Упередження ризиків та загроз соціальній безпеці у сфері охорони здоров’я України

УПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

PREVENTION RISKS AND THREATS TO THE SOCIAL SECURITY IN UKRAINIAN HEALTH CARE SYSTEM

Олександр КОРНІЙЧУК
,
кандидат економічних наук,
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Київ

Oleksandr KORNIYCHUK,
PhD Economics,
Institute for Demography and Social Studies named after M. V. Ptukha, NAS of Ukraine, Kуiv

Згідно з досвідом розвинених країн світу соціальна стабільність суспільства забезпечується на основі реалізації принципу «від соціальної безпеки громадян – до соціальної безпеки держави».
Актуальність дослідження упередження ризиків та загроз соціальній безпеці сфери охорони здоров’я України виходить із наявних оцінок, що тіньові платежі пацієнтів становлять близько 44% від загальних витрат на систему охорони здоров’я. В оплаті медикаментів на кошти громадян припадає 99%. Фінансування первинної медико-санітарної допомоги при потребі 35% від загальних витрат на охорону здоров’я становить 9,8%, тобто в 3,5 раза менша. Чверть пацієнтів не звертаються за отриманням медичної допомоги у зв’язку з фінансовою неспроможністю. Чверті смертей можна запобігти, а дві третини смертності чоловіків та третину смертей жінок у працездатному віці можна не допустити при належному наданні медичної допомоги. Наукових досліджень соціальної безпеки у сфері охорони здоров’я в Україні проводиться недостатньо.
У статті на засадах системного аналізу досліджено стан упередження ризиків і загроз соціальній безпеці сфери охорони здоров’я України, а також розкрито основні елементи її структури. Виявлено загрози й фактори, які блокують реалізацію завдань соціальної безпеки. Визначено соціально-економічні ризики для громадян і суспільства в цілому. Проаналізовано стан доступності й забезпеченості надання якісної медичної допомоги в містах і селах. Розроблено основні напрями забезпечення соціальної безпеки у сфері охорони здоров’я в контексті урядових заходів щодо запобігання й нейтралізації загроз у цій сфері.

The experience of developed countries shows that social stability of society is ensured on the basis of the principle of social security for the citizens to the state social security.
The relevance of the study of the prevention risks and threats to the social health care of Ukraine confirms the fact that the shadow payments patients make up 44% of total expenditure on health care. Citizens of Ukraine spend 2-3 times more money to buy drugs than in the EU. They finance 99% of the total cost of medicines. Financing primary health care for decades to 3.5 times less than the requirement (9.8% if necessary 35% from the total expenditure on health).Quarter of patients do not use medical care because of financial issues. Quarter of deaths is preventable; two-thirds deaths of working age males can be prevented with proper medical care. A scientific study of social security in the health sector in Ukraine which was carried out is not enough.
The article is based on a systematic analysis and investigates prevention risks and threats to the social health care of Ukraine and opens the main elements of its structure. Threats are detected as factors that prevent the realization of social security challenges, by economic and social risks for citizens and society as a whole. The availability and providing quality health care in urban and rural areas were analyzed. The basic directions of social security in the health sector and government measures to prevent and neutralize threats in this area were developed.
Детальніше
Автомобільний транспорт у процесі ринкових перетворень: теоретико-методологічні та правові аспекти

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ У ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

MOTOR TRANSPORT UNDER THE MARKET TRANSFORMATIONS: THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Микола СКОЧУК
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Mykola SKOCHUK,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті проаналізовано ситуацію у сфері автомобільного транспорту в процесі ринкових перетворень. Безсистемне правове регулювання розвитку та функціонування автомобільного транспорту не створило умов для зростання інвестицій, модернізації, підвищення якості послуг і ефективності галузі. На основі розробленого алгоритму ринкового трансформування галузі визначено найбільш вузькі місця у формуванні ринку автотранспортних послуг та механізмів його функціонування. Встановлено, що поглиблення реформ на автотранспорті й становлення сучасного ринку автотранспортних послуг можливе на нових теоретичних, методологічних і правових основах.

