• 0
Зміст № 6 (368) червень 2017 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: НЕБАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ
1
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNVPRECENDENTED POSSIBILITIES AND PREDICTABLE CHALLENGES

1. СУЧАСНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ПРОМИСЛОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
1
1.MODERN METHODS OF QUANTITATIVE FORECASTING OF THE IMPACTS OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS AND THE IMPLICATIONS FOR UKRAINE

2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПОВОРОТНІ МОМЕНТИ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІК ПІД ВПЛИВОМ РАДИКАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
6
2. MACROECONOMIC TRENDS AND TURNING POINTS OF THE DEVELOPED ECONOMIES UNDER RADICAL TECHNOLOGICAL CHANGES
Детальніше
  • 51
Зміст № 5 (367) травень 2017 року
ПОДІЇ. АКТУАЛЬНО
EVENTS. ACTUAL


БЕЗВІЗ. ЄВРОБАЧЕННЯ – 2017

VISA-FREE. EUROVISION – 2017

Андрій ЗУБОВ
ВЕЛИКА, АЛЕ НЕ ТІЛЬКИ ВІТЧИЗНЯНА
3
Andriy ZUBOV
GREAT BUT NOT ONLY PATRIOTIC

Василь ГОЛЯН
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ – 2014 - 2017: КРИЗА УПРАВЛІННЯ
7
Vasyl GOLYAN
UKRAINIAN ECONOMY IN 2014 - 2017: THE CRISIS OF MANAGEMENT

УКРАЇНА – 2030. ДОКТРИНА
22
UKRAINE - 2030. DOCTRINE

FREE MARKET ROAD SHOW KYIV
23
FREE MARKET ROAD SHOW KYIV

Микола РОСОШЕНКО
ТРАВНЕВИЙ ТРАМП
42
Mykola ROSOSHENKO
THE MAY TRUMP
Детальніше
  • 51
Зміст № 4 (366) квітень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


2017. ПРОБЛЕМИ, ПРОБЛЕМИ…

2017. PROBLEMS, PROBLEMS...

КВІТЕНЬ 2017
2
APRIL 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
4
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Павло КЕРІМОВ,
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
13
Pavlo KERIMOV,
NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES
Детальніше
  • 34
Зміст № 3 (365) березень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


МОЗАЇКА БЕРЕЗНЯ 2017
1
MOSAIC OF MARCH 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Ольга КАЛЕНСЬКА, Лілія СВИРИДОВА
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ
4
Vasyl’ GOLYAN, Ol’ha KALENS’KA, Liliya SVYRYDOVA
CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
9
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS
Детальніше
  • 34
Зміст № 2 (364) лютий 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


ЛЮТИЙ 2017. ПРАВІ РАЗОМ. З КИМ?
1
FEBRUARY 2017. THE RIGHT UNITE. WITH WHOM?

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ
ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР
4
Oleksandr MOROZOV
ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Петро КУЦИК, Олег КОВТУН, Григорій БАШНЯНИН, Володимир ШЕВЧУК
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
11
Petro KUTSYK, Oleh KOVTUN, Hrygoriy BASHNYANYN, Володимир ШЕВЧУК
UKRAINE ECONOMY’S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Детальніше
  • 0
Зміст № 1 (363) січень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


Микола РОСОШЕНКО
МИНУЛИЙ ВИСОКОСНИЙ
1
Mykola ROSOSHENKO
LAST LEAP

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Наталия КУХАРСКАЯ
УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
5
Nataliуa KUКHARSKAYA
UKRAINE IN THE INTERNATIONAL RATINGS OF COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Анатолій ЩЕРБАК
ПІДТРИМКА СУБКОНТРАКТАЦІЇ — ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
14
Anatoliy SHCHERBAK
SUPPORT OF SUBCONTRACTING IS AN IMPORTANT DIRECTION OF INDUSTRIAL POLICY
Детальніше
  • 68
Зміст № 12 (362) грудень 2016 року
МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

MODERNIZATION OF NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT IN THE FACE OF THREATS TO UKRAINIAN STATEHOOD

ПОДІЇ
EVENTS


БАРАК ОБАМА ПРО ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙСЬКУ КІБЕРАКТИВНІСТЬ ТА СПРОБИ ЗАШКОДИТИ ІНТЕРЕСАМ США
4
STATEMENT BY THE PRESIDENT ON ACTIONS IN RESPONSE TO RUSSIAN MALICIOUS CYBER ACTIVITY AND HARASSMENT

Джордж СОРОС:
ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ
5
George SOROS:
OPEN SOCIETY NEEDS DEFENDING

ЭКОНОМИСТ ИГОРЬ НИКОЛАЕВ О СИТУАЦИИ В РФ
7
ECONOMIST IGOR NIKOLAEV ON THE SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Детальніше