Зміст № 12 (326) грудень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


Володимир ПАРХОМЕНКО та Фарман КАСУМОВ відсвяткували свої ювілеї

Volodymyr PARKHOMENKO and Farman KASUMOV celebrated their anniversaries

ЛІТОПИС ПОДІЙ
RECORD


СУВОРИЙ ГРУДЕНЬ 2013
1
SEVERE DECEMBER 2013

ОСОБИСТОСТІ
PERSONS


Пам’яті Віктора Олександровича ТОЧИЛІНА
76
In memory of Victor Oleksandrovych TOCHYLIN

КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCES


ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
4
FINANCES OF INSTITUTIONAL SECTORS OF UKRAINIAN ECONOMY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШВЕЦЬ
ПРОБЛЕМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДИСБАЛАНСУ
6
Sergiy SHVETS’
THE PROBLEM OF UKRAINIAN ECONOMICS’ INVESTMENT CAPITAL AUGMENTATION UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET IMBALANCE STRENGTHENING
Детальніше
Зміст № 11 (325) листопад 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


НА НАУКОВІЙ НИВІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ВІДДАЧЕЮ
(До 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи)

IN SCIENCE WITH MAXIMAL EFFICIENCY
(To the 70th anniversary of Igor Vasylyovych Prokopa)

ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ ОСИПОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ – 65
1
DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR OSIPOV VLADIMIR NIKOLAYEVICH CELEBRATES HIS 65th ANNIVERSARY

ВІДОМОМУ ВЧЕНОМУ ЯРОСЛАВУ КОВАЛЮ – 80
68а
FAMOUS SCIENTIST YAROSLAV KOVAL IS 80

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави»
4
PROFESSOR VOLODYMYR DIDUKH:
«Our country is particular from the standpoint of its natural resources including fertile soil. It is to be respected like state’s independence»
Детальніше
Зміст № 10 (324) жовтень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР АЛЫМОВ – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
30 сентября выдающемуся ученому исполнилось 90 лет
1a
ACADEMICIAN ALEKSANDR ALYMOV IS A LEGEND
September 30, the outstanding scientists celebrated his 90th anniversary

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Володимир ОЛЕФІР
ОЦІНКА ОБСЯГІВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
4
Volodymyr OLEFIR
ASSESSMENT THE SCALE OF ILLEGAL TURNOVER OF EXCISABLE GOODS

Людмила КОЗАРЕЗЕНКО
ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
9
Lyudmyla KOZAREZENKO
FORMATION OF WELFARE AS A PRECONDITION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT
Детальніше
Зміст № 9 (323) вересень 2013 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES

Володимиру Данилевському – 70!
1a
Volodymyr Danylevsky is celebrating his 70th anniversary!

ФАКТИ Й ДУМКИ З ПРИВОДУ
FACTS AND THOUGHTS ABOUT

Євроінтеграція України
1
Ukraine eurointegration

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ПИЛИПЧУК:
«ЄВРОПА БАЖАЄ, ЩОБ УКРАЇНА СТАЛА ОДНИМ З ЛОКОМОТИВІВ ЄС, А НЕ ПРИЧІПНИМ ВАГОНОМ. ЄВРОПА ЗАЦІКАВЛЕНА, ЩОБ ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗ ДОДАЛА СВІЖОЇ КРОВІ В ЄС, А НЕ ВИСМОКТУВАЛА ЇЇ З ЄС»
69
Volodymyr PYLYPCHUK:
«EUROPE WANTS UKRAINE TO BECOME ONE OF THE EU’S DRIVING FORCES, NOT THE ATTACHED CAR. EUROPE IS INTERESTED IN UKRAINE’S ADDING NEW BLOOD TO THE EU, NOT SUCKING IT OUT»

ЛІТОПИС ПОДІЙ
RECORD


Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
ЄС ЧИ МС? ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР
79
Igor DEMIANCHUK
EU OR CU? CIVILIZATION CHOICE
Детальніше
Зміст № 8 (322) серпень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на международной конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины» (Киев, 27 июля 2013 года)
1
Speech of the President of Russia V.V.Putin on the conference called Orthodox-Slavic Values: The Foundation of Ukraine’s Civilisational Choice (Kiev, July 27, 2013)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШВЕЦЬ
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ПІДВИЩЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ БОРГОВОЇ ПРОБЛЕМИ
4
Sergiy SHVETS’
UKRAINE’S FOREIGN EXCHANGE MARKET UPCOMING LIBERALIZATION AS A MATTER OF DEBT PROBLEM SETTLEMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
8
Yuriy KINDZERSKYI
QUESTION OF FORMATION OF INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY, POLICY AND MECHANISMS OF ITS REALIZATION
Детальніше
Зміст № 7 (321) липень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ
(Итоги круглого стола «Таможенный Союз и Зона свободной торговли с Европой: проблемы и перспективы для Украины», Донецк, 21 июня 2013 года)
1
INTEGRATION PERSPECTIVES OF UKRAINE
(Results of the panel discussion «The Customs union and Free trade area with Europe: problems and perspectives for Ukraine», Donetsk, June 21, 2013)

VІІІ ПЛЕНУМ СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України»
(Рівне, 19–20 вересня 2013 року)
66
THE VІІІ PLENUM SESSION OF UKRAINIAN ECONOMISTS UNION AND ALL-UKRAINIAN SCIENCE AND PRACTICAL CONFERENCE
«Ecologically –friendly production is the basis of quality improvement at Ukrainian product markets»
(Rivne, September, 19–20, 2013)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME

Василь НАДРАГА
АСПЕКТНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ
4
Vasyl’ NADRAGA
ASPECT APPROACH IN METHODOLOGY OF RISKS RESEARCH OF SOCIAL INEQUALITY
Детальніше
  • 0
Зміст № 6 (320) червень 2013 рокуПОДІЇ
EVENTS


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦІ…
1
ACTUAL PROBLEMS OF RAILROAD DEVELOPMENT

Щодо аспірантури та докторантури в Державному економіко-технологічному університеті транспорту
63
Concerning postgraduate studies and doctoral studies at State University for Transport Economy and Technologies

Інтерв’ю з Олександром МАЗУРЧАКОМ – радником голови Київської міської державної адміністрації
66
Interview with Oleksandr MAZURCHAK, advisor of the Head of Kyiv City State Administration

САМИЙ НЕЗВИЧАЙНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ!
68
MOST UNUSUAL ECONOMIC FORUM IN KYIV!

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій ШКАРЛЕТ, Валерій ІЛЬЧУК, Ірина ЛИСЕНКО
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ
4
Serhiy SHKARLET, Valeriy ILCHUK, Iryna LYSENKO
MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES AS DETERMINANT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROBLEMATIC REGIONS
Детальніше