Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози

РОЗВИТОК РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ПРОГНОЗИ

CATERING TRADE’ DEVELOPMENT IN UKRAINE: STRUCTURAL TRANSFORMATION, THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES, FORECASTS

Галина П’ЯТНИЦЬКА
,
доктор економічних наук, професор,
Київський національний торговельно-економічний університет

Galyna PIATNYTSKA,
Doctor of Sciences (Economics), Professor,
Kyiv National University of Trade and Economics, Department of Management

Олег ГРИГОРЕНКО,
кандидат технічних наук, доцент,
Київський національний торговельно-економічний університет

Oleh HRYHORENKO,
PhD (Engineering Science), Associate Professor,
Kyiv National University of Trade and Economics, Department of Technology and Organization Restaurant Business

Віталій НАЙДЮК,
фінансовий директор,
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

Vitaliy NAIDIUK,
Financial director,
Limited Liability Company «Lugansk Energy Association»

Встановлено сучасні тенденції кількісних змін і структурної перебудови підприємств ресторанного господарства України, а також причини, що обумовили їх формування. Визначено та проаналізовано зміни короткострокової, середньострокової та довгострокової стійкості різних за розміром підприємств ресторанного господарства України до початку, під час розгортання загальноекономічної кризи та в період прояву перших ознак економічної стабілізації. Зроблено прогноз щодо розвитку підприємств і закладів ресторанного господарства України в майбутні часові періоди й окреслено тенденції, на які варто зважати їх керівникам у процесі генерування стратегій.

The current trends of quantitative and structural changes of catering trade’ enterprises in Ukraine are identified and the reasons that led to their formation. The changes in short-term, medium-term and long-term stability of various-sized catering trade’ enterprises in Ukraine before and during economic crisis and after the first signs of economic stabilization are determined and analyzed. The article predicts the catering trade’ enterprises and units development in Ukraine during future time periods and outlines the trends which are to be considered in the process of generating strategies for them.
Детальніше
Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії

КЛАСТЕРНІ ОБ'ЄДНАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

CLUSTER UNIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALIA

Михайло ВОЙНАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Хмельницький національний університет

Mykhaylo VOYNARENKO,
Doctor of Economics,
Khmelnytsky National University

Альона БЕРЕЗА,
Хмельницький національний університет

Alyona BEREZA,
Khmelnytsky National University

У дослідженні висвітлено досвід формування кластерних утворень у розвинених країнах та в країнах, що розвиваються. На їх прикладі доведено перевагу утворення й функціонування промислових комплексів кластерного типу як сучасної конкурентоспроможної моделі розвитку економіки України в цілому, так і окремих регіонів та підприємств. Застосування кластерного підходу в країні є необхідним підґрунтям для відродження ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня та конкурентоспроможності економіки. Встановлено, що, незважаючи на всі проблеми й труднощі, з якими стикалася Україна за останні роки, процес кластеризації був цілком динамічним, що дозволяє прогнозувати його подальший успішний розвиток.

The study highlights experiences of formation of cluster structures in developed countries and in developing countries. On their example, we shown preference of formation and operation of industrial systems such as cluster model of a modern competitive economy of Ukraine in general and specific regions and enterprises. Use of cluster approach in the country is essential basis for the revival of regional innovation performance, a high level and competitiveness of the economy. It is determined that, despite all the problems and difficulties faced by Ukraine in recent years, the clustering process was quite dynamic, which allows predicting its further successful development.
Детальніше
Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні

ТЕХНОПАРКИ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

TECHNOLOGICAL PARKS AS A PROMOTIVE FACTOR FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Анастасія ІЛЬЇНА
,
здобувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Київський національний торговельно-економічний університет

Anastasiya ILYINA,
PhD Applicant of the Department of Economic Theory and Competition Policy,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті визначено сутність технопарків та їх основні завдання згідно зі світовою практикою. Проаналізовано показники, які характеризують діяльність зареєстрованих технопарків в Україні, а також інноваційно-інвестиційну діяльність вітчизняних промислових підприємств. Досліджено вплив технопарків на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому секторі України. Розроблено заходи щодо активізації діяльності зареєстрованих технопарків та надано пропозиції зі створення нових перспективних технопарків в Україні.

There had been defined in the article the essence of technological parks and their basic tasks according to the international practices. There had been analyzed indicators defining the activities of registered technological parks in Ukraine and innovation-investment activities of domestic industrial enterprises. There had been studied the influence of technological parks on the development of innovation-investment processes in the industrial sector of Ukraine. There had been developed the activation measures for the registered technological parks activities in Ukraine. There had been given the suggestions of new perspective technological parks development in Ukraine.
Детальніше
Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій

ПЕРСПЕКТИВИ І МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

PROSPECTS AND MECHANISMS OF AGRICULTURAL SECTOR DEPRESSED AREAS INVESTMENT

Юлія ХВЕСИК
,
доктор економічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yuliya KHVESYK,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

У статті розкриваються причини депресивного стану сільських територій. Проаналізовано основні інституціональні зрушення, які відбулися в аграрній сфері. Увага акцентується на необхідності диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій. Досліджуються основні тенденції виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами та особистими селянськими господарствами Волинської області в контексті нарощення інвестиційного потенціалу аграрної сфери даного регіону. Господарські товариства визначаються як найбільш інвестиційно спроможні агроформування області. Обґрунтовується доцільність створення регіонального агропромислового банку.

