• 0
Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ACTUAL PROBLEMS OF AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT EFFICIENCY’S ESTIMATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
,
керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Andriy ZABLOVSKIY,
head of the secretariat of the Council of entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ ІЗ ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТОВАРІВ

FISCAL EFFECTIVENESS OF VAT ON IMPORTS AT UKRAINIAN CUSTOMS AREA

Андрій КРИСОВАТИЙ
,
доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Andriy KRYSOVATYI,
Doctor of Economics,
Ternopil’ National Economic University

Інна ГУЦУЛ,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna HUTSUL,
PhD in Economics,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше
  • 0
Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз’яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РОЗ’ЯСНЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІНІМІЗАЦІЇ МИТНИХ РИЗИКІВ

MONITORING OF FISCAL REVENUE AUTHORITIES IN THE FIELD OF CUSTOMS LEGISLATION CLARIFICATION AND CUSTOMS RISK MINIMIZATION

Федір ТКАЧИК
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Fedir TKACHYK,
PhD in Economics,
Ternopil’ National Economic University

Катерина КРИСОВАТА,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kateryna KRYSOVATA,
PhD in Economics,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Регулятори «інноваційного ліфту» економіки України під впливом інституціонально-структурних змін

РЕГУЛЯТОРИ «ІННОВАЦІЙНОГО ЛІФТУ» ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ ЗМІН

REGULATORS OF “INNOVATION ELEVATOR” OF THE UKRAINIAN ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL AND STRUCTURAL CHANGES

Наталія КРАУС
,
кандидат економічних наук, докторант відділу теорії економіки і фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Nataliya KRAUS,
PhD in Economics, Doctoral candidate,
Department of Theory of Economics and Finance, Financial Research Institute of the State Academic Institution “Academy of Financial Management” of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Ефективні середні податкові ставки як критерій інвестування в аграрний сектор національної економіки

ЕФЕКТИВНІ СЕРЕДНІ ПОДАТКОВІ СТАВКИ ЯК КРИТЕРІЙ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

EFFECTIVE AVERAGE TAX RATES AS A CRITERION OF INVESTMENT IN AGRICULTURAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

Сергій ПЕТРУХА
,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Наталія НАЗУКОВА,
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Київ

Nataliya NAZUKOVA,
Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

REMITTANCES OF LABOUR MIGRANTS AS A PERSPECTIVE OF FINANCIAL PROVISION FOR INVESTMENT NEEDS OF A STATE

Валерія МАКСИМОВИЧ
,
кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Valeriya MAKSYMOVYCH,
PhD in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Інна ЯНЕНКО,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Inna YANENKO ,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку

ВИНОГРАДАРСТВО ТА ВИНОРОБСТВО УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

VINEGROWING AND VINICULTURE OF UKRAINE. CURRENT STATE, PROBLEMS, DEVELOPMENT TENDENCIES

Володимир ОСИПОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Volodymyr OSYPOV,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Лариса ОСИПОВА,
доктор технічних наук,
Одеська національна академія харчових технологій

Larysa OSYPOVA,
Doctor of Technical Sciences,
Odessa National Academy of Food Technologies
Детальніше