Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування

ЖИТТЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: РЕАЛІЇ ТА СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ

THE LIFE ON RURAL TERRITORIES: THE REALITIES AND SOCIAL EXPECTATIONS

Олександр ПАВЛОВ
,
доктор економічних наук,
директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна,
завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій

Oleksandr PAVLOV,
PhD Economics,
Director of the Education-Scientific Institute of Applied Economic and Management named after G.E. Veynshtain,
the Head of Department of Industry Economic, Odessa National Academy of Food Technologies

У статті подано авторське визначення сільських територій як складних за своєю структурною будовою та функціями соціально-просторових утворень. Здійснено їх класифікацію за типами та різновидами. Проаналізовано стан життєдіяльності на сільських територіях. Визначено предмет та суб’єктів суспільних очікувань і перетворень на сільських територіях.

This article presents the author's definition of rural territories as complex in its structure and functions of social and spatial formations. It was performed their classification by type and varieties. It was analyzed the condition of life оn rural territories. It was defined subject and a subject of public expectations and changes оn rural territories.
Детальніше
Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE: MANAGEMENT DEVELOPMENT

Сергій ОЛІФЕРУК
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Sergiy OLIFERUK,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розглянуто проблеми розвитку сільського господарства на базі природно-ресурсного потенціалу. На основі наявних агрокліматичних ресурсів обґрунтовано обсяги та структуру землекористування, обчислено виробничий потенціал галузей сільського господарства з урахуванням потреб внутрішнього попиту на продовольство та агроекологічних вимог.

The problems of agricultural development based on natural resources are examined. Based on agroclimatic resources it is substantiated available quantities and land use structure, it is calculated production potential of agriculture, taking into account the needs of the domestic demand for food and agro-ecological requirements.
Детальніше
Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури

ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОГЛЯДИ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНІВ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

EVOLUTIONAL VIEWS ON MODERNIZATION OF DIFFERENT HIERARCHICAL LEVELS OF PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Ірина СИДОРЕНКО,
Чернігівський державний технологічний університет

Iryna SYDORENKO,
Chernigiv State Technological University

У статті розкрито еволюційні погляди на формування сутності виробничої інфраструктури регіону, систематизовано наявні наукові підходи щодо визначення даної категорії в контексті вертикальних, горизонтальних та діагональних зв’язків, а також відображено вплив етапів інноваційного розвитку на еволюцію досліджуваного поняття.

In the articles it is exposed evolutional views on forming of essence of productive infrastructure of region, the present scientific approaches are systematized concerning determination of this category in the context of vertical, horizontal and diagonal connections, and also influence of the stages of innovative development is represented on the evolution of the investigated concept.
Детальніше
Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

MARKETING SUPPORT FOR THE PROCESS OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS TO THE ENTERPRISES

Олег КУЗЬМІН
,
доктор економічних наук,
Національний університет «Львівська політехніка»

Oleg KUZMIN,
PhD Economics,
National University «Lviv Polytechnic»

Марія БИРКА,
аспірантка,
Національний університет «Львівська політехніка»

Mariya BYRKA,
Postgraduate student,
National University «Lviv Polytechnic»

У статті запропоновано модель маркетингового забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства на засадах процесно-структурованого менеджменту та концепції маркетингу відносин. Досліджено роль маркетингу партнерських відносин у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства. Розглянуто його структурні елементи та інструменти. Надано характеристику їх використання при налагодженні відносин «підприємство – іноземний інвестор», а також аспекти цінностей таких відносин.

In this article we proposed the model of marketing support for the process of attracting foreign direct investments to the enterprises on the basis of processstructured management and the concept of relationship marketing. The role of relationship marketing is considered in the process of attracting foreign direct investments to the enterprises. The characteristics of the structural elements, tools and their usage in order to establish the relationship between «enterprise – foreign investor» have been analyzed, as well as the value aspects of the possible relationship.
Детальніше
Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ: КЛАСИЧНИЙ ТА НОВІТНІЙ ПІДХОДИ

MARKETING GROWTH STRATEGIES: CLASSICAL AND MODERN APPROACHES

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa National Polytechnic University

Ольга ЗАМЛИНСЬКА,
Одеський державний аграрний університет

Olga ZAMLYNSKA,
Odessa State Agrarian University

У статті розглянуто маркетингові стратегії зростання, що передбачають збільшення обсягів продажу, прибутку, частки ринку, розміру підприємства, зменшення собівартості. Розроблено інтегровані моделі класичної та новітньої маркетингової стратегії зростання. Обгрунтовано, що в системі моделей маркетингової стратегії зростання є п’ять моделей: три класичні й дві новітні. Запропоновано принципи вибору маркетингових стратегій зростання промислових підприємств.