The article reveals the causes of depression in rural areas. The basic institutional changes that have taken place in agriculture are analysed. Attention is focused on the need to diversify sources of investment of the agricultural sector depressed areas. We investigate the major trends of agricultural production of enterprises and private farms of Volyn’ region in the context of the investment potential increase of the agricultural sector in the region. Business partnerships are defined as the most investment capable agricultural farm areas. The expediency of establishing a regional agricultural bank is grounded.
Детальніше
Кластерна політика країн скандинавського регіону у формуванні та ефективному функціонуванні конкурентоспроможних кластерів

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА КРАЇН СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ У ФОРМУВАННІ ТА ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ

CLUSTER POLICY OF NORDIC REGION IN FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF COMPETITIVE CLUSTERS

Юлія РИБАК
,
заступник директора Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

Yuliya RYBAK,
Deputy Director,
Kyiv Regional Center for Investment and Development, State Agency for Investment and National Projects of Ukraine

Автором визначено та проаналізовано основні тенденції формування кластерної політики в країнах – членах ЄС. Розглядається досвід країн скандинавського регіону в застосуванні кластерної моделі економічного розвитку.
В умовах загострення глобальної конкурентної боротьби кластери стали ефективним механізмом підвищення міжнародної конкурентоспроможності. У статті аналізується скандинавська модель, яка заснована на кластерах світового рівня, визначено її основні тенденції розвитку. Успішний досвід країн скандинавського регіону продемонстрував необхідність реалізації кластерної моделі з метою стимулювання економічного процвітання й конкурентоспроможності в країні. Нова модель кластерного розвитку повинна бути заснована на стимулюванні розвитку кластерів світового рівня, які являють собою ефективні інноваційні мережі з міжнародними зв’язками, що ґрунтуються на співробітництві й партнерстві. В умовах світової кризи й тривалої рецесії саме кластерам світового рівня належить провідна роль у забезпеченні економічного зростання країн та досягненні їх глобальної конкурентоспроможності. Кластери світового рівня є ефективною платформою для співробітництва провідних компаній та перспективних стартапів з метою проведення спільних НДДКР, використання фінансових ресурсів, застосування моделі відкритих інновацій.

The article is devoted to the issues of clustering, which is process aimed at improving the competitive power of economies in EU countries. The experience of Nordic countries in developing of clusters group is considered. Due to rising global competition, clusters became the essential tool for upgrading economic competitiveness internationally. The article describes the world-class Nordic model based on cluster development, covers the reasons why the model has worked successfully in the past and stresses on the challenges it is being subjected to in the future. Successful experience of Nordic countries approved that clusters are essential tool for economic prosperity and competitiveness. New model of cluster development should be based on world-class clusters that must be innovative with strong international linkages based on cooperation and partnership. During the crises all over the world, clusters can play an instrumental role as a preferred internationalization competitive vehicle as well as provide an effective platform for networking, R&D development, foster economic development, innovation sharing and achievement of common goal - to be competitive at global scale.
Детальніше
Кредитна діяльність кредитних спілок України

КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

CREDIT ACTIVITY OF UKRAINIAN CREDIT UNIONS

Оксана ВОЛКОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Oksana VOLKOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

Досліджено динаміку і структуру кредитів, наданих кредитними спілками України. Проаналізовано основні проблеми кредитної діяльності спілок України та визначено чинники впливу на її стан. Запропоновано шляхи вдосконалення кредитної діяльності спілок України.

The dynamics and structure of loans to credit unions in Ukraine are investigated. The basic problems of Ukrainian credit unions operation are analysed and the factors that influenced its condition are determined. The ways to improve credit unions of Ukraine are offered.
Детальніше
Конфликт как средство изменения структуры организации

КОНФЛИКТ КАК СРЕДСТВО ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

THE CONFLICT AS A MEAN OF CHANGING THE STRUCTURE OF AN ORGANIZATION

Антон ГУРЬЯНОВ
,
кандидат экономических наук,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Anton GURYANOV,
PhD in Economics,
Kharkov National University of Construction and Architecture

Ольга ГЕТЬМАН,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Olga GETMAN,
Kharkov National University of Construction and Architecture

В статье исследуется роль функциональных конфликтов в преобразовании организационных структур. Любой процесс трансформации организационной структуры имеет движущую силу. Одной из таких сил является функциональный конфликт. В этом контексте важно управлять конфликтом, чтобы трансформация структуры была позитивна для предприятия в целом, а не служила интересам одной из его составных частей.

This article examines the role of functional conflicts in changing of organizational structures. There is a driving force in any process of transformation of the organizational structure. One of these forces is a functional conflict. In this context, it is important to manage the conflict, to the transformation of the structure was a positive for the company as a whole, and did not serve the interests of one of its component parts.
Детальніше