Структура акціонерної власності в Україні в контексті диспропорцій розвитку корпоративного сектору

СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

THE STRUCTURE OF STOCK OWNERSHIP IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF DISPROPORTION OF CORPORATE SECTOR DEVELOPMENT

Віктор БАБІЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
заступник голови правління, начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта»

Victor BABICHENKO,
PhD in Economics,
Deputy Head, Chief of the Finance and Economic Department, PJSC «Ukrtatnafta»

У статті розглядається взаємозв’язок структури акціонерної власності та фінансової діяльності вітчизняних корпорацій. Визначено вплив приватизації на основні параметри національної моделі корпоративного управління в Україні. Виокремлено роль кожної групи акціонерів у формуванні та реалізації корпоративних стратегій. Обґрунтовано напрями подальшої розбудови моделі корпоративного управління з урахуванням потенційних змін у структурі акціонерної власності.

This article deals with correlation of the structure of stock ownership and financial activity of domestic corporations. The influence of privatization on the basic parameters of national model of corporate management in Ukraine is determined. The role of each group of shareholders in the formation and realization of corporate strategy is abstracted. The ways of further development of corporate management model taking into account the potential changes in the structure of stock ownership are justified.
Детальніше
Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

SAVINGS AS A SOURCE OF NATIONAL WEALTH GROWTH

Ірина БОБУХ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Висвітлено особливості формування заощаджень, у т.ч. скоригованих чистих заощаджень як ендогенного джерела зростання обсягу національного багатства в Україні та країнах світу. Обґрунтовано роль національного багатства як інтегрального індикатора сталого розвитку. Запропоновано відображати процеси заощадження та нагромадження за всіма видами капіталу, які входять до складу національного багатства: людського, природно-ресурсного, основного, соціального й екологічного капіталу, а також елементів фінансового капіталу, які впливають на обсяг національного багатства.

The peculiarities of savings formation, including adjusted net savings as endogenous sources of growth of national wealth in Ukraine and worldwide, are highlighted. The role of national wealth as an integral indicator of sustainable development is justified. It is suggested to display the process of saving and accumulation on all types of capital that are part of national wealth: human capital, natural resources, fixed, social, environmental capital and financial capital elements that affect the amount of national wealth.
Детальніше
Законодавче забезпечення фондового ринку України: поточні проблеми та можливості імплементації світових стандартів

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

LEGAL REGULATION OF UKRAINIAN STOCK MARKET: CURRENT PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF GLOBAL STANDARDS IMPLEMENTATION

Євген РЕДЗЮК
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Evhen REDZYUK,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Сучасні світові стандарти законодавства у міжнародній системі фондових ринків передбачають прозорі, транспарентні й зручні форми співпраці для інвесторів та емітентів. На українському ринку цінних паперів склались інші відносини: закритість до зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування фондового ринку поєдналась із незацікавленістю, закритістю й обмеженістю вітчизняних емітентів. Депресивний стан фондового ринку України в значній мірі обумовлений законодавчими обмеженнями у цій сфері, але системне покращення законодавчого забезпечення все ж таки полягає у всебічних структурних реформах органів державної влади та всієї соціально-економічної системи України.

Modern global legislation standards in the international system of stock markets provide clear, transparent and convenient forms of cooperation for investors and issuers. On the Ukrainian securities market other relationships arose: closedness to external and internal sources of capital market funding combined with disinterest, closedness and restrictions of domestic issuers. Doldrums of the stock market in Ukraine are largely due to legal restrictions in this area, but the systemic improvement of the legislation lie in comprehensive structural reforms of public authorities and an entire socio-economic system of Ukraine.
Детальніше
Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського Союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів

ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ НАПОЇВ І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

CONSEQUENCES OF EUROPEAN INTEGRATION FOR UKRAINIAN DRINK AND CONFECTIONERY PRODUCERS

Володимир ОЛЕФІР
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Оцінено позитивні результати й негативні наслідки для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів від інтеграції до ЄС. Визначено масштаби імпортної експансії напоїв і кондитерських виробів з ЄС на внутрішньому ринку України. Досліджено експортні можливості вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів на ринку ЄС у контексті укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Favourable and negative consequences of European integration for Ukrainian producers of drinks and confectionery are analysed. Scale of import expansion of drinks and confectionery at the domestic market of Ukraine is determined. Export capacity of Ukrainian producers of drinks and confectionery at the domestic market of European Union at context of a Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the European Union are studied.
Детальніше
Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

