• 0
Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF TERRITORIAL PLANNING OF RURAL TERRITORIES’ LAND MANAGEMENT

Ольга ДОРОШ,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ol’ha DOROSH,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF LAND MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

Інна ЧИКАЛО
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna CHYKALO,
PhD Economics,
Ternopil’ National Economic University

Розглянуто проблематику інституційного забезпечення функціонування ринку землі. Обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування системи інституційного забезпечення ринку землі. Проаналізовано системоутворюючі елементи інституційного забезпечення функціонування ринку землі та окреслено напрями їх удосконалення.

The problems of the institutional support of land market functioning are considered in the article. Conceptual approach to forming of the system institutional support of land market is grounded. It is analysed system elements the institutional support functioning of land market and it is outlined the directions for its improvement.
Детальніше
Особливості формування ринку землі в Україні

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

FORMING FEATURES OF LAND MARKET IN UKRAINE

Ірина ЯНЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Iryna YANENKOVA,
PhD Economics,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Юлія ЛОПАТНЮК,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Yuliya LOPATNYUK,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

У статті розглянуто особливості формування ринку землі в Україні. Проведено аналіз основних факторів впливу та запропоновано організаційний механізм формування земельного ринку.

The article deals with forming features of land market in Ukraine. The main factors of influence are analyzed. The organizational mechanism of the land market forming is proposed.
Детальніше
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

LAND MARKET OF AGRICULTURAL PURPOSE IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Вікторія ГМИРЯ
,
кандидат економічних наук,
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Київ)

Victoriya GMYRYA,
PhD Economics,
Cherkasy Institute of Banking, Banking University of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Світлана ВЛАСЮК,
кандидат економічних наук,
Уманський національний університет садівництва

Svitlana VLASYUK,
PhD Economics,
Uman’ National Institute of Horticulture

У статті розглянуто механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Господарські умови формування ринку землі, які склалися в Україні, визначають пріоритетні напрями економічних протиріч формування ринку землі. Проаналізовано та запропоновано заходи щодо удосконалення механізму ефективного землекористування Україні.

The functioning mechanisms of land market of agricultural purpose in Ukraine are investigated in the article. The economic conditions of land market formation that determine the priority lines and economic contradictions of land market formation are investigated. The author analyzes and suggests the measures of improvement of effective land use mechanism.
Детальніше
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

FUTURE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN UKRAINE

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv National Agrarian University

Ірина ВЛАСЕНКО,
Миколаївський національний аграрний університет

Iryna VLASENKO,
Mykolayiv National Agrarian University

У статті визначено вади існуючої системи ринкових відносин у системі землекористування та обґрунтовано заходи, які необхідно здійснити для усунення таких недоліків.

The article outlines the shortcomings of the existing system of market relations in the system of land tenure and reasonable measures that are necessary to address these shortcomings.
Детальніше
Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN LAND MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

Олександр КУЗЬМЕНКО
,
доктор економічних наук,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Oleksandr KUZMENKO,
PhD Economics,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Обґрунтовано необхідність прийняття законів «Про родючість земель», «Про органічне землеробство» в умовах ринку землі в Україні. Доведено еколого-економічну ефективність використання соломи із супутньою обробкою мікробіологічними препаратами як органічного добрива для відновлення природних властивостей ґрунту.

Necessity of such laws as «About fertility of the land», «About organic farming» in the land market of Ukraine is justified. Ecological and economic efficiency of straw usage with concomitant treatment by microbiological agents as organic fertilizer to restore natural properties of the soil is proven.
Детальніше
Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні

ПРІОРИТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

THE PRIORITY OF DEFENDING CITIZENS’ RIGHTS WHEN FORMING THE LAND-MARKET IN UKRAINE

Петро МАЦКО
,
кандидат сільськогосподарських наук,
Херсонський державний аграрний університет

Petro MATSKO,
PhD Agricultural Economics,
Kherson State Agricultural University

Юрій ЯРЕМКО,
кандидат економічних наук,
Херсонський державний аграрний університет

Yuriy YAREMKO,
PhD Economics,
Kherson State Agricultural University

Розкрито основні питання, які виникають під час приватизації земельних ділянок. Наведено статистичні дані щодо земельної реформи в Херсонській області. Показано шляхи захисту прав громадян економічними методами.

The article reveals the main issues which appear when land plots are privatized. It is given a statistical data concerning the land reform in Kherson region. The article introduces the ways of defending citizens’ rights by the means of economic methods.
Детальніше