In the article marketing growth strategies that provide increased sales, profits, market share, and company size, reduce cost are observed. The integrated models of classical and modern marketing strategy of growth are developed. It is proved that in the models of marketing growth strategy there are five models: three classic and two modern. The principles of choice of industry enterprises’ marketing growth strategies are proposed.
Детальніше
Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION PROCESS THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S INNOVATIVE DEVELOPMENT

Євген БЕЛЬТЮКОВ
,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Evgen BELTYUKOV,
PhD Economics,
Odessa National Polytechnic University

Ірина ЧЕРКАСОВА,
Одеський національний політехнічний університет

Iryna CHERKASOVA,
Odessa National Polytechnic University

У статті проаналізовано основні характеристики ефективності реалізації моделі інноваційного розвитку промисловості. Визначено методологічні аспекти формування потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств. Розкрито проблеми та визначено напрями вдосконалення оцінки потенціалу з метою прийняття управлінських рішень щодо цілеспрямованого розвитку його окремих складових.

The paper analyzes the main features of the efficient implementation of the model of innovative development in industry. Methodological aspects of building innovative development potential of industrial enterprises are determined. Problems are uncovered and directions are defined as for improving potential’s assessment for management decision-making with respect to the purposeful development of its individual components.
Детальніше
Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF LAND MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

Інна ЧИКАЛО
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna CHYKALO,
PhD Economics,
Ternopil’ National Economic University

Розглянуто проблематику інституційного забезпечення функціонування ринку землі. Обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування системи інституційного забезпечення ринку землі. Проаналізовано системоутворюючі елементи інституційного забезпечення функціонування ринку землі та окреслено напрями їх удосконалення.

The problems of the institutional support of land market functioning are considered in the article. Conceptual approach to forming of the system institutional support of land market is grounded. It is analysed system elements the institutional support functioning of land market and it is outlined the directions for its improvement.
Детальніше
Особливості формування ринку землі в Україні

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

FORMING FEATURES OF LAND MARKET IN UKRAINE

Ірина ЯНЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Iryna YANENKOVA,
PhD Economics,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Юлія ЛОПАТНЮК,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Yuliya LOPATNYUK,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

У статті розглянуто особливості формування ринку землі в Україні. Проведено аналіз основних факторів впливу та запропоновано організаційний механізм формування земельного ринку.

The article deals with forming features of land market in Ukraine. The main factors of influence are analyzed. The organizational mechanism of the land market forming is proposed.
Детальніше
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

LAND MARKET OF AGRICULTURAL PURPOSE IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Вікторія ГМИРЯ
,
кандидат економічних наук,
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Київ)

Victoriya GMYRYA,
PhD Economics,
Cherkasy Institute of Banking, Banking University of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Світлана ВЛАСЮК,
кандидат економічних наук,
Уманський національний університет садівництва

Svitlana VLASYUK,
PhD Economics,
Uman’ National Institute of Horticulture

У статті розглянуто механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Господарські умови формування ринку землі, які склалися в Україні, визначають пріоритетні напрями економічних протиріч формування ринку землі. Проаналізовано та запропоновано заходи щодо удосконалення механізму ефективного землекористування Україні.

The functioning mechanisms of land market of agricultural purpose in Ukraine are investigated in the article. The economic conditions of land market formation that determine the priority lines and economic contradictions of land market formation are investigated. The author analyzes and suggests the measures of improvement of effective land use mechanism.
Детальніше
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

FUTURE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN UKRAINE

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv National Agrarian University

Ірина ВЛАСЕНКО,
Миколаївський національний аграрний університет

Iryna VLASENKO,
Mykolayiv National Agrarian University

У статті визначено вади існуючої системи ринкових відносин у системі землекористування та обґрунтовано заходи, які необхідно здійснити для усунення таких недоліків.

The article outlines the shortcomings of the existing system of market relations in the system of land tenure and reasonable measures that are necessary to address these shortcomings.
Детальніше