INVESTMENT ACTIVITY OF FORESTRY ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS: MAJOR PROBLEMS, PRECONDITIONS AND PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

Василь ГОЛЯН
,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Тетяна МЕЛЬНИК,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Tetyana MELNYK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Максим ШЕСТАК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Встановлено, що економічна криза, яка мала місце у 90-х роках та у 2008 році, негативним чином відобразилася на динаміці фінансування потреб лісового господарства, що не дає можливості повною мірою використовувати резерви розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу та комплексного використання відходів лісосічного виробництва. Встановлено, що за період із 2001 по 2012 рік у динаміці капітальних інвестицій у лісове господарство та пов’язані з ним послуги кардинальних зрушень у бік позитивних змін не відбулося, що свідчить про необхідність розширення спектра форм, методів і джерел інвестиційного забезпечення реалізації лісогосподарських та лісоохоронних проектів.
Основними проблемами інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств є такі: нерозвиненість інфраструктури ринку необробленої деревини, відсутність державних та недержавних позабюджетних фондів інноваційного розвитку, надмірна одержавленість майна, відсутність інституціонального підґрунтя використання технологій сек’юритизації для залучення додаткових інвестиційних ресурсів.
Серед найважливіших проблем інвестиційної діяльності суб’єктів лісогосподарського підприємництва недержавної форми власності слід виділити: відсутність партнерських відносин приватних лісогосподарських підприємств із державними лісогосподарськими підприємствами, поодинокі випадки входження приватних суб’єктів лісогосподарського підприємництва в інтегровані структури вертикального та горизонтального типу, низький рівень концентрації інвестиційних ресурсів на більшості лісогосподарських підприємств та підприємств із первинної переробки деревини.
Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності лісогосподарських підприємств у сучасних умовах включають насамперед: придбання сучасного високотехнологічного обладнання лісозаготівлі та первинної і поглибленої переробки деревини; формування матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення маркетингових каналів просування готової продукції на цільові ринки та сервісного обслуговування; формування науково-дослідної та виробничої бази плантаційного лісівництва; розбудова техніко-технологічної бази заготівлі недеревної сировини та другорядних лісових матеріалів; нарощення інфраструктурного й природно-ресурсного потенціалу рекреаційного лісокористування та мисливського господарства.

It is determined that the economic crisis which took place in the 90th and in 2008 has negatively affected the dynamics of forest sector financing which prevents to fully use reserves of extended forest resource potential regeneration and complex use of wood raw materials. It is ascertained that during the 2001-2012 period no positive changes in the dynamics of capital investments in forestry towards positive changes occurred that indicates the necessity to extend the range of forms, methods and sources of investment support to carry out forestry and forest protection projects.
The major problems of investment activity of state forestry enterprises are as follows: undeveloped infrastructure of untreated timber marker, absence of state and private off-budget funds of innovative development, excessive nationalization of property, absence of institutional background of using securitization technologies to attract additional investment resources.
The major problems of investment activity of private forestry entrepreneur subjects are as follows: absence of partnership relations between private forestry enterprises and state ones, low level of investment resources concentration at the majority of forestry and primary wood processing enterprises.
The priority directions of investment activity of forestry enterprises under modern conditions are: purchasing of modern hi-tech equipment for timber cutting and primary and secondary wood processing; formation of material and technical basis and information support of marketing channels of ready product promotion to target markets and maintenance service; formation of science and technology and production basis of plantation forestry; development of science and technical basis of stocking of non-wood raw materials and secondary forest products; increasing of infrastructural and nature-resource potential of recreational forest using and hunting sector.
Детальніше
Форсайт-програмування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

ФОРСАЙТ-ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

FORESIGHT PROGRAMMING AND THE IMPROVING OF DECISION-MAKING EFFICIENCY

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук,
Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Dr. Sc. in Sociology, PhD in Economics,
Kyiv

Стаття формує ставлення до можливостей та оптимізації шляхів використання підходів та прийомів форсайт-програмування. Зокрема, досліджуються сутність, технології та діапазон форсайт-програмування в (пост)сучасних умовах господарювання. При цьому перспективи застосування форсайт-програмування розглядаються в комплексі заходів із соціально-економічного відродження для розвитку регіонального та муніципального рівнів кластерів. У цьому контексті розглядаються перспективні тенденції трансформації організаційної культури та управлінських відносин. Формуються висновки щодо ефективних шляхів інфраструктурного осучаснення з урахуванням технологій форсайт-програмування. Із цих позицій на макро- і макрорівнях досліджуються передумови створення продуктивної системи використання переваг устрою відкритого суспільства.

The article is shaping attitudes towards opportunities and ways to optimize the using of foresight programming approaches and techniques. In particular, in the article the nature, range and technology of foresight programming in (post) modern business environment are examined. Thus the prospects of foresight development are considered in conjunction with measures of socio-economic recovery for the development of regional and municipal level clusters. In this context promising trends transforming organizational culture and management relations are analysed. Conclusions about effective ways of modernizing infrastructure based technology of foresight programming are formed. From this perspective, the macro- and macrolevels the prerequisites of the productive system to take advantage of the device open society are investigated.
Global spread of trends and logics of development is analysed as the prerequisites and conditions of kognitariat’s society, the information age, models of postmodern, reflections of postnonclassical science, sixth technological structure and the knowledge economy. Distinguishing and support of «points of development» is lighted as a factor of uniting of cultivation environment strategy with the release of «progress enclaves» and a concentration of progress opportunities there.
So, foresight programming is studied in accordance with the ability to succeed in the new opportunities and threats, using social and economic innovation of time. In particular, complexity and concentration of decisions and actions are studied as an important precursor of foresight applications productivity. At the same time technologies of «brainstorming», «infection of development», SWOT-analysis, focus groups, scenario planning, etc. are often involved today as methodologies. Accordingly, a state of enlightenment and conveying of innovations are recorded and played back as. To produce new (and integrated in a synergistic burst) capabilities of the subconscious and consciousness at the individual and social levels, irrational and rational bases of creativity are used.
Co-operation of different quality resource and methodological bases provides opportunities of public-private partnerships when estimating the range of possible scenarios and models of development highlights horizons transformations.
Foresight programs provide intensive finding productive work in conditions of specific solutions. Accordingly, the efficiency of their application involves a balanced account of the real actors and a developable contradictions, application and implementation of protocols to achieve consensus. From this perspective, the fundamental social value of foresight – the implementation of social cohesion productive while taking advantage of networking features and flexible communications. Engaging socially significant projects, creating flexible social networks of the most active participants, updated passionaries’ creativity is regarded as one of the decisive factors in the transformation of foresight serious argument of competitive contests of cultural and civilizational worlds.
Thus, the use of foresight methodologies programming is effective in developing opportunities. If there are procedural and technological compliance, diversity and competence attracted sufficient, motivated and ready to participate in socially relevant communications expert community flexible moderatership, loyal weighing assess the situation and correct the projections for the campaign, it can be a serious factor for sustainable development.
Детальніше
Оцінка діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

EVALUATION OF THE PRIMARY DEALERS ACTIVITY IN THE DOMESTIC SECURITIES MARKET

Володимир ПАВЛОВ
,
доктор економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Volodymyr PAVLOV,
Doctor of Economics,
National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

Михайло ТРОФІМЧУК,
аспірант,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Mykhailo TROFIMCHUK,
Рostgraduate student,
National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

У статті проведено ґрунтовний аналіз діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів. Встановлено, що облігації є вагомим інструментом державних запозичень. Показано, що первинні дилери значною мірою сприяють підвищенню ліквідності цінних паперів, які емітуються державою, зокрема облігацій. Виявлено, що інститут первинних дилерів сприяє зниженню вартості запозичень, що здійснюються державою. Проведено порівняльний аналіз прав та обов’язків первинних дилерів в Україні та за кордоном.

In the article substantial analysis of the primary dealers’ activity in the domestic securities market is provided. It is ascertained that the bonds are an important tool of government debt policy. In the article it is shown that primary dealers greatly enhance the liquidity of securities that are issued by the state, bonds in particular. It is detect that the primary dealer system helps to reduce the cost of borrowing the money by state. A comparative analysis of the rights and obligations of primary dealers in Ukraine and abroad countries is done.
Детальніше