Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності

АСПЕКТНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ

ASPECT APPROACH IN METHODOLOGY OF RISKS RESEARCH OF SOCIAL INEQUALITY

Василь НАДРАГА
,
кандидат наук з державного управління,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Київ

Vasyl’ NADRAGA,
Candidate of Sciences of the Government Management,
Institute of Demography and Social Researches named after M.Ptukha, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Статтю присвячено аналізу застосування аспектного підходу в методології дослідження наукової категорії «соціальний ризик».
Детальніше
Біоенергетичний метод оцінювання та моніторингу прожиткового мінімуму і добробуту населення

БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ І ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

BIOENERGETIC METHOD OF EVALUATION AND MONITORING OF LIVING WAGE AND WELFARE OF THE POPULATION

Віталій ГУМЕНЮК
,
доктор економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Vitaliy GUMENYUK,
Doctor of Economics,
National University of Water Management and Natural Resources, Rivne

Наталія САМОЛЮК,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Nataliya SAMOLYUK,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Natural Resources, Rivne

У статті викладено авторську версію розрахунку та моніторингу й оцінювання реальних доходів населення.
Детальніше
Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

INFORMATION MAINTENANCE OF THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF THE BUDGET POLICY DEVELOPMENT

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

З метою оптимізації бюджетної політики України в статті розглянуті різні позиції та погляди на взаємодію інформаційних відносин різноманітних суспільних систем у контексті соціального та економічного здвигу відповідно до трансформацій країни. Спеціально розглянуто проблему необхідності активізації використання регіональних традицій та звичаїв. Найцікавіший момент статті пов’язаний з важливою різницею між моделями активізації регіональної політики для пристосування до нової економічної реальності та її цінностей.

In order to optimize the budget policy of Ukraine the article examines the attitudes and perceptions of different social systems information relations interaction in the context of the social and economic shifts accompanying the country’s transformations. Special focus is put on the problem of traditions. The article highlights some important differences between models of regional policy activation with regard to adaptation to the new social reality and its values.
Детальніше
Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні

ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РИНКУ КАПІТАЛУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

FISCAL LEVERAGE ON CAPITAL MARKET DEVELOPMENT AT NATIONAL LEVEL

Ігор ДОРОШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
голова правління банку «Русский стандарт», Київ

Igor DOROSHENKO,
PhD in Economics,
Head of the Board, Russian Standard Bank, Kyiv

У статті розкриваються сутність, цілі та основні інструменти фіскальної політики держави.
Детальніше
Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ В ДЕРЖАВІ

DIRECTIONS OF FISCAL INSTITUTIONS IMPROVEMENT AS A MEAN OF PROMOTING ECONOMIC GROWTH IN THE STATE

Марія ФІЛЬО
,
Тернопільський національний економічний університет

Mariya FILYO,
Ternopil’ National Economic University

У статті наведено переваги та недоліки фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, доведено необхідність їх удосконалення. Наведено алгоритм конвергенції функцій фіскальних інститутів у сучасний період трансформаційних процесів. Запропоновано механізм удосконалення фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, який включає стратегічні й тактичні напрями. Обґрунтовано необхідність вдосконалення податкового контролю як основного засобу протидії податковим правопо-рушенням та податковим втратам.

The article presents the benefits and deficiencies of fiscal institutions of tax losses minimization and the necessity of their improvement is grounded. The algorithm of functions convergence of fiscal institutions in the current period of transformation processes is given. The mechanism of improving fiscal institutions of tax losses minimization which includes strategic and tactical direction is proposed in the article. The necessity of improvement of tax control as a major mean of combating tax offenses and therefore tax losses is substantiated.
Детальніше
Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів

ШЛЯХИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

WAYS OF LOCAL BUDGETS FILLING: INCOME ASSESSMENT

Ірина ВОЛОХОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna VOLOKHOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

У статті досліджено можливості наповнення місцевих бюджетів за рахунок оподаткування доходів.
Детальніше
Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

Олеся ТУР,
Національний університет харчових технологій, Київ

Olesіa TUR,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного АПК, що супроводжується виникненням нових викликів, посиленням загроз і небезпек для аграрного сектору економіки та продовольчої незалежності країни.
Детальніше
Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки

НЕОКООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

NEOCOOPERATIVE MODEL OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Олег КОВТУН
,
кандидат економічних наук,
Львівська комерційна академія

Oleg KOVTUN,
PhD in Economics,
Lviv Academy of Commerce

Запропоновано нову кооперативну модель організації вітчизняної економіки як засобу для ефективного вирішення проблем її конкурентоспроможності та стійкого розвитку в умовах рецесії та глобалізації. Аналіз, висновки і пропозиції щодо кооперативного шляху розвитку здійснено щодо аграрного сектору вітчизняної економіки, який визначає її спеціалізацію в системі міжнародного територіального поділу праці. В якості конкретних інноваційних форм та інструментів кооперативного механізму створення стійкого внутрішнього ринку визначені й розглянуті кластери та обслуговуючі кооперативи.

A new cooperative model of the organization of the national economy is offered as a mean to effectively solve the problems of its competitiveness and steady growth under the conditions of recession and globalization. The analysis, conclusions, and propositions concerning the cooperative development course are conducted and described for the agricultural sector of the national economy, which defines its specialization in the system of international, territorial division of labour. Such specific innovative forms and instruments of the cooperative mechanism of establishing a steady, internal market as clusters and service cooperatives are discussed.
Детальніше
Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

POST-INDUSTRIAL SOCIETY AS A VECTOR OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Емілія ПРУШКІВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Emiliya PRUSHKIVSKA,
PhD in Economics,
doctoral candidate of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

У статті досліджуються ознаки постіндустріального суспільства в національній економіці, виділяються суперечності його розвитку в розвинених країнах та обґрунтовується необхідність пошуку їх рішення для зменшення негативного прояву в економіці України.
Детальніше
Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TRANSPORT DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION OF UKRAINIAN ECONOMY

Михайло ЦВЄТОВ
,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Mykhaylo TSVYETOV,
PhD in Economics,
State University for Transport Economy and Technologies, Kyiv

В умовах ринкової економіки в якості базового системоутворюючого компонента життєво важливих сфер держав (економічної, соціальної, територіальної, зовнішньоекономічної) виступає транспорт, що обумовлює необхідність формування відповідної державної транспортної політики.
Детальніше