The current state of motor transport under the market transformations is analysed. Unsystematic legal regulation of motor transport development and functioning hasn’t created conditions for investment increasing, modernisation, services quality improvement and the field’s effectiveness itself. Based on the developed algorithm of field’s market transformation, it is determined the bottle neck in auto transportation services’ market formation and the mechanisms of its functioning. It is defined that the motor transport reforms deepening and establishing of auto transportation services modern market is possible based on brand-new theoretical, methodological and legal bases.
Детальніше
Оптимізація структури й потужностей харчової та тютюнової промисловості України

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ Й ПОТУЖНОСТЕЙ ХАРЧОВОЇ ТА ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

STRUCTURE AND CAPACITY OPTIMISATION OF FOOD AND TOBACCO INDUSTRY UKRAINE

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytry KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting Ukrainian NAS, Kyiv

Леся СТЕШЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
PhD in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv

Обґрунтовано теоретичні засади та узагальнено практичний досвід оптимізації територіальної мережі й виробничих потужностей переробно-харчових підприємств в умовах переходу на ринкові засади господарювання. Систематизовано економічні передумови, спонукальні мотиви та соціальні запобіжники, під опосередкованим впливом та прямою дією яких відбувалася трансформація агропродовольчих систем в європейських країнах. Розроблено пропозиції, спрямовані на пом’якшення негативних наслідків трансформації харчової та тютюнової промисловості з урахуванням впливу глобалізаційних, інтеграційних, інноваційних та інших процесів, а також зрушень у розміщенні та розвитку сільськогосподарського виробництва.

Theoretical foundations are grounded and practical experience of optimisation territorial network of production facilities, food processing enterprises is analysed under the conditions of the transition to market economy principles. Economic background, motivation and social safeguards, under the influence of indirect and direct action which took place the transformation of agro-food systems in European countries are systematized. The suggestions aimed at mitigating the negative effects of transforming the food and tobacco industry for the effects of globalization, integration, innovation and other processes as well as changes in arrangement and agricultural production are worked out.
Детальніше
Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАДІЯННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

THE VENTURE FINANCING AS A MECHANISM FOR ENGAGEMENT THE INNOVATION POTENTIAL OF THE REGION’S BUSINESS ENVIRONMENT

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv State Technological University

Ольга ПОПЕЛО,
кандидат економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Olga POPELO,
PhD in Economics,
Chernigiv State Technological University

Визначено особливості венчурного фінансування, розглянуто взаємозв’язок між його суб’єктами, наведено класифікацію венчурного фінансування малого підприємництва.

The features of venture financing have been defined, the interrelation among its entities has been considered, the classification of venture capital financing of small business has been offered.
Детальніше
Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНОЇ СИСТЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ

THE STATE ORDER IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF FORMATION OF CONTRACT SYSTEM OF ITS REALISATION FOR DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yurii KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито чинники втрати стимулюючої функції державного замовлення в Україні. Виявлено автономізацію систем державного замовлення і державних закупівель по відношенню одна до одної. Показано потенціал державного замовлення для стимулювання вітчизняного виробництва за умов інтеграції у нього державних закупівель і створення єдиного технологічного циклу задоволення суспільних потреб. Обґрунтовуються напрями формування в Україні державної контрактної системи як господарського механізму реалізації державного замовлення на основі названого циклу.

