• 0
Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення

УСПІШНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МОЖЛИВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

SUCCESSFUL MODERNIZATION OF HYDROECONOMIC COMPLEX IS POSSIBLE BASED ON DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PROVIDING SOURCES

Михайло ХВЕСИК,

академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування

ЄДИНА КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015–2020 РОКИ: ОЦІНКА ДОРОГОВКАЗІВ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ

CONCERTED AND COMPREHENSIVE STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT FOR 2015 – 2020: TAX REFORM POINTERS’ EVALUATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук,
керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneur of the the Cabinet of the Ministers of Ukraine, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Наталія НАЗУКОВА,
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Київ

Nataliya NAZUKOVA,
Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні

ДОСВІД ЄС ІЗ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

EU EXPERIENCE IN CONSOLIDATION OF DIRECT TAXATION AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

Аліна КУЛАЙ,

кандидат економічних наук,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Alina KULAI,
PhD in Economics,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
Детальніше
  • 0
Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕКТОРІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ

DIVERSIFICATION OF VECTORS FOR SPECIALISTS’ TRAINING FOR CUSTOMS AND TAX FIELD

Андрій КРИСОВАТИЙ,

доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Andriy KRYSOVATYI,
Doctor of Economics,
Ternopil National Economic University

Андрій ВОЙЦЕЩУК,
кандидат економічних наук,
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України, Хмельницький

Andriy VOITSESCHUK,
Ph.D. in Economics
Director of the Department for Specialized Training and Canine Services of the State Fiscal Service of Ukraine, Khmelnytskyi

Інна ГУЦУЛ,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna GUTSUL,
Ph.D. in Economics,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FARM MANAGEMENT ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED LANDS OF KYIV POLISSYA

Орест ФУРДИЧКО,

доктор економічних наук, академік НААН України,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Orest FURDYCHKO,
Doctor of Economics, Academician of NAAS of Ukraine,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv

Ольга ГРИНИК,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Ol’ha HRYNYK,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України

СЕГМЕНТНО–СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

SEGMENTAL AND STRUCTURAL SHIFTS IN THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE

Дмитро ВОЙЧАК,

Київ

Dmytro VOICHAK,
Kyiv
Детальніше
  • 0
Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм

ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

EFFECTIVE FINANCING OF STATE TARGETED ECOLOGICAL PROGRAMS

Ольга ФАЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Ol’ha FAYCHUK,
Ph.D. in Economics
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ФАЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Oleksandr FAYCHUK,
Ph.D. in Economics
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Вікторія ВОЙЦЕХІВСЬКА,
аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Victoriya VOITSEKHIVS’KA,
Post-graduate student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оренда як форма консолідації земель

ОРЕНДА ЯК ФОРМА КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

LEASE AS A FORM OF LAND CONSOLIDATION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Галина ДУДИЧ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Halyna DUDYCH,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

FORMATION OF REGIONAL MEAT MARKET IN TERNOPOL REGION

Ольга РОМАНИШИН
,
Тернопільський національний економічний університет

Ol’ha ROMANYSHYN,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше