Умови забезпечення конкурентоспроможнoсті ринку землі

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНOСТІ РИНКУ ЗЕМЛІ

CONDITIONS OF LAND MARKET’S COMPETITIVENESS ENSURING

Олена ЛАЗАРЄВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв

Olena LAZAREVA,
PhD Economics,
Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Удосконалено теоретичні аспекти правового регулювання розвитку ринку землі, визначено позитивні зміни, які матимуть місце в результаті впровадження законодавчих актів.

The theoretical aspects of legal regulation of land market’s development are improved in this article, positive alterations are determined after implementation of legislative acts.
Детальніше
Обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду

ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

JUSTIFICATION OF MONETARY VALUATION OF LAND PROTECTED AREAS

Аліна СІЧКО
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Alina SICHKO,
PhD Economics,
Mykolayiv National University named after V.Sukhomlynsky

Висвітлено сучасні методичні аспекти визначення нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

The modern definitions of methodological aspects of the normative value of land protected areas and other conservation are reviewed.
Детальніше
Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

INSTUTIONAL SUPPLYING OF CIRCULATION THE AGRICULTURAL PLOTS OF LAND

Йосип ДОРОШ
,
ДП «Київський інститут землеустрою»

Yosyp DOROSH,
SE «Kyiv Institute of land-use system»

На основі аналізу використання земельних ділянок у приміській зоні Києва, Лісостеповій та Поліській природно-сільськогосподарських зонах Київської області запропоновано теоретико-методологічні підходи до інституціонального забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

The theoretical and methodological approaches to the institutional supplying of circulation the agricultural plots of land are offered basing on the analysis of using the lands in the suburbs of Kyiv, Forest-steppe and Woodlands natural-agricultural zones of the Kyiv region.
Детальніше
Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

THEORETICAL PRINCIPLES OF RATIONAL LAND USE

Олександр ГАРНАГА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Oleksandr GARNAGA,
PhD Economiks,
National university of water management and nature resources use, Rivne

У статті розглянуто теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування, проведено системну інтерпретацію основних підходів до раціоналізації землекористування, організації території і охорони земель. Обґрунтовано недосконалість земельного законодавства та наголошено на необхідності його удосконалення.

Theoretical principles of rational land use providing are considered in the article, system interpretation of basic approaches is conducted to rational land use, organization of territory and guard of lands. Imperfection of the land legislation is grounded and marked on the necessity of it improvement.
Детальніше
Функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників


ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

ENVIRONMENTAL MARKETING FUNCTIONS OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

Ірина ВОРОНЕЦЬКА
,
кандидат економічних наук,
Вінницький національний аграрний університет

Iryna VORONETS’KA,
PhD Economics,
Vinnytsya National Agrarian University

Обґрунтовано основні функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників з точки зору екологічного відтворення, що сприяє розвитку інструментарію організаційно-економічного механізму природокористування в агросфері.

The basic functions of environmental marketing of agricultural commodity producer are substantiated in terms of environmental reproduction which promotes the development toolkit of organizational-economic mechanism of nature in the agricultural.
Детальніше