The reasons of loss of stimulating function of the state order in Ukraine are opened. Autonomy of systems of the state order and the state purchases under the relation to each other is revealed. The potential of the state order for stimulation of a domestic production under condition of integration into it of the state purchases and creation of a uniform work cycle of satisfaction of public requirements is shown. Formation directions in Ukraine the state contract system as economic mechanism of realisation of the state order on the basis of the named cycle are proved.
Детальніше
Інституціональне середовище розвитку ринкової інфраструктури лісоресурсної сфери

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF FOREST RESOURCES FIELD

Анатолій КАРПУК
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Формування ефективної ринкової інфраструктури розвитку лісоресурсної сфери передбачає створення відповідного інституціонального середовища, спрямованого на об’єднання зусиль підприємницьких структур, органів державної влади, потенційних інвесторів, місцевих громад та окремих працівників галузі з метою поглиблення господарської інтеграції та впорядкування майнових відносин.
Розроблена модель формування інституціонального середовища розвитку інфраструктури лісоресурсної сфери передбачає визначення найбільш ефективних засобів державного регулювання для кожного із суб’єктів регуляторного впливу, врахувавши при цьому засоби ринкового регулювання, що дозволить сформувати найбільш ефективні для кожного з видів інфраструктури форми інтеграції суб’єктів і форми майнових відносин, які забезпечать отримання бажаних результатів регулювання для кожного з визначених суб’єктів. Виходячи із форми розробленої моделі оптимальною вважатиметься така організація ринкової інфраструктури лісоресурсної сфери, що дозволить отримати більші позитивні результати регуляторного впливу для всіх суб’єктів, ніж здійснені початкові витрати на застосування комплексу стимулюючих заходів. Це стане можливим тільки за рахунок налагодження партнерських відносин між органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємницькими структурами та місцевими громадами.

Building an effective market infrastructure development of forest resources field involves creating appropriate institutional environment, aimed to bring together businesses, public authorities, potential investors, local communities and individual workers in the sector in order to promote economic integration and streamlining of property relations.
The developed model of the institutional environment infrastructure development of forest resources field involves identifying the most effective means of government regulation for each of the subjects of regulatory impact, taking into account that the means of market regulation, which will generate the most effective for each type of infrastructure forms the integration of subjects and forms of property relationships that provide the desired results control for each of the identified entities. Based on the developed model forms considered optimal organization of the market infrastructure of forest resources field which will received more positive results for the regulation of all subjects compared with the original cost of the use of complex stimulus. This will be possible only through partnerships between state and local authorities, business community and local communities.
Детальніше
Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК ЯК ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

USING OF DEPOSITARY RECEIPTS AS EFFECTIVE MEASURE OF PUBLIC PLACEMENT OF THE SHARES OF INDUSTRIES OF CORPORATE SECTOR

Уляна ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Львівська державна фінансова академія

Ulyana VATAMANYUK-ZELINSKA,
PhD in Economics,
Lviv State Academy of Finance

У дослідженні висвітлено механізм випуску та обігу на міжнародних фондових ринках похідних цінних паперів у вигляді депозитарних розписок українських емітентів. Зважаючи на те, що інтеграція в європейський та світовий фондові ринки передбачає сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів, запропоновано способи залучення фінансових інвестицій в економіку нашої держави через депозитарні розписки на акції вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. Обґрунтовано, що випуск депозитарних розписок є альтернативою прямого лістингу акцій на зарубіжних фондових ринках і впровадження обігу депозитарних розписок іноземних емітентів на українському фондовому ринку також створює додаткові можливості для формування попиту в українських інвесторів на іноземні цінні папери. Розроблені заходи дозволять забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами в умовах інтеграції та глобалізації ринків цінних паперів як на національному, так і на міжнародному рівні.

This research highlights the mechanism of production and circulation on the international stock markets derivative securities in the form of depositary receipts of Ukrainian elements. Although, the integration into European and world stock markets involves promoting the adaptation of the national securities markets to international standards, the ways of attracting financial investment in our state through depositary receipts for shares in domestic business entities are proposed. It is proved that the issue of depositary receipts is an alternative to the direct listing of shares on foreign stock markets and implementation of outstanding depositary receipts of foreign issuers on the Ukrainian stock market also creates additional opportunities for the demand forming of Ukrainian investors on the foreign securities. Developed measures will provide the services of securities transactions in conditions of the integration and globalization of securities markets, both on national and international level.
Детальніше