Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF FREIGHT TRANSPORT

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics,
Rector of the State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Ісаак ГОЙХМАН,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Ishak GOIHMAN,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Тамара РЯБЧУН,
начальник головного фінансово-економічного управління Укрзалізниці, Київ

Tamara RYABCHUN,
Head of the financial and economic management, Ukrzaliznytsya, Kyiv

У статті викладено результати системного дослідження взаємозалежностей і динаміки об’ємних і питомих фінансово-економічних показників перевезень вантажів залізничним транспортом. Запропоновано нові методологічні підходи щодо їх аналізу та оцінки на основі розроблених авторами нормативних моделей і коефіцієнтів кількісного впливу факторних чинників на результативні фінансово-економічні показники.

The system research results of interdependences and dynamics of the volume index and specific financial and economic indices of the cargo transportation by rail transport are presented in the article. The methodological approaches of their analysis and estimation on the basis of the normative models developed by the authors and coefficients of the quantitative are proposed.
Детальніше
Дослідження механізму дії комплексу чинників на витрати електроенергії моторвагонним рухомим складом


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ НА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTIONING THE INFLUENTIAL COMPLEX ON MOTORRAILROAD ROLLING STOCK’S ELECTRICITY CONSUMPTION

Людмила КУШНІР
,
Одеська залізниця

Lyudmyla KUSHNIR,
Odessa railway

У статті описано дію факторів, які впливають на зменшення витрат електроенергії на тягу поїздів у приміському сполученні залізничного транспорту, розглянуто одну з діючих методик розрахунку норми питомих витрат електроенергії, виявлено її недолік та запропоновано якісно новий підхід та економіко-математичну модель питомих витрат електроенергії на тягу приміських поїздів. Модель відтворює дію найбільш впливових факторів (експлуатаційних показників).

In the article the action of the factors, which influence the expenditures of electric power for the thrust of trains in the suburban traffic of rail transport, is described, one of the acting procedures of calculation of the standard of specific expenditures is examined, it is deficiency revealed and proposed a fundamentally new approach and economic and mathematical model of the determination of the specific expenditures of electric power for the thrust of suburban trains. The model reflects the action of the most contributing factors (operational indices).
Детальніше
Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації


ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

PRODUCTION PROCESSES AND QUALITY CRITERIA OF STATISTICAL INFORMATION

Оксана ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Oksana HONCHAR,
PhD Economics,
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

У статті розглянуто питання типізації процесів виробництва статистичної інформації, визначення їх вихідних продуктів та критеріїв якості цих продуктів. Зокрема, виділено сім типів процесів виробництва статистичної інформації: вибіркове обстеження або інші види несуцільного обстеження, суцільне обстеження, статистичний процес, що використовує дані з адміністративного або іншого джерела статистичної інформації, статистичний процес, що поєднує дані з різних джерел, процес побудови статистичних індексів, статистичне компілювання, статистичне моделювання та прогнозування. Окрім того, досліджено критерії якості статистичної інформації та конфлікти, що виникають між ними.

The issue of typification the statistical information production processes, determination of their output products and quality criteria of these products are considered in the article. In. particular, seven types of statistical information production processes are distinguished as sample survey and other kinds of unexhaustive survey, census, statistical process using administrative data or data from other non-statistical resources, statistical process combining data from different resources, indexes construction process, statistical compilation, statistical modelling and forecasting. In addition, the statistical information quality criteria and conflicts between them are investigated.
Детальніше