Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів


МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

A MODELLING OF EFFICIENCY’S DEPENDENCE OF ENTERPRISES’ PRODUCTION ACTIVITY FROM THE STATE AND EFFICIENCY OF CAPITAL ASSETS’ RECREATION

Наталя ШУРА
,
Криворізький національний університет

Natalya SHURA,
National University of Kryvyi Rig

У статті розглянуто методичні основи моделювання ефективності виробничо-господарської діяльності на основі відтворювальних процесів на промислових підприємствах. У ході використання прийомів багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу отримано модель залежності ефективності виробничо-господарської діяльності від стану та ефективності відтворення основних фондів у певний заданий період часу. Показано доцільність використання моделі в ході прийняття управлінських рішень, окреслено коло її користувачів.

The methodical bases of efficiency’s modelling of production activity are considered on the basis of reproductive processes at industrial enterprises are considered. During the use of receptions of multivariable cross-correlation analysis, the model of efficiency’s dependence of manufacturing activity from the state and efficiency of basic funds’ recreation at the certain period of time is got. An expedience of the model’s use is shown during the acceptance of administrative decisions, it is outlined the range of its users.
Детальніше
Моделювання пропозиції на інвестиційному ринку за допомогою використання економетричних методів


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ

MODELING THE SUPPLY WITHIN THE INVESTMENT MARKET THROUGH THE USE OF ECONOMETRIC METHODS

Ігор КОБУШКО
,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

Igor KOBUSHKO,
PhD Economics,
Sumy State University

У статті досліджено основні чинники впливу на пропозицію на вітчизняному інвестиційному ринку. Побудовано авторську модель інвестиційної пропозиції на основі використання економетричного інструментарію, яка порівняно з існуючими моделями звертає увагу на часові лаги рядів залежної й незалежної ознак.

It is analyzed main factors affecting the supply in the domestic investment market. It is constructed the author’s model of investment supply through the use of econometric tools that in compare with existing models, draws attention to the time series lags of the dependent and independent at tributes.
Детальніше
Методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту


МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

METHODICAL APPROACHES TO FREIGHT SERVICES’ COST PRICE IN CONDITIONS OF RAIL TRANSPORT’S REFORMING

Віктор ЧОРНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Victor CHORNY,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Викладено основні методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень, які враховують розвиток форм власності та перспективи подальшого реформування залізничного транспорту.

It is expounded the basic methodical approaches to determination of freight services’ cost price, which takes into account the property categories’ development and further perspectives of rail transport’s reforming.
Детальніше
Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури

МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

NETWORK-BASED PRINCIPLE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Кирило СІЧКАРЕНКО
,
кандидат географічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Kyrylo SICHKARENKO,
PhD Geography,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

У статті розкриваються питання організації компонентів інноваційної інфраструктури України на основі мережевої моделі. Досліджуються методологічні основи формування взаємодії учасників такого утворення. Зіставляється досвід розбудови аналогічних інституцій у країнах ЄС та особливості української практики у даній сфері інноваційної економіки.

The article is about organization the innovation infrastructure’s components in Ukraine based on network model. The methodological foundations of participants’ formation in the interaction of such entity are investigating. Also it is compared the experience of building similar institutions in EU countries and especially Ukrainian practice in the field of innovative economy.
Детальніше
Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMATION THE INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ENSURING OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ELECTRICITY COMPANIES

Алла БАЛАН
,
Одеський національний політехнічний університет

Alla BALAN,
Odessa National Polytechnic University

Світлана ФІЛИППОВА,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Svitlana FILYPPOVA,
PhD Economics, Odessa National Polytechnic University

Система контролю фінансово-господарської діяльності компаній повинна відповідати потребам користувачів контрольної інформації, що вимагає встановлення показників, за якими можливо відстежувати зміни у фінансово-господарській діяльності. В рамках статті наведено результати дослідження існуючих методик оцінки результативності й ефективності діяльності енергопостачальних підприємств з метою встановлення системи показників оцінки ефективності енергопостачальної компанії.

The companies’ financial control system should comply with control information users’ requirements, which requires the establishment of some indicators for tracking changes in financial and economic activities. The article contains the results of research methods to assess the effectiveness and efficiency of power distribution companies to establish a system of indicators to measure the companies’ effectiveness.
Детальніше
Об одном из подходов к решению «вечной» проблемы распределения косвенных затрат

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ «ВЕЧНОЙ» ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ

ABOUT THE ONE OF THE APPROACHES TO THE SOLUTION THE «ETERNAL» PROBLEMS OF THE INDIRECT COSTS’ DISTRIBUTION

Юрий ЕГУПОВ
,
кандидат экономических наук,
Одесский национальный экономический университет

Yuriy YEGUPOV,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Ирина ЕГУПОВА,
Одесский национальный экономический университет

Iryna YEGUPOVA,
Odessa National Economic University

Обоснована актуальность поиска путей решения «вечной» проблемы корректного распределения косвенных затрат в условиях многономенклатурного производства. Исследованы недостатки агрегированного подхода к решению данной задачи. Особое внимание уделено анализу метода распределения косвенных затрат, основанного на использовании коэффициента безубыточности. Обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к распределению косвенных затрат, разработан алгоритм его реализации.

The search topicality of the solution way the «eternal» problem of the indirect costs’ proper distribution in multi-product production conditions is grounded. The shortcomings of the aggregated approach to the solution of the given task are examined. The special attention is paid to the analyse of the method of costs’ distribution, based on the use of the make-out factor. The necessity of application the differentiated approach to the indirect costs ‘distribution is grounded; its implementation algorithm is developed.
Детальніше
Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

FRAMEWORK FOR THE STATISTICAL INFORMATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE UKRAINIAN STATISTICAL AUTHORITY

Оксана ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Oksana HONCHAR,
PhD Economics,
State Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

У статті розглянуто концептуальні питання системи управління якістю (СУЯ) статистичної інформації в органах державної статистики України. Концептуально СУЯ в органах державної статистики України має формуватись на засадах повного управління якістю, моделі досконалості, Кодексу діяльності європейської статистики та стандартах ISO 9000. Досліджено складнощі впровадження TQM на підприємствах державного сектору, таких як органи державної статистики, проблемні питання впровадження СУЯ в органах державної статистики України, елементи СУЯ в органах державної статистики за ступенем розроблення. Запропоновано механізми успішного впровадження СУЯ в органах державної статистики.

In the paper conceptual issues for a statistical information quality management system (QMS) in the Ukrainian statistical authority are considered. Conceptually QMS in the Ukrainian statistical authority should be formulated on the base of TQM, EFQM Excellence Model, European Statistics Code of Practice, ISO 9000 standards. Problems of TQM implementation in state enterprises such as statistical authority enterprises, questions of QMS implementation, and elements of QMS in the Ukrainian statistical authority by degree of development are investigated. Mechanisms of successful quality management system integration in the Ukrainian statistical authority are developed.
Детальніше