• 0
Василий Голян: Что загоняет украинцев в ловушку бедности

Василий Голян: Что загоняет украинцев в ловушку бедности*

Vasyl’ Golyan: What drives Ukrainians into a poverty trap*
Детальніше
  • 0
Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

FEATURES OF FORMATION OF CONS UMER DEMAND IN THE FOOD MARKET IN TERMS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Ольга ВАРЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olha VARCHENKO,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Іван СВИНОУС,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Катерина ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Kateryna TKACHENKO,
Ph.D in Economic,
Bila Tserkva National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової стійкості

ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇХ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ

ENDOGENOUS DETERMINANTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THEIR MARKET STABILITY

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,

Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

APPLICATION OF STRUCTURAL CHANGES METHOD IN THE RESEARCH OF LEASE RELATIONS

Людмила ТІБІЛОВА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Lyudmyla TIBILOVA,
Ph.D. in Economics, Lviv National Agrarian University

Леся ДУДИЧ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Lesya DUDYCH,

Ph.D. in Economics,
Lviv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Состояние и перспективы развития бизнес-деятельности в нефтяной промышленности Азербайджана

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY IN THE OIL INDUSTRY OF AZERBAIJAN

Нигяр ИБРАГИМОВА,

диссертант,
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Nigar IBRAGIMOVA,
Dissertator,
Azerbaijan State University of Oil and Industry
Детальніше
  • 0
Корпоративні ІСІ в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку

КОРПОРАТИВНІ ІСІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

CORPORATE JOINT INVESTMENT INSTITUTIONS IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PRIORITIES

Тетяна БОРОДЕНКО,

аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tetyana BORODENKO,
Postgraduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАПРИКЛАД СТАРТАПІВ

FORMING OF SYSTEM EFFECT OF ECONOMIC SYSTEMS, FOR EXAMPLE STARTUPS

Частина 2. Нелінійність

Олександр МОРОЗОВ,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше