Україна – транзитна держава?

УКРАЇНА – ТРАНЗИТНА ДЕРЖАВА?

IS UKRAINE A TRANSIT STATE?

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук, професор,
ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics, Professor,
Rector of State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Віктор МИРОНЕНКО,
доктор технічних наук,професор,
завідувач кафедри управління процесами перевезень Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Victor MYRONENKO,
PhD Technics, Professor,
Head of Chair «Transportation Processes», State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Розвиток експорту транспортних послуг, ефективна реалізація транзитного потенціалу України, підвищення конкурентоспроможності українського транспорту на міжнародному ринку транспортних послуг є в числі цілей та пріоритетів Транспортної стратегії України до 2020 року. Наскільки успішно реалізуються ці пріоритети та досягаються визначені цілі, що цьому перешкоджає – це питання, які постійно повинні перебувати в полі зору.

Development of export of transport services, the effective implementation of the transit potential of Ukraine, Ukrainian transport competitiveness in the international market of transport services is among the goals and priorities of the Transport Strategy of Ukraine to Year 2020. How successfully are these priorities implemented and goals achieved, what prevents this – these are the questions that constantly need to be in sight.
Детальніше
Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ: ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ

NATIONAL WEALTH, BALANCE OF PAYMENTS AND INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION: MUTUAL INFLUENCE OF FORMATION TENDENCIES

Ірина БОБУХ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Обґрунтовано теоретичні й практичні аспекти взаємозв’язку національного багатства, платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Виявлено вітчизняні особливості динаміки й структури платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції та елементів фінансового капіталу, що впливають на обсяг національного багатства, в міжнародному контексті на основі авторських методичних підходів.

In the article the theoretical and practical aspects of the interrelation of National Wealth, Balance of Payments and International Investment Position are founded. The Ukrainian peculiarities of dynamics and structure of the balance of payments, international investment position and financial capital elements that affect the amount of wealth in the international context, based on author’s methodological approaches are revealed.
Детальніше
Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

THE MAIN DIRECTIONS OF EXCHANGE RATE POLICY OF UKRAINE FOR MAINTAINING A STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Ольга ШПЕНЮК
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Olga SHPENYUK,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Метою статті є визначення основних напрямів валютно-курсової політики України для забезпечення її стабільного розвитку. В статті розглядаються основні переваги та недоліки існуючого в Україні валютного режиму, а тaкож обґрунтовуються позитивні ефекти поетапного запровадження більш гнучкого режиму курсоутворення. Автор звертає увагу на переваги помірного заниження обмінного курсу гривні в межах валютного коридору. Розраховано цільові показники девальвації гривні та значення обмінного курсу гривні.

The objective of the article is to define the main directions of exchange rate policy of Ukraine to maintain its stable economic development. The article considers main advantages and disadvantages of existing exchange rate regime in Ukraine. Positive effects of serial implementation of more flexible exchange rate regime are indicated. Special attention is paid to benefits of moderate undervaluation of the national currency within the exchange rate band. The target index of hryvnia devaluation and the exchange rate of hryvnia are calculated.
Детальніше
Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА

PROVIDING FOOD PROCESSING PRODUCTION WITH RESOURCES

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано сутність та особливості ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва в ринкових умовах, розкрито його переваги й недоліки, систематизовано схеми організації надходження необхідних ресурсів на підприємство залежно від етапу його життєвого циклу. Особливу увагу приділено організації забезпечення матеріальними ресурсами з урахуванням сезонності виробництва аграрної сировини. Розроблено пропозиції щодо удосконалення існуючих схем і моделей ресурсозабезпечення підприємств харчових галузей АПК.

The essence and peculiarities of resource providing of food processing production in market conditions are analyzed, its pros and cons are revealed, it systematized the schemes of necessary resources’ income into an enterprise depending on its life cycle. A particular attention is paid to organization of providing with material resources taking into account a seasonal prevalence of agrarian stuff. The suggestions concerning improvement of existing schemes and models of food AIC enterprises’ resource providing are worked out.
Детальніше
Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

CONDITION AND PROSPECTS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE’S CENTRAL REGION

Олександр ЯЦЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Черкаський державний технологічний університет

Oleksandr YATSENKO,
PhD Economics,
Cherkasy State Technological University

У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій України, а також виявлено основні чинники впливу на формування й використання виробничого та соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій, визначено основні напрями державної політики для вирішення існуючих проблем.

The article deals with modern state and problems of the development of Ukraine’s rural territories as well as basic factors of the influence on the formation and use of production and social potential of Ukrainian village in the conditions of market transformations. Basic directions of state policy for solving the existing problems are also determined.
Детальніше
Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INNOVATIVE STRATEGIES FOR DOMESTIC ENTERPRISES

Олег КОВТУН
,
кандидат економічних наук,
Львівська комерційна академія

Oleg KOVTUN,
PhD Economics,
Lviv Academy of Commerce

У контексті запропонованої парадигми розглянуто можливі стратегії підприємства, альтернативи інноваційної стратегії, доцільні та придатні для вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та рецесії національної економіки.

The possible alternatives of innovative strategy, expedient and suitable for modern domestic enterprises in the context of the offered paradigm of strategy of enterprise in the conditions of globalization and recession of national economy are considered.
Детальніше
Технологія брендінгу страхової компанії

ТЕХНОЛОГІЯ БРЕНДІНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

BRANDING TECHNOLOGY OF INSURANCE COMPANY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa National Polytechnic University

Любов НОВОШИНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Lyubov NOVOSHYNSKA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

У статті розглянуто технології брендінгу й ребрендінгу на прикладі страхової компанії «Оранта». Представлено етапи розробки бренду на ринку страхових послуг. Розглянуто методологію оцінки вартості бренду. Проведено оцінку вартості бренду «Оранта» після ребрендінгу за допомогою методу підсумовування всіх витрат на створення бренду. Запропоновано мультикритерійний метод оцінки бренду ROBI 8 (Return on Brand Investment) для оцінки брендів страхових компаній. Розроблено критерії оцінки бренду для страхових компаній на прикладі бренду «Оранта. Оберігає Україну».

In the article the technologies of branding and rebranding are considered on the example of the insurance company «Оranta». Design of brand times are presented at the market of insurance services. Methodology of estimation the brand’s cost is considered. It is estimated the «Оranta» brand’s cost after rebranding by the method of summarizing all the expenses on creation of brand. The multicriterion method of the ROBI 8 brand’s estimation (Return on Brand Investment) is offered for the estimation of insurance companies’ brands. The estimation criteria of the brand are worked out for insurance companies on the example of «Оranta» brand.
Детальніше