Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ

FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Сергій ШКАРЛЕТ
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Sergiy SHKARLET,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Вікторія МИКИТЕНКО,
доктор економічних наук,
Міжнародний науково-технічний університет ім. Юрія Бугая, Київ

Victoriya MYKYTENKO,
PhD Economics,
International Scientific and Technical University named after Yuriy Bugay, Kyiv

Розроблено та обґрунтовано алгоритм формування й реалізації оптимальної для України Стратегії сталого розвитку циклічно-бінарного типу в умовах ресурсних обмежень. Удосконалено (на засадах поєднання й реалізації положень системно-комплексного, синергетичного, об’єктно-цільового, ресурсно-функціонального підходів із принципами класичної термодинаміки) структурно-логічні схеми та методи ідентифікації трансформаційних змін, що полегшує практичне запровадження нового стратегічного інструментарію задля регенерації економічної системи держави.

It is worked out and grounded the algorithm of formation and realization the optimal for Ukraine binary type strategy of sustainable development in conditions of resource restrictions. It is improved (on the basis of combination of regulation and realization the system-complex, synergetic, object-targeted, resource-functional approaches with classical thermodynamic principles) structural-logical schemes and methods of identification the transformational changes, it makes easier practical establishment the new strategic toolkit for ensuring the regeneration of economical state’s system.
Детальніше
Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Євген МІШЕНІН
,
доктор економічних наук,
Сумський національний аграрний університет

Eugen MISHENIN,
PhD Economics,
Sumy National Agrarian University

Інна КОБЛЯНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Сумська міська рада

Inna KOBLYANSKA,
PhD Economics,
Sumy Municipal Council

Досліджено механізми логістичного управління, які враховують екологічні аспекти розвитку промислового виробництва. Розкрито сутнісно-змістовну основу екологічно орієнтованого логістичного управління, принципи та механізми його реалізації. Обґрунтовано методичні підходи до оптимізації загальнологістичних витрат з урахуванням екологічної складової. Запропоновано структурно-функціональну схему організаційно-економічного механізму екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом. Сформовано організаційну схему функціонування «зелених» логістичних ланцюгів, а також напрями державної підтримки екологічно спрямованих підприємницьких структур.

The logistical management mechanisms, which take into account ecological aspects of industrial production development, are investigated. The essentially-content bases of ecologically oriented logistical management, principles and mechanisms of its realization are revealed. The methodical approaches to optimization the total logistical costs, including ecological component, are grounded. The structural-functional scheme of organizational-economic mechanism of ecologically oriented logistical management of industrial production is formed. The organizational scheme of green logistic chains functioning and governmental support’s directions of ecologically oriented entrepreneurship structures functioning are formed.
Детальніше
Взаємоз’вязок між економічними та фінансовими циклами

ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦИКЛАМИ

RELATIONSHIP FOR ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLES

Олександр БАНДУРА
,
Київ

Oleksandr BANDURA,
Kyiv

На базі ресурсної моделі економічного циклу показується, що фінансові та економічні цикли мають однакову природу – прихований ресурсний дефіцит, і спільні критичні точки, що обумовлюються цією моделлю циклу. Черговий «удар» фінансової кризи (різке і суттєве падіння світових фінансових індексів) спостерігається через 3-4 місяці після проходження чергової критичної точки економічного циклу, згідно ресурсної моделі циклів.

Financial and economic cycles have a common initial driving force that is follows the resource model of economic cycles. The same critical points of the cycle, dated according the resource model, provide both recession and financial crises identification. Every financial crises shock (that is sharp and deep falling for main financial indexes) is observed in 3-4 months after the cycle critical point coming.
Детальніше
Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY

Олена БАУЛА
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Olena BAULA,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Анна САЧУК,
Луцький національний технічний університет

Anna SACHUK,
Lutsk National Technical University

У статті досліджено особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації, визначено їх роль на сучасному етапі розвитку світової економіки, а також здійснено оцінку розвитку інвестиційних відносин між Україною та офшорами.

In this article it investigated the offshore areas’ features evolution in the context of globalization, their role is defined at the present stage of world economy and it is also evaluated the development of investment cooperation between Ukraine and offshore.
Детальніше
Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури

МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

NETWORK-BASED PRINCIPLE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Кирило СІЧКАРЕНКО
,
кандидат географічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Kyrylo SICHKARENKO,
PhD Geography,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

У статті розкриваються питання організації компонентів інноваційної інфраструктури України на основі мережевої моделі. Досліджуються методологічні основи формування взаємодії учасників такого утворення. Зіставляється досвід розбудови аналогічних інституцій у країнах ЄС та особливості української практики у даній сфері інноваційної економіки.

The article is about organization the innovation infrastructure’s components in Ukraine based on network model. The methodological foundations of participants’ formation in the interaction of such entity are investigating. Also it is compared the experience of building similar institutions in EU countries and especially Ukrainian practice in the field of innovative economy.
Детальніше
Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMATION THE INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ENSURING OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ELECTRICITY COMPANIES

Алла БАЛАН
,
Одеський національний політехнічний університет

Alla BALAN,
Odessa National Polytechnic University

Світлана ФІЛИППОВА,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Svitlana FILYPPOVA,
PhD Economics, Odessa National Polytechnic University

Система контролю фінансово-господарської діяльності компаній повинна відповідати потребам користувачів контрольної інформації, що вимагає встановлення показників, за якими можливо відстежувати зміни у фінансово-господарській діяльності. В рамках статті наведено результати дослідження існуючих методик оцінки результативності й ефективності діяльності енергопостачальних підприємств з метою встановлення системи показників оцінки ефективності енергопостачальної компанії.

The companies’ financial control system should comply with control information users’ requirements, which requires the establishment of some indicators for tracking changes in financial and economic activities. The article contains the results of research methods to assess the effectiveness and efficiency of power distribution companies to establish a system of indicators to measure the companies’ effectiveness.
Детальніше
Об одном из подходов к решению «вечной» проблемы распределения косвенных затрат

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ «ВЕЧНОЙ» ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ

ABOUT THE ONE OF THE APPROACHES TO THE SOLUTION THE «ETERNAL» PROBLEMS OF THE INDIRECT COSTS’ DISTRIBUTION

Юрий ЕГУПОВ
,
кандидат экономических наук,
Одесский национальный экономический университет

Yuriy YEGUPOV,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Ирина ЕГУПОВА,
Одесский национальный экономический университет

Iryna YEGUPOVA,
Odessa National Economic University

Обоснована актуальность поиска путей решения «вечной» проблемы корректного распределения косвенных затрат в условиях многономенклатурного производства. Исследованы недостатки агрегированного подхода к решению данной задачи. Особое внимание уделено анализу метода распределения косвенных затрат, основанного на использовании коэффициента безубыточности. Обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к распределению косвенных затрат, разработан алгоритм его реализации.

The search topicality of the solution way the «eternal» problem of the indirect costs’ proper distribution in multi-product production conditions is grounded. The shortcomings of the aggregated approach to the solution of the given task are examined. The special attention is paid to the analyse of the method of costs’ distribution, based on the use of the make-out factor. The necessity of application the differentiated approach to the indirect costs ‘distribution is grounded; its implementation algorithm is developed.
Детальніше