• 0
Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Микола ГАПОНЮК,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Mykola HAPONYUK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ

FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Олександр ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Oleksandr DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Юлія ГЕРНЕГО,
кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Yuliya HERNEHO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Необхідність врахування супутніх витрат при наданні споживчих кредитів спеціальними фінансово-кредитними інститутами

НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ СУПУТНІХ ВИТРАТ ПРИ НАДАННІ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ СПЕЦІАЛЬНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ІНСТИТУТАМИ

THE NEED TO CONSIDER RELATED COSTS WHEN ISSUING CONSUMER LOANS BY SPECIAL FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,

Вінниця, Донецький національний університет

Oleksandr DOBROVOLSKYI,
Vinnytsia, Donetsk National University
Детальніше
  • 0
Інвестиційна стратегія уникнення втрат на українському фондовому ринку

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УНИКНЕННЯ ВТРАТ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

INVESTMENT STRATEGY TO AVOID LOSSES ON THE UKRAINIAN STOCK MARKET

Мирослава КУШНІР,

Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України

Myroslava KUSHNIR,
Institute of Regional Research named after M.I.Doloshniy, NAS of Ukraine
Детальніше
  • 0
О сокращении технологических потерь и диагностировании риска при аварийных утечках нефти в трубопроводах

О СОКРАЩЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ДИАГНОСТИРОВАНИИ РИСКА ПРИ АВАРИЙНЫХ УТЕЧКАХ НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДАХ

ON REDUCTION OF TECHNOLOGICAL LOSSES AND RISK DIAGNOSING IN COURSE OF DEVELOPMENT OF OIL LEAKS IN PIPES

Хаджар ИСМАЙЫЛОВА,

диссертант,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Hadzhar ISMAJYLOVA,
Dissertator,
Azerbaijan State University of Oil and Industry
Детальніше
  • 0
Нова «зборка» активів на території регіону як механізм його капіталізації

НОВА «ЗБОРКА» АКТИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ

NEW “COLLECTION” OF ASSETS ON THE REGION’S TERRITORY AS A MECHANISM OF ITS CAPITALIZATION

Наталія КУХАРСЬКА,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya KUKHARSKA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше