bodies engaged in environmental management and providing administrative services for sustainable using, protection, rehabilitation and restoration natural resources. The criteria and classification of administrative services are established, fundamental principles of their legal consolidation to achieve ecologically of Ukraine are determined. The fundamental basis on which has developed legislative consolidation - is upgrading environmental management based on reducing time, cost and organizational transactions and transaction costs in the provision of administrative services in environmental management. It was defined the structure of legislation that outlines the legal framework of the implementation of administrative services in the sphere of environment and subjects of their provision.
Детальніше
Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект

ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

CONCEPTION OF ACCOUNTING DEVELOPMENT: PHILOSOPHICAL ASPECT

Ольга КОНДРАТЮК
,
кандидат економічних наук,
Криворізький національний університет

Olga KONDRATYUK,
PhD in Economics,
Kryvyi Rih National University

У статті розкривається зміст поняття розвитку бухгалтерського обліку на основі розуміння теорії розвитку як такого. Обґрунтовано, що розвиток бухгалтерського обліку є позитивним безперервним процесом; характеризується наявністю тріади «історичний розвиток, теперішній стан, продовжуваний розвиток» та відповідно до ефекту дифузії поступово переходить з одного стану (етапу) в інший. За аналогією із законом розвитку в бухгалтерському обліку відбуваються протиріччя, в решті – прирощення нового, якісного, кращого, довершеного.

In this article the concept of accounting development is explained on the basis of development theory. The author substantiates the accounting development as positive perpetual process, which is characterized by presence of the triad “historical evolution, current state, continual development” and pursuant to diffusing effect gradually develops from one state (stage) to another. By analogy with law of development, the contradictions occur in accounting and as the result the increment of something new, qualitative, better, completed one takes place.
Детальніше
Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

MARGINAL APPROACH TO THE PRICE REGULATION IN THE HOTEL BUSINESS

Оливер ОРЛОВ
,
доктор экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Oliver ORLOV,
Doctor of Economics,
Khmelnytsky National University

Евгения РЯСНЫХ,
кандидат экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Yevgeniya RYASNYKH,
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University

Елена САВЧЕНКО,
кандидат экономических наук,
Хмельницкий национальный университет

Yelena SAVCHENKO
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University

Гостиничный бизнес в Украине в последнее время занимает существенное место в сфере услуг. Его рассматривают как важную составляющую социально-экономической политики государства и регионов, которая влияет как на реализацию потенциала туристической отрасли, бизнесовые связи, так и на удовлетворение социально-культурных потребностей граждан.

В то же время в этой сфере остается ряд актуальных проблем, которые требуют решения. Одной из таких проблем является регулирование цен на услуги гостиниц. Учитывая то, что существует значительное число факторов, которые влияют на уровень цен на такие услуги, менеджменту гостиниц достаточно сложно разрабатывать гибкую политику, которая, с одной стороны, не ухудшала бы их финансовое положение, а с другой – удовлетворяла потребности в гостиничных услугах...

Recently Ukrainian hotel business has been of significant importance in service industries. It is considered as the substantial component of state and regional social and economic policy which affects both tourism field's potential realisation, business connections and satisfaction of social and cultural citizens' needs.

At the same time there is a set of pressing problems which require solution. Hotel price control is one of them. Taking into account the fact of existing many factors which have an influence upon prices of the services provided, it is difficult for hotel management to develop flexible policy capable of not worsening their financial status as well as satisfying demands of touristic services...
Детальніше
Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва: регіональні пріоритети та інституціональні форми

НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ

INCREASING FORESTRY INVESTMENT POTENTIAL: REGIONAL PRIORITIES AND INSTITUTIONAL FORMS

Тетяна МЕЛЬНИК
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Tetyana MEL’NYK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розглядаються передумови нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва в окремих регіонах. Визначено основні проблеми та принципи інвестування лісогосподарських та лісоохоронних проектів, ідентифіковано складові цілісного організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення розвитку лісогосподарського комплексу. Інтеграція суб’єктів приватного лісогосподарського підприємництва та державних лісогосподарських підприємств у формі державно-приватного партнерства визначена як найбільш перспективна інституціональна форма нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва в сучасних умовах.

This article discusses prerequisites of increasing investment potential of forest production in certain regions. The main problems and principles of forestry investment and forest-protection projects are determined; components of an entire organizational and economic mechanism of development of forestry investment security complex are identified. Integration of subjects of private forest enterprise and state forestry enterprises in the form of public-private partnership is defined as the most promising form of institutional investment potential increasing of forest management in today’s environment.
Детальніше
Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПОЄДНАННЯ ЛОГІК АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ І ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

CORPORATE CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL DEMOCRACY: A COMBINATION OF LOGICS OF ANTI-CRISIS MEASURES AND THE TRANSITION TO KNOWLEDGE ECONOMY

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук,
Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology,
PhD in Economics,
Kyiv

У статті досліджується взаємозв’язок корпоративної культури та виробничої демократії під впливом трансформації умов, що складаються внаслідок поєднання логік антикризових заходів і тенденції переходу до економіки знань у глобальному масштабі. Посилення вимог до системи управлінських та організаційних відносин пов’язується як з підвищенням рівня конкуренції у світі, так і з асоціацією України з ЄС. На тлі складних господарських процесів аналізуються ймовірні шляхи адаптації до тенденцій загальносвітових змін. Формуються висновки щодо ефективних шляхів з осучаснення систем управління. Із цих позицій на макро- та мікрорівнях досліджуються передумови створення продуктивної системи прийому капіталу.

In the article the relationship of corporate culture and industrial democracy influenced by conditions prevailing in consequence of a combination of logic of anti-crisis measures and the transition to knowledge economy is investigated. Requirements for the system management and organizational relationships associated with increased competition in the world, and with the EU-Ukraine Association are increased. In the difficult economic processes the ways to adapt to global trends are analysed. From this perspective, background of productive system receiving capital is investigated on macro- and micro-levels.
Детальніше
Державна політика економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

GOVERNMENTAL POLICY OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL UKRAINIAN HEALTH CARE SYSTEM’S CLUSTERIZATION

Святослав ПАЛИЦЯ
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Svyatoslav PALYTSYA,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито сутність та визначено особливості кластерного механізму організації господарської діяльності в умовах постіндустріальної економіки. На основі цього розроблено концептуальну модель державної політики економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я в Україні. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності державної кластерної політики.

Essence is exposed and the features of cluster mechanism of organization of economic activity are defined in the conditions of аfter-industrial economy and on the basis of it, the conceptual model of public policy of economic and technological clusterization of the system of health protection is developed in Ukraine. Measures to increase efficiency of public cluster policy are offered.
Детальніше